Skoči do osrednje vsebine

Glavni inšpektor s predstavnico AAG o inšpekcijskih ukrepih v ML Surovine

Glavni inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor Franc Rančigaj je predstavnico društva Alpe Adria Green (AAG) seznanil z inšpekcijskim postopkom v zadevi ML Surovine. Povedal je, da je inšpektor za vzpostavitev zakonitega ravnanja z odpadki v ML Surovine, d. o. o., izpolnil vse dolžnosti, ki mu jih dovoljujejo in nalagajo predpisi.

Uvodoma je Rančigaj izpostavil razliko med inšpekcijskim postopkom in postopki, ki so v pristojnosti policije, drugih upravnih organov in sodišč. Kršitve o katerih odloča in ukrepe, ki jih izreka, določajo materialni predpisi. Dolžnosti in pooblastila inšpektorjev ter druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom določa Zakon o inšpekcijskem nadzoru, vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah pa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki določa tudi postopek izvršbe v upravnih postopkih.

Glavni inšpektor je povedal, da je inšpektor zaradi ugotovljenih nepravilnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki, na lokaciji Zbirnega centra ML Surovine, Agrokombinatska cesta, Ljubljana, zavezanki izdal dve odločbi in ker jih ni izvršila, obakrat uvedel izvršbo s prisilitvijo z denarno kaznijo (izdal je tri sklepe za denarno kazen). Uvedel je tudi dva prekrškovna postopka zoper pravno in odgovorno osebo, na Agencijo republike Slovenije za okolje pa je 19. 2. 2021, podal predlog za izbris iz evidence zbiralcev odpadkov. Inšpektor je od izdaje odločbe dne 30. 11. 2020, na lokaciji zbirnega centra v Kašlju opravil osem inšpekcijskih nadzorov. Na zadnjem nadzoru v juliju je bilo ugotovljeno, da je zbirni center še vedno popolnoma napolnjen z odpadki. Količina predhodno skladiščenih odpadkov v zbirnem centru presega dovoljeno in je glede na masno bilanco večja od 10 tisoč ton. Odpadke skladiščijo izven zaprtih in pokritih objektov.

S prvo odločbo, ki je bila izdana 30. 11. 2020, je inšpektor zavezanki odredil, da mora zbirati odpadke skladno z Načrtom zbiranja odpadkov, na podlagi katerega ji je bilo izdano potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov. Vse zbrane odpadke mora skladiščiti znotraj pokritih in zaprtih objektov v Zbirnem centru ML Surovine d. o. o.. O zbiranju odpadkov mora voditi evidenco skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Ker zavezanka ni izpolnila odločbe je, v skladu z ZUP, uvedel postopek izvršbe. Ker tudi v roku, ki ji je bil dan v sklepu o dovolitvi izvršbe, ni izvršila odločbe, ji je izdal sklep o denarni kazni v višini 10 tisoč eurov in pozneje še enega. Izterjava prve kazni je bila predana Finančni upravi Republike Slovenije.

Dne 20. 1. 2021, je inšpektor družbi ML Surovine zaradi neizvajanja zahtevanih ukrepov izdal drugo odločbo. Z njo ji je odredil začasno prepoved obratovanja naprave za zbiranje odpadkov na lokaciji Zbirni center ML Surovine d. o. o.. Ker je bilo ugotovljeno, da zavezanka kljub prepovedi, še naprej zbira odpadke, ji je inšpektor dne 11. 6. 2021, izdal sklep o dovolitvi izvršbe in v nadaljevanju še sklep o denarni kazni v višini 70 tisoč eurov.

Glavni inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor Franc Rančigaj je v pogovoru s predstavnico AAG izpostavil tudi to, da zavezanka oziroma njen pooblaščenec pošto dviguje 15. dan od odpreme dokumenta, kar je njegova pravica, a vse to vpliva na dolgotrajnost postopka. Omenil je tudi, da je zavezanka za prvo odločbo, izdano 30. 11. 2021, predlagala njeno odpravo po nadzorstveni pravici in izrek ničnosti za 3. točko izreka odločbe, kar je drugostopenjski organ zavrnil. Pritožila se je tudi na odločbo z dne 20. 1. 2021. Pritožba je bila zavrnjena. Pritožila se je tudi na 3 izdane sklepe v izvršilnem postopku. Ena pritožba je bila zavrnjena, o ostalih še ni bilo odločeno.

Glavni inšpektor je predstavnici AAG povedal, da Inšpektorat za okolje in prostor glede blata na lokaciji zbirnega centra zavezanke vodi še en inšpekcijski postopek, ki je bil uveden v zvezi z nezakonito odloženim blatom na parceli v Rodiku. Zavezanki je bilo z odločbo odrejeno, da mora za nezakonito odložen mulj iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda zagotoviti obdelavo, tako da ga odda zbiralcu, izvajalcu obdelave, prodati trgovcu ali ga poslati v obdelavo v drugo državo članico evropske unije. Zavezanka je blato iz parcele v Rodiku odstranila in ga prepeljala v svoj zbirni center v Zalogu, ni pa zagotovila obdelave, zato je v teku izvršba z denarno prisilitvijo. Izdan ji je bil sklep o denarni kazni v višini 10 tisoč eurov, na katerega se je zavezanka pritožila.