Skoči do osrednje vsebine

Rezultati letošnje akcije gradbenih inšpektorjev za preprečevanje nedovoljenih gradenj objektov kažejo, da je vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Ljubljana 13. 8. 2020. Med letošnjim februarjem in julijem je 34 gradbenih inšpektorjev v rednimi pregledih območij, ki jih nadzirajo, preverjalo, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. Uvedli so 139 inšpekcijskih postopkov in do 4. avgusta odločili v 70 zadevah. V teh so odkrili 20 nelegalnih objektov, 3 neskladne objekte, in dva nevarna objekta.

Da bi zmanjšali število gradenj, ki se pričnejo izvajati brez predpisanega ustreznega gradbenega dovoljenja, si je gradbena inšpekcija v Strateških usmeritvah in prioritetah za leto 2020 začrtala izvedbo dveh usmerjeni akcij. Ena akcija naj bi bila izvedena z nadzori, v katerih bi gradbeni inšpektorji preverjali, ali je bilo za gradnjo oz. objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje v zadevah, v katerih je inšpekcija dobila pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora, v drugi akciji pa bi inšpektorji odkrivali nedovoljene gradnje v izrednih pregledih območij, ki jih nadzirajo. To akcijo so zaključili konec junija. V akciji je sodelovalo 34 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 183 inšpekcijskih nadzorov in 18 zaslišanj. Uvedli so 142 postopkov, od teh 139 upravnih inšpekcijskih in 3 prekrškovne postopke. Do začetka avgusta so odločili v 70 zadevah in ugotovili 25 nedovoljenih objektov.

Za 20 nelegalnih objektov  so gradbeni inšpektorji izdali odločbe, s katerimi so odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov. Za dva nevarna objekta pa so odredili takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje. Za 3 neskladne objekte, so z odločbami odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti (nepopolna označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; nepopolna gradbiščna tabla na dvojezičnem območju; začetka gradnje ni prijavljen na predpisane način; dokazila o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji objekta ne obstajajo; načrt organizacije gradbišča ni izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja ter zapisnik o zakoličbi ne obstoji).

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov je bila v sklopu akcije izdana ena odločba po ZP-1 z izrečenim opominom, 1 odločba o prekršku v višini izrečene globe 5.000,00 € in en plačilni nalog po ZP-1 v višini izrečene globe 1.000,00 €. Ugotovljeni prekrški so se nanašali na ugotovljene nedovoljene objekte, ko se je z gradnjo pričelo pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so gradbeni inšpektorji zavezancem izrekli opozorilo na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ter jim odredili rok za njihovo odpravo.

Akcije je bila prvenstveno usmerjena v objekte v gradnji  na varovanih območjih in ne v že zgrajene in vseljene objekte. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov še vedno ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena (kjer ni podane prijave ali pobude) izredno visok. Glede na to, da do sedaj pridobljeni rezultati predmetne akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov v letu 2020 kažejo, da je 35,7% preverjenih objektov oziroma vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen, lahko ugotovimo, da se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo.