Skoči do osrednje vsebine

Gradbeni inšpektor odločil o Kemisovem objektu A

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Gradbeni inšpektor je 25. septembra, družbi KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov, d. o. o., izdal odločbo, v kateri odreja, da mora družba v roku tristo šestdesetih dni od vročitve odločbe, na lastne stroške odstraniti nezakonito zgrajene dele objekta A reciklažnega skladiščno predelovalnega poslovnega centra (SPPC) Kemis.

Inšpektor v odločbi podrobno opredeljuje dele objekta, ki so bili po požaru v letu 2017 zgrajeni nad temeljno talno ploščo objekta A na novo, brez gradbenega dovoljenja. V ponovnem postopku je gradbeni inšpektor na podlagi spisne dokumentacije, izjav strank in prič, fotografij, projektne dokumentacije, gradbenega dnevnika in zavarovalniškega poročila ugotovil, da je bil del objekta A reciklažnega skladiščno predelovalnega poslovnega centra (SPPC) Kemis, po požaru z dne 15.5.2017, poškodovan do te mere, da je bil neprimeren za uporabo. Poškodovani del objekta, vključno z nosilnimi, ter obodnimi fasadnimi in strešnimi konstrukcijami, kakor tudi z njegovo notranjostjo, je bil brez pridobljenih upravnih dovoljenj odstranjen in v enakih gabaritih zgrajen na novo. Izvedeni posegi pomenijo gradnjo novega objekta. Ker se lahko gradnja novega objekta začne le na podlagi pravnomočnega ali vsaj dokončnega gradbenega dovoljenja, velja na novo zgrajeni del objekta A reciklažnega centra SPPC Kemis, Vrhnika, za nelegalno gradnjo.

Kot zadosten ukrep, s katerim je dosežen namen predmetnega inšpekcijskega postopka, gradbeni inšpektor z odločbo odreja, da se vzpostavi prejšnje stanje z odstranitvijo samo tistih delov objekta, ki so bili nesporno izvedeni na novo, in so zato nezakoniti. Obstoječi deli objekta, ki niso bili odstranjeni in so bila na njih izvedena le vzdrževalna dela, se ohranijo.

Rok za izvršitev te odločbe (tristo šestdeset dni od njene vročitve)  je določen upoštevaje čas, ki je glede na velikost, lokacijo in zahtevnost objekta potreben za organizacijo ter izvedbo odstranitvenih gradbenih del.

Gradbeni inšpektor v odločbi inšpekcijsko zavezanko opozarja, da se bo v primeru neizpolnitve odrejenih obveznosti začel postopek izvršbe nedenarne obveznosti, ki se bo opravil po drugih osebah ali s prisilitvijo. Kot obvezen del odločbe so zavezanki izrečene tudi prepovedi, ki veljajo, ko je izrečen inšpekcijski ukrep zaradi nedovoljene gradnje, in sicer: izvedba komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi, njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti v njem, promet z njim ali zemljiščem, na katerem je in sklepanje drugih pravnih poslov, kot sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov med živimi.