Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ugotovitve Akcije nadzorov nad prijavo začetka gradnje 2020

  Ena od temeljnih nalog gradbene inšpekcije je nadzor nad zahtevami in izpolnjevanjem pogojev pri gradnji. V tem smislu je bila med 1. februarjem in 1. septembrom 2020 izvedena akcija, v kateri je sodelovalo 37 gradbenih inšpektorjev, ki so preverjali, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in z imenovanjem nadzornika.

 • Akcija nadzorov na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je med 3. februarjem 2020 in 1. septembrom 2020, izvedla 217 inšpekcijskih nadzorov, v katerih je preverjala, ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela in tudi, ali je bila narejena prijava začetka gradnje, lahko pa so preverili tudi označitev in zaščito gradbišč.

 • Ugotovitve Akcije nadzora nad oglaševanja prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2020

  Z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je stanovanjska inšpekcija izvedla akcijo nadzorov, v katerih je preverila ali tisti, ki oglašujejo prodajo objektov izpolnjujejo pogoje za sklepanje pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine.

 • Končana akcija nadzora upravljanja večstanovanjskih stavb 2020

  Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je zaključila usmerjeno akcijo, v kateri je preverjala, ali upravniki zagotavljajo pogoje za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb, ali se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu ter ali izstavljajo etažnim lastnikom mesečne obračune stroškov.

 • Akcija nadzora nad objekti 2020, za katere je gradbena inšpekcija dobila pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora (prijavo) zaradi nedovoljene gradnje

  V akciji je sodelovalo 58 gradbenih inšpektorjev. Opravili so 683 inšpekcijskih nadzorov in uvedli 400 inšpekcijskih postopkov, 386 upravnih in 14 prekrškovnih. V 269 upravnih zadevah, ki so bile zaključene do 5. novembra 2020, so inšpektorji odkrili 145 nedovoljenih objektov in izdali kar 154 inšpekcijskih odločb.

 • Posebno obvestilo za stranke Inšpektorata za okolje in prostor

  Zaradi izrednih okoliščin, ki so nastale s širjenjem nalezljive bolezni SARS-Co-2 (COVID 19), na Inšpektoratu za okolje in prostor do nadaljnjega ukinjamo osebne stike v času uradnih ur.

 • Nadzor vožnje v naravnem okolju

  Inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so skupaj s policijo izvedli akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju na lokacijah, predvsem na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000, kjer se lahko pričakuje tovrstne kršitve.

 • Gradbeni inšpektor odločil o Kemisovem objektu A

  Gradbeni inšpektor je 25. septembra, družbi KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov, d. o. o., izdal odločbo, v kateri odreja, da mora družba v roku tristo šestdesetih dni od vročitve odločbe, na lastne stroške odstraniti nezakonito zgrajene dele objekta A reciklažnega skladiščno predelovalnega poslovnega centra (SPPC) Kemis.

 • Inšpektorica podala predlog za pregon kaznivega dejanja zoper ruskega umetnika

  Ljubljana, 18. september 2020. Inšpektorica za okolje in naravo, ki je po objavi novice, da je ruski umetnik v performansu pred Državnim zborom pojedel živega netopirja, uvedla inšpekcijski postopek, je zoper umetnika, na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, podala predlog za pregon kaznivega dejanja.

 • Boljše sodelovanje temelji na medsebojnem boljšem poznavanju

  Inšpektorat za okolje in prostor se je odzval na pobudo Zavoda za ribištvo in Ribiške zveze Slovenije ter pripravil izobraževanje za njihove člane. Srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu boljšemu poznavanju, ki je pogoj za boljše sodelovanje in uspešnejše varovanje vodnega okolja Slovenije.

 • Inšpektorat za okolje in prostor skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov proti nelegalnemu odlaganju odpadkov in nelegalni gradnji na skladovih zemljiščih

  Ljubljana, 15. september 2020. Na Inšpektoratu za okolje in prostor je potekalo delovno srečanje v. d. glavnega inšpektorja Franca Rančigaja z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Ireno Majcen ter njunimi sodelavci. Pogovarjali so se o ukrepih zoper nelegalno odlaganje odpadkov in nelegalne gradnje na skladovih zemljiščih.

