Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Kemisu gradbena inšpekcija odreja odstranitev enega objekta in prenehanje uporabe drugega

  Kemis, d. o. o. je prevzel dve delni odločbi gradbene inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor. S prvo delno odločbo se družbi med drugim nalaga, da v roku 360 dni po vročitvi odločbe, na lastne stroške odstrani objekt A ter vzpostaviti prejšnje stanje. Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe objekta B reciklažnega centra SPPC Kemis takoj po vročitvi odločbe.

 • Inšpektorat za okolje in prostor strankam svetuje, da zaradi koronavirusa prijave posredujejo pisno ali po telefonu

  Zaradi zmanjševanja možnosti prenosa okužb s koronavirusom, Inšpektorat za okolje in prostor prosi vse, ki bi želi podati prijavo ali posredovati svoje pobude inšpektoratu za začetek obravnavo določenega primera, da to storijo pisno, prek elektronske pošte ali prek telefona najbližje območne enote inšpektorata.

 • Gradbeni inšpektor zaradi neizvršitve odločbe odredil odklop komunalne infrastrukture objekta C v Kemisu

  Ljubljana, 5. marec 2020. Gradbeni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je inšpekcijski zavezanki, družbi Kemis d. o. o., 28. 2. 2020, po uradni dolžnosti izdal dve odločbi.

 • Razmere dovolile izvedbo inšpekcijskega nadzora v Surovini Maribor

  Maribor, 5. marec 2020. Inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor je včeraj popoldan opravila izredni inšpekcijski pregled v obratu za predelavo odpadkov Surovina d. o. o., v Mariboru, kjer je 3. marca, na območju skladiščenja odpadkov vhodne surovine za pridobitev trdnega goriva in izhodnem skladišču odpadkov - alternativnega goriva izbruhnil požar. Surovina d. o. o., ima dovoljenje za skladiščenje 5000 ton odpadkov. V času požara je bilo na tej lokaciji skupno skladiščenih 4.500 ton odpadkov, kar je manj, kot Surovini dovoljuje okoljevarstveno dovoljenje.

 • Okoljski inšpektorji v lanskih nadzorih dimnikarskih družb ugotovili bistveno manj kršitev kot predlani

  Ljubljana, 4. marec 2020. Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarske dejavnosti, so v letu 2019 opravili 450 nadzorov. Izdali so 219 inšpekcijskih in 113 prekrškovni odločb (13 plačilnih nalogov, 40 odločb o prekršku z izrekom globe in 60 opominov). Zaradi nespoštovanja z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja, je bila v 68 zadevah uvedena izvršba z denarno prisilitvijo.

 • Vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja je civilni družbi predstavil prioritete pri zaščiti zdravega okolja

  Varuh človekovih pravic je 27. februarja pripravil srečanje s predstavniki civilne družbe, ki zastopajo interese varovanja okolja in prostora.

 • Inšpektorica Inšpektorata za okolje in prostor opravila izreden inšpekcijski pregled po požaru v podjetju Surovina v Mariboru

  Okoljska inšpektorica je izvedla izredni inšpekcijski nadzor na lokaciji Obrata za predelavo odpadkov družbe Surovina, d.o.o., v Mariboru, kjer je prišlo do požara.

 • Nadzor nad SEVESO obrati v letu 2019

  Ljubljana, 20. februar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je leta 2019 izvedel nadzore 42 SEVESO obratov, od tega 31 obratov večjega tveganja za okolje in 11 obratov manjšega tveganja za okolje. V skupino 'SEVESO' obratov štejemo obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje, ki imajo svoje dejavnosti povezane z ravnanjem, proizvodnjo, uporabo ali skladiščenjem nevarnih snovi. Da bi zmanjšali možnost nesreč v teh obratih, jim inšpektorji za okolje in naravo namenjajo posebno pozornost.

 • V letu 2019 inšpektorji skoraj vsak mesec obravnavali en primer kršitev ravnanja zavarovanimi živalskimi vrstami

  Ljubljana, 18. februar 2020. Zaradi suma nepravilnega ravnanja s prostoživečimi živalmi je Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, v lanskem letu, uvedla deset inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Inšpektorat je eden od organov, ki nadzira spoštovanje in izvajanje predpisov, ki v Evropi urejajo varstvo in zaščito za več kot 30.000 vrst živali in rastlin, njihovih delov in izdelkov iz njih.

 • Inšpekcija za okolje sistematično povečuje učinkovitost nadzora na področju okolja

  Ljubljana, 12. februar 2020. Inšpekcija za okolje in naravo je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018, povečala obseg rešenih inšpekcijskih zadev za 16%, rešenih prekrškovnih zadev za 44%, izdanih prekrškovnih odločb za 37% ter izrečenih opominov v prekrškovnih postopkih za 29%.

 • Akcije nadzorov Inšpektorata za okolje in prostor v letu 2020

  Inšpekcija za okolje in naravo, gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru Inšpektorata za okolje in prostor bodo v letošnjem letu izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. V dvajsetih usmerjenih akcijah bo izvedenih več kot 2000 nadzorov.

 • Okoljski inšpektorji, predstavniki Finančne uprave in Policije so nadzirali čezmejne pošiljke odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper

  Ljubljana, 10. februar 2020. Okoljski inšpektorji so januarja v sodelovanju s predstavniki Finančne uprave in Policije, izvedli nadzore čezmejnega pošiljanja odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper. To je bila njihova prva skupna akcija nadzorov čezmejnih pošiljk odpadkov v okviru IMPEL projekta SWEAP v letošnjem letu. V letu 2020 bo opravljenih še približno 30 skupnih nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov.

