Skoči do osrednje vsebine

Varstvo pred industrijskimi nesrečami v večjih industrijskih obratih z nevarnimi snovmi

Industrijske nesreče, ki so posledica nehotenih izpustov velike količine nevarnih snovi, lahko onesnažijo okolje in škodijo zdravju ljudi. Zaradi varstva ljudi in okolja izvajamo ukrepe za preprečevanje takih nesreč in za zmanjševanje škodljivih posledic v primeru nesreče.

Možne posledice onesnaževanje okolja

Industrijske nesreče, ki so posledica nehotenih izpustov velike količine nevarnih snovi, lahko onesnažijo okolje in škodijo zdravju ljudi.

Odpoved varnega zadrževanja nevarnih snovi in njihov izpust ima zaradi lastnosti teh snovi (kot so na primer vnetljivost, eksplozivnost in strupenost) potencial, da škodljivo vpliva na zdravje ljudi,  da poškoduje in poruši stavbe, industrijske in infrastrukturne objekte ter da onesnaži okolje - tla ter površinske in podzemne vode.

Analize večjih nesreč z nevarnimi snovmi, ki so zgodile v preteklosti, kažejo, da so te večinoma posledica človeških, tehničnih in organizacijskih napak v industrijskih obratih, najpogosteje pa je za nesrečo odločilna kombinacija napačnega ravnanja ali ne-ravnanja zaposlenih z odpovedjo pravilnega delovanja procesne ali varnostne opreme. Večje nesreče z nevarnimi snovmi so lahko tudi posledica naravnih pojavov, ko je na primer potres ali poplava ali udar strele, lahko pa so tudi posledica zlonamernih in kaznivih dejanj.

Odgovorno preventivno ravnanje

Z odgovornim ravnanjem upravljavcev obratov ob zavedanju nevarnosti, značilnih za dejavnost obrata, je možno nenadzorovane in nehotene izpuste nevarnih snovi in večje nesreče v praksi preprečiti.

A realnost je drugačna. Zgodovina kaže, da se večje industrijske nesreče sicer zgodijo redko, a ko do nesreče pride, imajo te lahko hude posledice za ljudi in okolje.

Zaradi tega izvajamo ukrepe za preprečevanje večjih industrijskih nesreč z nevarnimi snovmi in ukrepe pripravljenosti za ukrepanje ob nesrečah, da bi omejili njihove škodljive posledice za ljudi in okolje.

Ukrepi zadevajo industrijske obrate z večjimi količinami nevarnih snovi, ki izpolnjujejo pogoje za razvrstitev med obrate tveganja za okolje v skladu s predpisom o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

Ukrepi

Vsi deležniki, upravljavci obratov tveganja in upravni organi, prispevajo k odgovornemu načrtovanju in izvajanju teh ukrepov na sistemski in operativni ravni.

Na sistemski ravni je, primerjalno z nevarnostmi drugih nesreč, ocenjeno državno tveganje, ki ga v Sloveniji predstavljajo nevarnosti nesreč z nevarnimi snovmi in ocenjena je učinkovitost ukrepov preventive in pripravljenosti, sledimo napredku stroke in znanosti, spoznanja iz analiz vzrokov za nesreče in ustreznosti odzivov nanje.

Na operativni ravni, s pregledom dokumentacije upravljavca in izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, spremljamo in z inšpekcijskim nadzorom na kraju obratovanja nadziramo obratovanje obratov tveganja. Upravljavci obratov tveganja in lokalne skupnosti, na območju katerih ti obratujejo, izdelajo načrte zaščite in reševanja in izvajajo ukrepe pripravljenosti v skladu s temi načrti.

Tudi zavedanje prebivalcev o nevarnostih večjih industrijskih nesreč z nevarnimi snovmi in poznavanje pravilnega ukrepanja ob nesreči je pomemben element varstva pred nesrečami. Informacije za prebivalce o nevarnostih večjih nesreč v obratih tveganja in o ravnanju v takšnih nesrečah pripravljajo upravljavci industrijskih obratov in lokalne skupnosti.  

Dokumenti

Iskalnik