Skoči do osrednje vsebine

Nadzor dimnikarskih družb, dimnikarjev, dimnikarskih storitev in njihovih uporabnikov v letu 2021

V Sloveniji je imelo po podatkih uradne evidence izvajanja dimnikarskih storitev EviDim, dovoljenje za opravljane dimnikarskih storitev kar 149 dimnikarskih družb. Pri njih je delalo 458 dimnikarjev, ki so opravili 288.852 nadzorov malih kurilnih naprav (MKN).

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarskih storitev je v pristojnosti več inšpekcij. Spoštovanje in izvajanje določb, ki se nanašajo na zmanjšano varstvo pred požarom nadzira inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadzor cen dimnikarskih storitev in izpolnjevanje zahtev za male kurilne naprave za njihovo nameravano uporabo izvaja inšpekcija, pristojna za trg. Nadzor nad izvajalci dimnikarskih storitev in njihovimi uporabniki pa opravljajo štiri inšpektorice na Inšpektoratu za okolje in prostor.

Prijave domnevnih kršitev

V letu 2021 smo na Inšpektorat za okolje in prostor prejeli 719 prijav s področja izvajanja dimnikarskih storitev, kar je približno deset odstotkov več kot pretekla leta. V letu 2018 in 2019 smo prejeli približno 640 prijav. 85 % prijav so posredovali posamezniki. Štiri odstotke prejetih prijav je bilo uvrščenih v 1. prioriteto (ogroženo zdravje in življenje ljudi) in so se takoj obravnavale. Osem odstotkov predstavljajo prijave, ki so jih posredovale dimnikarske družbe zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri opravljanju dimnikarskih storitev, ker jih uporabnik dimnikarskih storitev ni odpravil v predlaganem roku. Ostalo so prijave domnevnih kršitev Zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS) in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Analiza opravljenih inšpekcijskih pregledov in izrečenih ukrepov

Inšpektorji, ki na Inšpektoratu za okolje in prostor opravljajo nadzor nad izvrševanjem ZDimS in na njegovi podlagi izdanih predpisov, so v letu 2021 opravili 305 pregledov.

Tudi v letu 2021 so inšpektorji izvedli nadzore izpolnjevanja predpisanih obveznosti pri vseh dimnikarskih družbah v Sloveniji in pri njih zaposlenih dimnikarjih. Število izrečenih ukrepov kaže, da se je izpolnjevanje obveznosti dimnikarskih družb, v teh letih bistveno izboljšalo. V letu v letu 2018, ko se je nadzor prvič izvajal, je bilo dimnikarskim družbam zaradi kršitev predpisov izdanih štirikrat več odločb kot v 2019 in 2020. V letu 2021 pa se je število izdanih inšpekcijskih odločb še prepolovilo v primerjavi s prejšnjim letom.

Poleg tega inšpektorji izvajajo inšpekcijske nadzore, ki jih uvedejo na podlagi prijav, ki jim jih posredujejo dimnikarske družbe. Inšpektor lahko odredi uporabniku odpravo pomanjkljivosti na mali kurilni napravi le v primeru, če uporabnik ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil dimnikar in o tem dimnikar tudi obvesti inšpekcijo. Dimnikar, ki ob izvajanju dimnikarskih storitev ugotovi pomanjkljivosti na MKN, uporabniku dimnikarskih storitev izda negativen zapisnik o pregledu male kurilne naprave. V zapisniku navede ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Če uporabnik dimnikarskih storitev pomanjkljivosti ne odpravi v tem roku, mora dimnikar o tem obvestiti pristojno inšpekcijo, inšpektor pa uporabniku z odločbo odredi odpravo pomanjkljivosti na mali kurilni napravi.

Zaradi odprave pri inšpekcijskem nadzoru ugotovljenih nepravilnosti so izdali:

  • 107 inšpekcijskih odločb in
  • 149 odločb o prekrških (8 plačilnih nalogov, 28 odločb o prekršku z izrekom globe in 113 opominov).
  • Začeli so tudi 32 upravnih izvršb.

Analiza podatkov o opravljenih dimnikarskih storitvah v letu 2021

Predpisane dimnikarske storitve obsegajo:

  • pregledovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve dimnih plinov,
  • odstranjevanje katranskih oblog in
  • evidentiranje podatkov v evidenco EviDim.

Ustrezno stanje malih kurilnih naprav se, tako z vidika varnosti za uporabnika kot dovoljene obremenitve okolja, zagotavlja z rednim izvajanjem vseh predpisanih dimnikarskih storitev. Primernost obstoječih malih kurilnih naprav za nadaljnjo neoporečno in varno obratovanje z rednimi pregledi preverjajo dimnikarji. Dimnikarji so jih v letu 2021, v evidenco EviDim vpisali 744.656, in sicer:

  • 288.852 pregledov MKN in
  • 320.826 dimnikarskih storitev, ki se nanašajo na čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav ter
  • 134.265 občasnih meritev emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav na plinasto in tekoče gorivo.
  • Opravili so tudi 8556 pregledov novih MKN, in sicer 4941 MKN na plinasto gorivo ter 3351na trdno gorivo.

Iz evidence je razvidno, da so dimnikarske službe opravile največ rednih pregledov na kurilnih napravah na trdno gorivo (165.121) sledijo kurilne naprave na plinasto (56.177) in tekoče gorivo (56.186 pregledov).

V okviru rednega pregleda dimnikar ugotavlja tudi ustreznost lesnega goriva (vsebnost vode v lesnem gorivu) in morebitno rabo nedovoljenega goriva ali goriva, za katerega mala kurilna naprava ni načrtovana, prisotnost katranskih oblog v kurilni in dimovodni napravi, ki so lahko tudi posledica uporabe neustreznega goriva oziroma neustrezne rabe same kurilne naprave (nepopolno izgorevanje), in potrebnost njihovega odstranjevanja.