Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora vožnje v naravi

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave že nekaj let zapovrstjo v sodelovanju s policijo, opravljajo nadzore vožnje v naravi v času zimskih in letnih počitnic na lokacijah, ki so znane lokacije za nedovoljeno izvajanje vožnjo z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem okolju. V času zimskih počitnic so bili izvedeni nadzori na območju Maribora, Nove Gorice, Novega Mesta, Ljubljane, Celja, Kranja in Murske sobote. Kršiteljev tokrat ni bilo.

Zakon o varstvu narave (ZON) ureja vožnjo v naravi zaradi preprečevanja poškodb naravnega okolja ter ogrožanja habitatov rastlinskih in živalskih vrst oziroma prekomernega vplivanja na naravo. Z določitvijo območji / tras za vožnjo v naravnem okolju in pravico lastnikov, da se lahko vožnja izvaja le ob njihovem soglasju, pa zakon vpliva tudi na zmanjševanje konfliktov med različnimi uporabniki naravnega okolja.

Vožnja z vozili na motorni pogon:

ZON določa, da je naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila. Je pa dovoljena ustavitev ali parkiranje vozil na motorni pogon v pasu petih metrov izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet, in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, ter na območju, ki je namenjeno za začasno parkiranje za namene javnih shodov in javnih prireditev, organiziranih v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja. Izjema so tudi službene in podobne vožnje, ki pa veljajo le, če dostop ni mogoč po javnih cestah. Izjema velja tudi za dostop do objektov, ki niso neposredno povezani z javnimi cestami in nekategoriziranimi cestami, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

Vožnja s kolesi:

ZON dovoljuje vožnjo s kolesi v naravnem okolju po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen. Glede na Zakon o planinskih poteh po planinskih poteh, ki ne potekajo po poljskih poteh ali gozdnih prometnicah, ni dovoljena vožnja z gorskimi kolesi, motornimi kolesi, kolesi s pomožnim motorjem in drugimi vozili ni dovoljena.  Takšne planinske poti je prepovedano uporabljati tudi za jahanje in vodenje jezdnih živali. Tudi po planinskih poteh, ki potekajo po poljskih poteh ali gozdnih prometnicah je vožnja dovoljena le, če jo ne prepovedujejo predpisi s področja ohranjanja narave, gozdarstva ali lovstva. Vožnja z gorskimi kolesi pa je dovoljena le po planinski poti, ki jo določi minister, pristojen za šport, na predlog skrbnika planinske poti.

Vožnja s kolesi pa je dovoljena na območjih, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za šport in rekreacijo in namenjena tudi vožnji s kolesi, saj ta območja niso del naravnega okolja.

Nadzor nad izvrševanjem določb, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave, tudi gozdarski, lovski, ribiški, kmetijski inšpektorji in tudi policija, ki je letos v nadzoru območja na Veliki planini, ob uporabi policijskega helikopterja ugotovila kršitelje, ki so jim bili izrečeni prekrškovni ukrepi.