Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve inšpektorjev, ki opravljajo nadzor nad izvrševanjem Zakona o dimnikarskih storitvah na Inšpektoratu za okolje in prostor

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorji, ki na Inšpektoratu za okolje in prostor opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarskih storitev, in sicer določb, ki se nanašajo na izvajalce dimnikarskih storitev in njihove uporabnike, so v letu 2020 opravili nekaj manj kot 500 inšpekcijskih nadzorov.

Zaradi odprave pri inšpekcijskem nadzoru ugotovljenih nepravilnosti so izdali 172 inšpekcijskih odločb in 126 odločb o prekrških (11 plačilnih nalogov, 35 odločb o prekršku z izrekom globe in 80 opominov). Zaradi nespoštovanja z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja, so v 20 zadevah vodili izvršbo z denarno prisilitvijo.

Prijave v letu 2020

V letu 2020, so inšpektorji, ki na Inšpektoratu za okolje in prostor opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarskih storitev, prejeli 534 prijav. Dvanajst odstotkov prijav se je nanašalo na ogrožanje zdravja in življenja ljudi, zato so jih inšpektorji obravnavali takoj. Deset odstotkov prijav so inšpektorjem posredovale dimnikarske družbe, druge prijave (65 %), pa so posredovali posamezniki.

Največ prijav prejme inšpekcija zaradi domnevnega kurjenja nedovoljenega goriva v malih kurilnih napravah na trdno gorivo. Poglavitna ugotovitev inšpektorjev, ki obravnavajo te prijave je, da uporabniki dimnikarskih storitev v malih kurilnih napravah večinoma uporabljajo ustrezno gorivo, a na svojih kurilnih napravah ne omogočajo izvajanja dimnikarskih storitev, kot jih določajo predpisi (nimajo pregledanih kurilnih naprav, ne zagotavljajo njihovega čiščenja, …).

Nadzori dimnikarskih družb

Inšpektorji za okolje so v letu 2020 že tretjič zapovrstjo izvedli nadzor pri večini dimnikarskih družb, ki imajo dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev (120). Zaradi inšpekcijskega nadzora, ki se redno opravlja vsako leto, se je stanje na področju, ki zadeva izpolnjevanje predpisanih obveznosti dimnikarskih družb, bistveno izboljšalo. Pri inšpekcijskem nadzoru se ugotavlja bistveno manj kršitev kot v letu 2018, ko se je prvič opravil nadzor. V letu 2018 je bilo dimnikarskim družbam zaradi odprave pri inšpekcijskem nadzoru ugotovljenih nepravilnosti izdanih 89 inšpekcijskih odločb (odločbe ni prejelo samo 15 % pregledanih dimnikarskih družb), v letu 2020 pa je bilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri rednih pregledih dimnikarskim družbam izdanih trikrat manj odločb, izrekli pa so tudi deset opozoril.  

Inšpektorji ugotavljajo največ kršitev pri vpisovanju opravljenih dimnikarskih storitev v evidenco iz 21. člena ZDimS. Vse dimnikarske družbe še vedno nimajo ustrezne merilne opreme, potrebne  za izvajanje dimnikarskih storitev. Kršitve so bile ugotovljene tudi pri dimnikarjih, ki so izvajali dimnikarske storitve pri pregledanih dimnikarskih družbah. Vsi dimnikarji še vedno ne preverjajo ustreznosti lesnega goriva ob izvajanju rednega pregleda malih kurilnih naprav, prav tako po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti na mali kurilni napravi vedno ne opravijo kontrolnega pregleda.

Nadzor ustreznega stanja malih kurilnih naprav

Ugotavljanje primernosti obstoječih malih kurilnih naprav za nadaljnjo neoporečno in varno obratovanje je dolžnost in pristojnost dimnikarjev. Ti ustrezno stanje malih kurilnih naprav, tako z vidika varnosti za uporabnika, kot dovoljene obremenitve okolja, zagotavljajo z rednimi nadzori vseh predpisanih dimnikarskih storitev (pregledovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve dimnih plinov, odstranjevanje katranskih oblog) pa tudi z evidentiranjem podatkov v evidenco EviDim.

