Skoči do osrednje vsebine

Tudi ribogojnice morajo meriti količino porabljene vode

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Inšpekcija za okolje in naravo nadzira tudi rabo vode, ki se v ribogojnicah uporablja z namenom gojitve sladkovodnih organizmov. Po Zakonu o vodah je to posebna raba vode in je zanjo potrebno pridobiti vodno dovoljenje, ki ga izdaja Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV).

Splošna raba vode kot je kopanje, potapljanje, drsanje, uporaba plovil brez motorja je v Sloveniji dovoljena vsakomur. Vsaka rabe vode, ki presega splošno rabo, je posebna raba vode, za katero je treba pridobiti vodno pravico.

Posebna raba vode je zlasti tista, kjer se voda rabi z namenom in kot surovina ter zahteva uporabo posebnih naprav (vodne črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora ali graditve objektov.

Nadziranje rabe vode v ribogojnicah

V okviru nadzorov rabe vode Inšpekcija za okolje in naravo nadzira tudi ribogojnice. V nadaljevanju bomo v kratkem povzeli enega od primerov, da konkretno osvetlimo problematiko.

Inšpektorica Inšpekcije za okolje in naravo je po uradni dolžnosti uvedla nadzor rabe vode v eni od ribogojnic po določilih Zakona o vodah. Inšpekcijski zavezanec, ribiška družina, je imel pridobljeno vodno pravico v obliki vodnega dovoljenja z namenom repopulacije, ki bo poteklo konec leta 2021.

V okviru nadzora je inšpektorica pregledala ali zavezanec spoštuje zahteve vodnega dovoljenja, zlasti glede načina in obsega rabe vode.

Inšpektorica je v postopku ugotovila, da je ribogojnica pridobila vodno dovoljenje za repopulacijo, v resnici pa je ribogojnica komercialna ribogojnica s produkcijo 20 ton rib na leto. Ker je bilo vodno dovoljenje pridobljeno za repopulacijo, je bil nosilec vodne pravice opravičen plačila vodnega povračila, kar je še ena nepravilnost, ki jo je ugotovila inšpektorica. Ob pregledu na terenu je tudi ugotovila, da merilne naprave za ugotavljanje količine vode, ki se porabi za namen gojitve rib, niso nameščene.

Inšpekcijski ukrepi

Zakon o vodah v primeru nespoštovanja vodnega dovoljenja predvideva ukrep prepovedi rabe vode. Inšpektorica je po pridobljenih izjavah in celotnem izvedenem ugotovitvenem postopku presodila, da bi izrek prepovedi predstavljal nesorazmeren ukrep, ki problematike ne bi rešil, zato je izrekla ukrep za odpravo nepravilnosti. Odredila je namestitev merilnih naprav in pridobitev ustreznega vodnega dovoljenja. Zaradi neplačevanja vodnega povračila pa bo uveden prekrškovni postopek.

Voda je eno največjih bogastev naše države. Ohranimo to bogastvo tako, da z njo ravnamo skrbno in zakonito! Kot inšpektorat, ki nadzira rabo vode, lahko rečemo le, da je posebna raba vode zakonita le na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije in izvajana v skladu z zahtevami teh aktov. Tako je mogoča zakonita raba vode za komercialne ribnike le na podlagi ustreznega vodnega dovoljenja.