 • Končan odvoz odpadkov s pogorišča podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu

  Ljubljana, 14. september 2020 - Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP) je končal postopek izvršbe za odstranitev, prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov po drugi osebi, ki so ostali po požaru v družbi Ekosistemi, d. o. o., Zalog. Družba Kostak, d. d., je z lokacije odpeljala 8700 ton odpadkov. Celoten strošek prevzema, prevoza in obdelave odpadkov ja znašal milijon osemsto tisoč eurov (z DDV). Sredstva za plačilo izvršbe so zagotovljena iz državnega proračuna v okviru MOP, saj se je zavezanec oz. povzročitelj neustrezno odloženih odpadkov s pravnimi posli prodaje podjetja lastnikom v tujini in kasnejšim stečajem formalno izognil obveznostim in odgovornostim.

 • Gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu so izvedli nadzor na večjih gradbiščih na območju Maribora

 • Je geodetska inšpekcija pristojna za presojanje določitve meje v naravi?

  Geodetska inšpekcija šteje le enega inšpektorja, ki je pristojen za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti za gospodarske subjekte s področja geodezije in pooblaščene inženirje geodezije, nad evidencami nepremičnin in zagotavljanje pravilnega označevanja ulic in stavb na območju celotne Slovenije.

 • V avgustu opravljenih 33 nadzorov nad pošiljkami odpadkov preko meja

  Predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo, Finančne uprave in Policije so v avgustu izvajali naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov. Ugotovljeni sta bili dve kršitvi, in sicer ena nezakonita pošiljka odpadkov ter eno prevozno sredstvo, ki ni bilo označeno s predpisano tablo »A«.

 • Inšpektor lahko prepove sklepanje prodajnih pogodb in oglaševanje novih stanovanj in enostanovanjskih stavb

  V kolikor prodajalec sklepa prodajne pogodbe oziroma oglašuje prodajo v nasprotju z določbami Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, mu inšpekcijski organ z odločbo prepove sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje, ter odredi ukrepe, ki jih mora opraviti za odpravo kršitve. Inšpekcijski organ lahko na stroške prodajalca javno objavi odločbo v dnevniku, ki izhaja na območju celotne države, če je to potrebno zaradi zaščite kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.

 • So izvajalci javnih služb oskrbe s pitno vodo pripravljeni na ukrepanje v izrednih dogodkih

  Ljubljana, 25 avgust 2020. V okviru akcije nadzora nad oskrbo s pitno vodo je Inšpektorat za okolje in prostor preverjal ali so upravljavci javnih vodovodov sprejeli Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Program ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja.

 • Izredni inšpekcijski pregled na lokaciji požara na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani

  Ljubljana, 24. avgust 2020. Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je zjutraj opravila izredni inšpekcijski nadzor po požaru na lokaciji Cesta dveh cesarjev, Ljubljana, kjer že več let poteka inšpekcijski postopek zaradi opravljanja dejavnosti in nezakonito odloženih odpadkov. Narejen je bil nov posnetek stanja na terenu. Med drugim je bilo ugotovljeno, da se na lokaciji še vedno nahajajo različne vrste odpadkov. Količine zgorelih in nezgorelih odpadkov bodo znane do konca tega tedna.

 • Zemljišča ob vodotokih so z zakonom zelo zaščitena pred lopatami in bagri

  Brez vodnega soglasja ali gradbenega dovoljenja, ki vsebuje pozitivno mnenje Direkcija Republike Slovenije za vode, je prepovedano posegati na vodno zemljišče ali priobalni pas, ki je 5 m oziroma 15 m od vodotoka, ko gre za večje Slovenske reke ali poplavno območje (Zakon o vodah). Območja, ki imajo status po navedenem zakonu sodijo med varovana območja in zanje veljajo posebna pravila pri poseganju nanje.

 • Rezultati letošnje akcije gradbenih inšpektorjev za preprečevanje nedovoljenih gradenj objektov kažejo, da je vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen

  Ljubljana 13. 8. 2020. Med letošnjim februarjem in julijem je 34 gradbenih inšpektorjev v rednimi pregledih območij, ki jih nadzirajo, preverjalo, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. Uvedli so 139 inšpekcijskih postopkov in do 4. avgusta odločili v 70 zadevah. V teh so odkrili 20 nelegalnih objektov, 3 neskladne objekte, in dva nevarna objekta.