Skoči do osrednje vsebine

Nadzori evidentiranja nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 izvedla usmerjeno akcijo nadzorov evidentiranja nepremičnin v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN), ki ju vodi, vzdržuje in nadzira geodetska uprava. Če Geodetska uprava Republike Slovenije ugotovi, da nepremičnine niso oziroma niso pravilno evidentirane v KS in REN predlaga geodetski inšpekciji uvedbo prekrškovnega postopka.

Geodetska inšpekcija je v letošnjem letu uvedla 83 postopkov o prekršku zaradi neevidentiranja stavb v katastru stavb. Izdanih je bilo 13 odločb o prekršku z izreko globe (za lastnika parcele, ki je povezana s stavbo ali imetnika stavbne pravice od 300 do 1500 eurov; za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika od 300 do 3 tisoč eurov ter za pravno osebo ali samostojnega podjetnika od 600 do 5 tisoč eurov), 43 odločb z izreko opomina in 2 pisni opozorili. 18 prekrškovnih postopkov je bilo ustavljenih, ker se je izkazalo bodisi, da dejanje ni kazalo znakov prekrška, bodisi da prekrška ni storil domnevni kršitelj, v parih primerih pa je bil domnevni kršitelj že pred uvedbo postopka o prekršku pokojni. Tik pred izdajo odločbe je še 16 prekrškovnih postopkov, 13 pa jih je še v teku.

90 % vseh kršiteljev je v času vodenja prekrškovnega postopka pristopijo k odpravi kršitve, zato so ali pa bodo prejeli odločbo zgolj z izrečenim opominom.

Stavbe je potrebno vpisati v kataster stavb

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Če se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb pred prvo prijavo stalnega bivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi.

V primeru, da geodetska uprava pri pregledu evidence katastra stavb ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb in so izpolnjeni pogoji za evidentiranje stavbe v katastru stavb, pozove lastnika parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.

Tudi če so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe mora lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če tega ni storil, ga Geodetska uprava Republike Slovenije pozove, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice, oziroma upravnik stavbe tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava poda geodetski inšpekciji predlog, da zoper kršitelja uvede prekrškovni postopek.

V evidenco registra nepremičnin morajo biti vpisani podatki, ki ustrezajo dejanskemu stanju

Tudi nadzor nad evidenco registra nepremičnin opravlja geodetska uprava. Kadar ugotovi, da vpisani registrski podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, pozove lastnika ali upravnika, da podatke posreduje z vprašalnikom. Lastnik ali upravnik stavbe mora geodetski upravi najpozneje v 30 dneh od dneva prejema vprašalnika poslati pravilne in popolne podatke o nepremičnini. Če lastnik ali upravnik stavbe v tem roku ne pošlje izpolnjenega vprašalnika ali pošlje nepopolno izpolnjen vprašalnik, geodetska uprava geodetski inšpekciji poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.