Skoči do osrednje vsebine

Izredni inšpekcijski pregled na lokaciji požara na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Ljubljana, 24. avgust 2020. Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je zjutraj opravila izredni inšpekcijski nadzor po požaru na lokaciji Cesta dveh cesarjev, Ljubljana, kjer že več let poteka inšpekcijski postopek zaradi opravljanja dejavnosti in nezakonito odloženih odpadkov. Narejen je bil nov posnetek stanja na terenu. Med drugim je bilo ugotovljeno, da se na lokaciji še vedno nahajajo različne vrste odpadkov. Količine zgorelih in nezgorelih odpadkov bodo znane do konca tega tedna.

Na lokaciji Cesta dveh cesarjev, Ljubljana-Vič, s strani inšpektorata že več let poteka inšpekcijski postopek zoper zavezanca, ki na neutrjenem in zagrajenem zemljišču v izmeri približno 10.000 m2, ki ni v njegovi lasti in za katerega nima soglasja lastnikov zemljišč, že več let zbira, odlaga in obdeluje različne vrste odpadkov, predvsem izrabljena in rabljena motorna vozila ter njihove dele. Za opravljanje omenjene dejavnosti si zavezanec, ali katere druge osebe, niso pridobile okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov. Prav tako osebe niso vpisane v evidenco zbiralcev odpadkov. Na celotni površini zemljišča se je pred požarom nahajalo okoli 100.000 m3 odpadkov, delno ločenih in odloženih v kupe. Predvsem so to različnih odpadni deli avtomobilov, odpadni gradbeni material, odpadni les in odpadni izolacijski material. Območje je ograjeno in zaklenjeno.

Glede na ugotovljeno dejansko stanje na terenu, je bila v letu 2016 zoper povzročitelja odpadkov s strani Inšpekcije za okolje in naravo izdana ureditvena odločba, s katero mu je bilo prepovedano nadaljnje zbiranje, odlaganje in predelava odpadkov na tej lokaciji ter naloženo, da mora do določenega dne iz predmetne lokacije odstraniti vse odpadke, ki se tam nahajajo. Ker posestnik in povzročitelj predmetnih odpadkov do določenega roka ni izpolnil vseh izrekov iz izdane ureditvene odločbe, se je pričel izvršilni postopek (sklep o dovolitvi izvršbe in več sklepov o denarni kazni). Zaradi neizpolnitve ureditvene odločbe Inšpekcija za okolje in naravo vodi tudi prekrškovne postopke. Vendar pa je iz evidenc razvidno, da se denarne kazni niti prekrškovne globe in stroški postopka s strani zavezanca ne plačujejo. Vse terjatve so trenutno v izterjavi na Finančni upravi.

Ker je obstajal sum storitve kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku, je bil s strani inšpekcije v letu 2017 podan predlog za kazensko ovadbo. Na podlagi tega je bil v letu 2018 opravljen inšpekcijski pregled na tej lokaciji skupaj s kriminalisti, Policijo in prisotnimi pričami. Pregled se je opravil na podlagi Odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani s hišno preiskavo ograjenega zemljišča, ki ga uporablja in zaseda zavezanec. V času pregleda so bili s strani kriminalistov odvzeti vzorci vode in zemljine ter ostali predmeti, ki so bili potrebni za kazenski postopek v zvezi z namenom hišne preiskave zavezanca.

V vseh teh letih je bilo na predmetni lokaciji s strani Inšpekcije za okolje in naravo opravljenih več inšpekcijskih pregledov v zvezi z opravljanjem dejavnosti. V času pregledov se dela na lokaciji niso nikoli izvajala, vrata so bila vedno zaprta s ključavnico. Tekom postopka je bilo ugotovljeno, da na lokaciji občasno delajo ljudje, za katere je zavezanec izjavil, da jih ne pozna in so po poreklu verjetno Afričani, ki uničijo ključavnice na vratih, ko pripravijo pošiljke za Afriko, po končanem delu pa na vrata ponovno namestijo nove ključavnice.

Glede na to, da se je tekom postopka izkazalo, da v danem primeru ne gre le za problematiko ravnanja z odpadki na predmetni lokaciji, ampak tudi za delo na črno in delo brez ustreznih delovnih pogojev ter da se posledično to tiče tudi drugih inšpekcijskih služb, je inšpekcija v letu 2019 o omenjeni problematiki obvestila Inšpekcijski svet pri Ministrstvu za javno upravo. Ker gre v omenjenem primeru za zadevo, ki se tiče tudi lokalne skupnosti, je bila o problematiki obveščena tudi Mestna občina Ljubljana.

Ker je bilo tekom inšpekcijskega postopka ugotovljeno tudi, da je bila zoper zavezanca, ki je brezposeln, v letu 2020 vložena obtožnica, ker je s kršitvijo predpisov zbiral in predeloval odpadke tako, da je povzročil dejansko škodo kakovosti zemlje, vode, živalim in rastlinam, s čimer je storil kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja po Kazenskem zakoniku (2. točka prvega odstavka 332. člena), je bilo o omenjeni problematiki na predmetni lokaciji obveščeno tudi Ministrstvo za okolje in prostor, in sicer zaradi izvajanja sanacije povzročene okoljske škode.