Skoči do osrednje vsebine

Nadzori zagotavljanja enakopravnega dostopa do grajenega okolja za gibalno ovirane osebe

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat za okolje in prostor je poleg vsakoletnih akcij, v katerih preverja izpolnjevanje bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov, ki gibalno oviranim osebam omogoča enakopraven dostop do grajenega okolja, blaga in storitev v letošnjem letu izvedel še izreden pregled obravnav prijav s tega področja.

Z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije invalidov ter zagotavljanja enakih možnosti pri uporabi objektov v javni rabi, je Inšpektorat za okolje in prostor na pobudo Varuha človekovih pravic določil inšpektorja, ki bo redno in neodvisno od posameznih območnih enot ter prioritet obravnaval prijave, ki se bodo nanašale na kršitve zagotavljanja bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, kot jo določata Gradbeni zakon in tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI).

Gradbeni zakon (GZ) določa, da morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve. Med bistvene zahteve za objekte spada tudi univerzalna graditev in raba objektov. GZ v 22. členu podrobneje določa univerzalno graditev in uporabo objektov, ki vključuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in graditev prilagodljivih objektov. Bistveno zahtevo, s katero se zagotavljata univerzalna graditev in uporaba objektov, in vključuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem, in graditev prilagodljivih objektov podrobneje določa Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

Imenovan gradbeni inšpektor, je letos izvedel izredni nadzor vseh dosedanjih pobud za izvedbo inšpekcijskega nadzora (prijav), ki jih je prejel inšpektorat od leta 2015 dale in se nanašajo na sum neizpolnjevanja bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov. Vseh skupaj jih je bilo 16 prijav (nekatere se nanašajo na več kršitev na različnih lokacijah). V izrednem nadzoru je bilo ugotovljeno, da so najpogostejše pobude za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi neizpolnjevanja bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v gostinskih objektih. Pri prijavah, ki se nanašajo na neustrezno oziroma na ne/zagotavljanje sanitarij za invalide v obstoječih objektih je inšpektor lahko izrekel ukrep le če je ugotovil, da je zavezanec rekonstruiral objekt, pa ob rekonstrukciji tega ni zagotovil. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (38. člen) namreč določa, da potrebno izvesti sanitarije za invalide šele ob prvi rekonstrukciji objekta (urediti dostope vključno s sanitarijami), najkasneje pa do 2025.

Tem prijavam sledijo prijave, ki se nanašajo na zagotavljanje oziroma neustrezno zagotavljane parkirnih mest za invalide, izbris parkirnega mesta za invalide in prodajo parkirnih mest za invalide neinvalidnim osebam. Ena od prijav glede zagotavljanja parkirnega mesta za invalide je bila uspešno rešena.

V Kopru je bilo izdano opozorilo za pravilno ureditev parkirnega mesta za invalide, ureditev klančine za dostop do objekta in postavitev oprijemala na stopnišče. Izrečeno je bilo opozorilo za ureditev vhoda v pošto na način, ki bo omogočal vstop gibalno oviranim osebam (prememba smeri odpiranja vrat). Tik pred izdajo ukrepa je tudi obravnava prijave zaradi kršitve zagotavljanja dostopa za invalide na javni površini pred trgovino Ljubljani.

Poleg obravnave prijav, ki se nanašajo na sum kršitve zagotavljanja bistvene zahteve univerzalne graditve in enakopravne rabe objektov v javni rabi, gradbena inšpekcija preverja

  • ali se objekti v javni rabi gradijo in rekonstruirajo in vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in
  • ali se odpravljajo obstoječe grajene ovire oziroma ali je upoštevana bistvena zahteva univerzalna graditev in raba objekta tudi v vsakoletnih akcijah nadzora nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi.

S ciljem odprave obstoječih grajenih ovir in preprečitve nastanka novih grajenih ovir so gradbeni inšpektorji v sklopu akcije:

  • leta 2019 izrekli 6 opozoril, s katerimi so zavezance opozorili na pomanjkljivosti in zahtevali njihovo odpravo.
  • leta 2020 sta bili v okviru nadzorov zagotavljanja univerzalne graditve in rabe objektov v akciji izdani dve odločbi za odpravo nepravilnosti v določenem roku. V enem primeru je bilo odrejeno, da je pri uporabi objekta potrebno omogočiti vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, dostop do prostorov v pritličju poslovnega objekta, z izvedbo klančine ali mehanske dvižne naprave. V drugem primeru pa je bilo odrejeno, da je potrebno izvesti obnovo talnih označb parkirnega mesta za invalide.
  • leta 2021 so izdali tri odločbe v zvezi z bistveno zahtevo univerzalne graditve in rabe objektov, in sicer v povezavi s stavbo za izobraževanje, za katero je bilo odrejeno, da se omogoči dostopnost za vse ljudi za samostojno uporabo in sicer za vertikalno zagotavljanje dostopa, vstopa in uporabe brez ovir v kletno etažo, pritlično etažo in v nadstropje stavbe v javni rabi za izobraževanje. V drugem primeru pa je bilo v zvezi z objektom vaško-gasilskega doma odrejena odprava nepravilnosti na način, da se označi vsaj eno parkirno mesto za invalide in izvede klančina z nedrsečo pohodno površino na vstopu v objekt. V tretjem primeru pa je bilo zavezancu odrejeno, da odpravi nepravilnosti na objektu prodajnega salona za motorna vozila na način, da na parkirišču ob stavbi salona označi vsaj eno parkirno mesto za invalide.