V okviru rednega pregleda dimnikar ugotavlja tudi ustreznost lesnega goriva (vsebnost vode v lesnem gorivu) in morebitno rabo nedovoljenega goriva ali goriva, za katerega mala kurilna naprava ni načrtovana, prisotnost katranskih oblog v kurilni in dimovodni napravi, ki so lahko tudi posledica uporabe neustreznega goriva oziroma neustrezne rabe same kurilne naprave (nepopolno izgorevanje), in potrebnost njihovega odstranjevanja. Inšpektor lahko odredi uporabniku odpravo pomanjkljivosti na mali kurilni napravi le v primeru, če uporabnik ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil dimnikar in o tem dimnikar tudi obvesti inšpekcijo.

Inšpektorji ugotavljajo, da podatki v EviDim za preteklo leto izkazujejo, da se dimnikarske storitve niso opravljale na vseh kurilnih napravah oziroma niso bile izvedene v obsegu, kot to zahtevajo področni predpisi. V uradni evidenci EviDim je bilo do 31.12.2020 vpisanih 750.017 kurilnih naprav.

Za vse male kurilne, ne glede na vrsto goriva, je določeno, da se redni pregledi na njih opravljajo enkrat letno, izjema so male kurilne naprave na plinasto gorivo do šestega leta starosti, pri katerih se redni letni pregled opravljajo enkrat na dve leti. Z rednimi pregledi dimnikar ugotavlja stanje in primernost obstoječih naprav za nadaljnjo neoporečno in varno obratovanje.

V letu 2020 je bilo po podatkih iz uradne evidence EviDim opravljenih samo 270.470 pregledov, kar pomeni, da ni bilo pregledanih vsaj 60 % malih kurilnih naprav, v kolikor štejemo, da se vse vpisane kurilne naprave še vedno uporabljajo.

Tudi v letu 2020 se ugotavlja, da se niso izvedle meritve emisij snovi v zrak pri vseh malih kurilnih napravah. Občasne meritev emisij snovi iz malih kurilnih naprav na plinasto in tekoče gorivo, se opravljajo enkrat letno, glede na podatke iz uradne evidence EviDim  pa so se meritve opravile samo pri nekaj več kot tretjini kurilnih naprav, za katere je določena obveznost izvajanja meritve vsako leto.

Tudi čiščenje malih kurilnih naprav se v lanskem letu ni izvedlo v obsegu kot določajo predpisi. Čiščenje kurilnih naprav na tekoče gorivo se izvaja enkrat letno, čiščenje kurilnih naprav na trdno gorivo pa vsaj dvakrat v kurilni sezoni, izjema so naprave v občasnem obratovanju, pri katerih se čiščenje izvaja enkrat na leto. V preteklem letu je bilo po podatkih EviDim opravljenih 318.424 čiščenj kurilnih naprav.

Nadzor nad zagotavljanjem dimnikarskih storitev se zaradi velikega števila malih kurilnih naprav, na katerih se redno ne opravljajo predpisane dimnikarske storitve, ne more učinkovito izvajati, oziroma inšpektorji ne morejo ukrepati zoper vse uporabnike dimnikarskih storitev, ki niso omogočili na svoji kurilni napravi v predpisanih rokih izvedbo vseh dimnikarskih storitev. Drugače povedano, Inšpekcija za okolje in naravo ne more voditi inšpekcijske postopke zoper pol milijona uporabnikov dimnikarskih storitev, vsekakor pa to ne zmore samo pet inšpektorjev, ki opravljajo nadzor na tem področju. Zato bi bilo smiselno obveznost zagotavljanja dimnikarskih storitev na posamezni kurilni napravi prenesti iz uporabnikov na dimnikarske družbe, ki jih je trenutno v Sloveniji 149 in jih je lažje nadzorovati, pa zato, ker opažamo, da uporabniki ne naročijo dimnikarski storitev pri dimnikarskih družbah.