Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora odvajanja komunalnih odpadnih vod

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je eden od ključnih mehanizmov varstva voda pred onesnaženjem, zato je Inšpekcija za okolje in naravo (ION), ki deluje v okviru Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), izvedla usmerjeno akcija nadzora nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot (PE), z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma ustrezno individualno ureditvijo.

Izdanih je bilo 13 odločb, dva ukrepa po 33. členu ZIN, za 15. aglomeracij postopki še niso zaključeni.

Izdanih je bilo 13 odločb, dva ukrepa po 33. členu ZIN, za 15. aglomeracij postopki še niso zaključeni. | Avtor Inšpektorat RS za okolje in prostor

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je ena od izvornih pristojnosti občin. Občine so dolžne zgraditi javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Za vse aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 populacijski enot (PE) bi občine morale zagotavljati zbiranje komunalne odpadne vode v javnem kanalizacijskem omrežju že od 31. 12. 2015 dalje. Inšpektorji so v akciji nadzora odvajanja komunalnih odpadnih vod preverjali, ali in kako ustrezno občine zagotavljajo opremljenost aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma ustrezno individualno ureditvijo (nepretočne greznice, male komunalne čistilne naprave).

Po podatkih Informacijskega sistema javnih služb varstva okolja (IJSVO) za leto 2019 je v Sloveniji 1410 aglomeracij manjših od 2000 PE  in 123 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 PE. Od slednjih, 22 aglomeracij ni v celoti opremljenih z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma z drugim ustreznim individualnim, v skladu z  19. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Za posamezne objekte ali skupino objektov znotraj aglomeracije, za katere uredba določa, se lahko zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo, v posebnih primerih pa tudi z nepretočno greznico. Vseh 22 aglomeracij je bilo predmet nadzora letošnje akcije Inšpekcije za okolje in naravo. Poleg teh 22 aglomeracij je bilo na predlog Ministrstva za okolje in prostor v akcijo vključenih še 9 aglomeracij, ki imajo najvišji delež individualnih ureditev oziroma pri katerih prevladujejo pri individualnih ureditvah predvsem pretočne greznice. Iz pojasnil EK namreč izhaja, da je vprašljiva skladnost opremljenosti  aglomeracij, če delež obremenitve, ki se čisti v individualnem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, presega dva odstotka ali 1000 PE.

Skupaj je bilo v akciji v okviru nadzorov 31 aglomeracij uvedenih 37 inšpekcijskih postopkov. Pri nadzorih 22 aglomeracij je bilo ugotovljeno, da le ena aglomeracija izpolnjuje zahteve predpisov, pri osmih aglomeracijah so bile za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja izdane odločbe, pri dveh ukrep po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru, pri enajstih aglomeracijah pa postopek še ni zaključen. V okviru 9 aglomeracij, ki imajo glede na seštevek skupne vsote PE največjo obremenitev na pretočnih greznicah in so zato lahko vprašljivo skladne, so bile za pet aglomeracij izdane odločbe,  štirje inšpekcijski postopki pa še niso bili zaključeni.