 • Pristojni nadzorni slovenski in hrvaški organi o krepitvi inšpekcijskih nadzorov nad čezmejnih prevozom odpadkov

  Zagreb, 6. februar 2020. V Zagrebu so se danes sestali pristojni nadzorni organi Republike Slovenije in Republike Hrvatske, kateri so pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov. Razpravljali so o možnostih za krepitev medsebojnega sodelovanja pri preprečevanju nezakonitega pošiljanja odpadkov in o možnostih za izboljšanje nadzora čezmejnih pošiljk odpadkov. Obe državi sta predstavili dobre primere preprečevanja nezakonitih pošiljk odpadov.

 • Minister Zajc nagovoril javne uslužbence Inšpektorata za okolje in prostor

  Portorož, 31. januar 2020. Danes je javne uslužbence Inšpektorata za okolje in prostor, zbrane na strokovnih, izobraževalnih dnevih, nagovoril minister za okolje in prostor Simon Zajc.

  Minister Zajc je izpostavil da na tovrstnih dogodkih udeleženci resda pridobijo nova znanja, a da na takih srečanjih ne gre prezreti pomena neformalnih medsebojnih pogovorov udeležencev. Ti prinesejo izmenjavo izkušenj, dobrih praks in vzpostavljanje povezav, ki obogatijo in olajšajo delo zaposlenih. Delo gradbenih in okoljskih inšpektorjev je pomembno ne le zato, ker nadzirajo izvajanje in spoštovanje okoljskih in gradbenih predpisov ter tako zagotavljajo zakonitost, ampak tudi zato, ker s tem v praksi ocenijo kakovost in vrzeli predpisov. Zato, je dejal, je pomembno, da inšpektorat sodeluje pri pripravi predpisov od samega začetka njihovega nastajanja. Imamo skupen cilj, ki ga skupaj uresničujemo.
  Zbranim je zaželel uspešno delo.

 • Strokovni dnevi javnih uslužbencev Inšpektorata za okolje in prostor

  Portorož, 30. januar 2020. Javni uslužbenci Inšpektorata za okolje in prostor so danes začeli dvodnevno srečanje, namenjeno strokovnemu izobraževanju, izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Jutri bo zbrane pozdravil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc

 • Lani opravljenih 239 poostrenih nadzorov obratov in naprav, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje

  28. januar 2020. Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji za strojno področje in elektroenergetski inšpektorji ter v kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, tudi inšpektorji Urada za kemikalije, so vsak iz svojega področja, v letu 2019, izvedli 239 skupnih nadzorov obratov oziroma zavezancev z napravami, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje, zaradi česar morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in delovati v skladu z njim. V akciji sodeluje tudi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki zavezancem z napravami, ki predstavljajo tveganje za okolje, izdaja okoljevarstvena dovoljenja.

 • Inšpekcijski nadzor po požaru v poslovni enoti Surovine na Ptuju

  Maribor, 23. januar 2020. Inšpektor za okolje je na včerajšnjem izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovil, da so bili izvedeni ukrepi v skladu z navodili. Zajeli so vso nastalo požarno vodo in naročili vzorčenje. Odpadke, ki so goreli, so dodatno ohladili in pregledali s termo kamero ter jih po končanem delovnem času natovorili v ustrezen keson.
  V izrednem dogodku ni bil nihče poškodovan in ni prišlo do poškodb naprav ter delovnih strojev, zato ni bilo potrebno omejiti oziroma prepovedati obratovanja na lokaciji poslovne enote Surovine, d. o. o., na Ptuju.

 • Na področju varstva vodnih virov Slovenije, so inšpektorji v lanskem letu izvedli akcijo nadzorov največjih porabnikov vode in v proizvajalcev pijač

  Ljubljana, 17. januar 2020. Inšpekcija za okolje je v letu 2019 izvedla akcijo podrobnega nadzor rabe vode pri 77 največjih odjemalcih vode, ki so nosilci 90 vodnih pravic. Od teh je bilo 16 proizvajalcev pijač, z dvajsetimi vodnimi pravicami. Inšpektorji so preverjali skladnost rabe vode z zahtevami zakonodaje, vodnih pravic ter okoljevarstvenih dovoljenj glede količin odpadnih voda. Ugotovili so, da je skladnost zavezancev dobra glede zahtev, ki se nanašajo na plačevanje dajatev za rabo vode in zahtev ki se nanašajo na rabo podzemnih voda, zadovoljiva glede zahtev, ki se nanašajo na mesto odvzema, namen rabe vode in na največjo dovoljeno količino odvzema ter količino odpadne vode. Skladnost zavezancev pa je ne zadovoljiva glede zahtev ki se nanašajo na spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo, poslovnik in zagotavljanje ekološkega pretoka. Do konca leta 2019 so inšpektorji izrekli 23 opozoril, izdali 14 inšpekcijskih odločb in 7 opominov v prekrškovnih postopkih.

 • Končno poročilo akcije nadzora gradbenih inšpektorjev nad uporabo proizvodnih objektov

  Ljubljana, 9. januar 2020. V letu 2019 so gradbeni inšpektorji opravili nadzor nad 96 objektih družb, ki svojo dejavnost opravljajo v obratih oziroma z napravami, ki lahko povzročajo obremenitev okolja. Imajo za svoje obratovanje izdano okoljevarstveno dovoljenje.

 • Končano poročilo akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi - 2019

  Ljubljana, 8. januar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je izdelal končno poročilo usmerjene akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, ki so jo gradbeni inšpektorji izvajali v lanskem letu. Cilj akcije je bil preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj, odprava obstoječih grajenih ovir in preprečevanje nastanka novih grajenih ovir, preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov ter preverjanje, ali objekti v javni rabi zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in ali se gradijo, rekonstruirajo in vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja. V okviru akcije je bilo predvidenih 160 nadzorov.