Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ali geodetska podjetja v njih zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 vrsto nadzorov nad geodetskimi podjetji, s ciljem ugotavljanja, ali izbrana geodetska podjetja v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.

 • Nadzori evidentiranja nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 izvedla usmerjeno akcijo nadzorov evidentiranja nepremičnin v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN), ki ju vodi, vzdržuje in nadzira geodetska uprava. Če Geodetska uprava Republike Slovenije ugotovi, da nepremičnine niso oziroma niso pravilno evidentirane v KS in REN predlaga geodetski inšpekciji uvedbo prekrškovnega postopka.

 • Ali centri za ravnanje s komunalnimi odpadki delujejo zakonito

  Zaradi dvomov, ki so jih večkrat izražale družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), in sicer da jim izvajalci javnih služb ne predajo vse odpadne embalaže, ki jo izločijo iz prevzete mešane komunalne embalaže ter da jo klasificirajo kot odpadek, ki ga lahko sami prodajo naprej, so inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor izvedli usmerjeno akcijo nadzorov obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v 12. centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki.

 • Akcija nadzorov nad uporabo gradbenih proizvodov v letu 2021

  V usmerjeni akciji nadzorov na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov, so gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), preverjali ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti v skladu z Gradbenim zakonom (GZ).

 • Ob štiri tisoč evrov zaradi kršenja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z boleznijo COVID-19

  Inšpektorat za okolje in prostor je v tednu od 22. do 29. novembra opravil 445 nadzorov izpolnjevanja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z boleznijo COVID-19. 372 pregledov se je nanašalo na preverjanje nošenja mask, 52 na področje omejitev zbiranja ljudi ter 141 na področje preverjanja razkužil. Opravljenih je bilo tudi 444 nadzorov izpolnjevanja pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) pregledanih je bilo 2652 oseb.

 • Kakšno je spoštovanje predpisov, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

  Inšpektorat za okolje in prostor je v letošnjem letu skupaj s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) izvedel usmerjeno akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev glede vpisa v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, vodenjem evidenc o dajanju embalaže v promet in poročanju o embalaži, dani v promet.

 • Nadzor večjih gradbišč na območju Maribora

  V času od marca do septembra 2021, so štirje gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) iz območne enote Maribor in inšpektorji za varnost in zdravje pri delu Inšpektorata za delo (IRSD) opravili nadzore na 11 večjih gradbiščih na območju Maribora.

 • Inšpektorat za okolje in prostor je opravil več kot 5000 nadzorov Zakonu o nalezljivih boleznih

  Inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor od decembra lani, v okviru rednih in izrednih nadzorov po celi Sloveniji, preverjamo tudi spoštovanje zahtev Zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokih, namenjenih zajezitvi širitve nalezljive bolezni COVID-19.

 • Nadzori večjih zavezancev za zagotavljanje ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

  Inšpektorat za okolje in prostor je v letošnjem letu nadaljeval z usmerjeno akcijo nadzorov večjih zavezancev za zagotavljanje ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), za katere je obstajal sum, da ne izpolnjujejo obveznosti, kot jim jih določa Uredba o odpadni električni in elektronski opremi.

 • Operacija DEMETER VII za zajezitev nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih odpadkov

  V mesecu oktobru je bila izvedena operacija DEMETER VII v organizaciji Svetovne carinske organizacije in je združila prizadevanja carine in ostalih nadzornih organov za zajezitev nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih odpadkov, ki so nadzorovani z Baselsko konvencijo kot tudi snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in drugi plini, nadzorovani v skladu z Montrealskim protokolom o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

 • Akcija nadzorov nezakonitega lova in zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu

  Inšpekcija za okolje in naravo (ION) Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020 in v nadaljevanju leta 2021, izvedla akcijo nadzora nezakonitega lova in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu. Obravnavali so 60 prijav nezakonitega ravnanja s pticami. V 30 primerih so bile ugotovljene nepravilnosti oziroma kršitve.

 • So dvigala v večstanovanjskih stavbah redno pregledana in vzdrževana

  Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 izvedla akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.

 • Akcija nadzora vožnje v naravnem okolju 2021

  Inšpekcija za okolje in naravo (ION) je tudi v letošnjem letu, skupaj s predstavniki policije, opravila nadzore lokacij, ki so znane po kršitvah določb, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem okolju. Cilj akcije je osveščanje, opozarjanje in preprečevanje tovrstnega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst.

 • Akcija nadzora oglaševanja prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb

  Z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je Inšpektorat za okolje in prostor tudi v letošnjem letu izvajal nadzor prodaje 25 naključno izbranih stavb.

 • Kaj je pokazal nadzor upravljanja večstanovanjskih stavb 2021

  Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2021 izvedel usmerjeno akcijo nadzorov zagotavljanja pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb za leti 2019 in 2020. Inšpekcijski nadzor so opravili nad dvajsetimi upravniki naključno izbranih večstanovanjskih stavb v Sloveniji.

 • Ugotovitve akcije nadzora na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  Gradbena inšpekcija je v letošnjem letu izvajala usmerjene nadzore na gradbiščih in nad udeleženci pri graditvi objektov. Uvedenih je bilo 153 postopkov, od teh 149 inšpekcijskih in 4 prekrškovni.

 • V akciji nadzorov nad prijavo začetka gradnje 2021, ugotovljenih 42,8 % nepravilnosti

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji nadzorov med februarjem in septembrom preverjala, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in z imenovanjem nadzornika. Gradbeni inšpektorji so preverili 216 objektov.

 • Akcija nadzora objektov, za katere je gradbena inšpekcija dobila prijavo, da gre za nezakonito gradnjo

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od februarja do septembra, v akciji nadzorov preverjala, ali imajo objekti, na katere so nas opozorili prijavitelji, gradbeno dovoljenje in če, ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Prav tako so bili preverjeni nevarni objekti. Odkrili so kar 145 nedovoljenih objektov.

 • Zajezimo epidemijo koronavirusne bolezni

  Vlada v Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa, da od 15. septembra 2021 dalje, vsi zaposleni, kot tudi uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih, izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

 • V akciji nadzora gradbene inšpekcije več kot 40% objektov v gradnji nedovoljenih

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je za letošnje leto načrtovala dve akciji nadzora, usmerjeni v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Akcija nadzora objektov za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora je še v teku. Akcija, v kateri so gradbeni inšpektorji z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali imajo objekti v gradnji, pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa je zaključena.