Skoči do osrednje vsebine

Ali geodetska podjetja v njih zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 vrsto nadzorov nad geodetskimi podjetji, s ciljem ugotavljanja, ali izbrana geodetska podjetja v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.

Dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije lahko opravlja gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti na osnovi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). V Poslovnem registru Slovenije mora imeti vpisano dejavnost 71.121 (Geofizikalne meritve, kartiranje). Iz Poslovnega registra Slovenije je bilo naključno izbranih 21 takih podjetij. Med obravnavanimi podjetji je bilo 7 samostojnih podjetnikov in 14 družb z omejeno odgovornostjo.

Glede izpolnjevanja pogojev, ki jih mora posamezni geodetski gospodarski subjekt izkazati v zvezi z opravljanjem geodetske inženirske dejavnosti, je bilo ugotovljeno, da pet gospodarskih subjektov ni izpolnjevalo pogojev, ki jih predpisuje ZAID. Za štiri gospodarske subjekte od teh je že bil uveden postopek o prekršku, za en gospodarski subjekt bo postopek o prekršku uveden v bližnji prihodnosti. Dva prekrškovna postopka sta že bila zaključena z opominom, saj je bila v obeh primerih kršitev odpravljena pred izdajo odločbe. V registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) sta namreč oba gospodarska subjekta spremenila ime firme, ki sedaj več ne nakazuje na opravljanje geodetske dejavnosti, prav tako sta v registru izbrisali dejavnost 71.121 (Geofizikalne meritve, kartiranje), brez katere ni moč opravljati dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije. Za dva gospodarska subjekta so ustrezni prekrškovni postopki še v teku. Eden izmed njiju je uporabljal zaščiten naziv gospodarskega subjekta (geodetski biro), a ni izpolnjeval dodatnih pogojev, ki so predpisani v ZAID-u za gospodarske subjekte, ki uporabljajo zaščiten naziv, vendar je kršitev v času trajanja inšpekcijskega postopka že odpravil. Za eno izmed podjetij, ki so bila podvržena inšpekcijskemu nadzoru, se je izkazalo, da ne opravlja geodetske dejavnosti, pač pa opravlja geološke in rudarske raziskave, za kar se uporablja ista šifra dejavnosti - 71.121 (Geofizikalne meritve, kartiranje).

V preostalih 15 primerih so geodetski gospodarski subjekti posredovali skupaj z izjavo vso zahtevano dokumentacijo. Sodelovanje vsaj enega pooblaščenega inženirja s področja geodezije so le-ti izkazali s priloženim izpisom obveznih zdravstvenih zavarovanj, iz katerega je razvidno, za koliko in za katere pooblaščene inženirje s področja geodezije ima predmetni gospodarski subjekt (zavezanec pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje) sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Vsi ti pooblaščeni inženirji so pri Inženirski zbornici Slovenije vpisani v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom.

Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo so ti gospodarski subjekti izkazali s sklenjeno Polico za zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti iz geodetske dejavnosti. Z zavarovanjem je krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake. Med škodo, ki je predmet zavarovalnega kritja, šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje. Škoda je krita za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, višina zavarovalne vsote pa je bila v vseh primerih 50.000 eurov ali več.

Ti gospodarski subjekti so z ustreznim potrdilom pristojnega Okrožnega sodišča izkazovali, da niso v stečajnem postopku.

Geodetski gospodarski subjekt mora za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti izkazati:

  • da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega inženirja geodezije; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni inženirji geodezije ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od pooblaščenih inženirjev geodezije hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja geodetsko inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni inženir geodezije;
  • da ima zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s tem zakonom;
  • da ni v stečajnem postopku.

Če gospodarski subjekt uporablja zaščiten naziv »geodetski biro«, mora za to izpolnjevati še dodatne pogoje in sicer:

  • Najmanj polovico deležev v družbi morajo imeti družbeniki, ki imajo pridobljen naziv pooblaščeni inženir geodetske stroke;
  • vsaj en družbenik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje alineje, mora biti v tej družbi zaposlen za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja;
  • gospodarski subjekt ne sme biti povezana družba v skladu s 527. členom Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1);
  • mora biti neodvisna družba in
  • opravlja lahko le storitve s področja poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev in arhitektov.