Skoči do osrednje vsebine

Izdani inšpekcijski odločbi prevozniku in podpisniku evidenčnega lista za prevzem in predhodno skladiščenje blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda Čistilne naprave Ptuj

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ugotovitve v inšpekcijskih postopkih, ki jih je Inšpektorat za okolje in prostor uvedel zaradi nezakonito odloženega blata na različnih lokacijah v Sloveniji, so pripomogle k odkritju povzročitelja nezakonitega odlaganja blata iz čiščenja komunalnih odpadnih vod na zemljišču Vodule v občini Dramlje.

V ugotovitvenem postopku Inšpekcije za okolje in naravo je bilo na podlagi opravljenega inšpekcijskega pregleda na kraju nezakonitega odlaganja bata iz čistilnih naprav na zemljišču v naselju Vodule v Dramljah, izjave zaslišanega voznika tovornega vozila  in vpogleda v uradne evidence, z gotovostjo ugotovljeno, da je družba LASAZ, d. o. o., odpeljala blato iz čiščenja komunalnih odpadih vod iz Čistilne naprave Ptuj ter Čistilne naprave Rogaška Slatina, ter ga nezakonito odložilo na zemljišče v naselju Vodule v Dramljah.

Inšpektorica za okolje mu je 1. julija izdala odločbo, s katero mu je odredila, da mora v 15 dneh po vročitvi odločbe, odstraniti celotno količino blata iz čiščenja komunalnih odpadnih vod (ocenjena količina – 400 kubičnih metrov), ki ga je nezakonito odložil na zemljiščih s parcelnimi številkami 98/1, 98/3, 94 katastrska občina, Vodule ter zagotoviti predpisano ravnanje z njim. Se pravi, zagotoviti mora njegovo obdelavo tako, da ga dejansko dostavi prevzemniku odpadkov v skladu s podatki iz evidenčnega lista ali ga odda zbiralcu ali obdelovalcu obdelave odpadkov.

 

Pridobiti je potrebno informacije in dokaze

V skladu z Zakonom o varstvu okolja je povzročitelj obremenitve okolja odgovoren za odpravo vira čezmernega obremenjevanja okolja in njegovih posledic, zato je tako pomembno, da se v inšpekcijskem postopku zbere čim več dokazov in dejstev ter predvsem, podatek o povzročitelju.

Na podlagi poizvedovanja pri lokalnem prebivalstvu je inšpektorica izvedela, da so neznane osebe na predmetno zemljišče, v času prvomajskih praznikov oziroma konec meseca aprila, vozile najprej humus, nadalje pa »čudno smrdeče blato«, z dvema tovornima voziloma s prikolico, rdeče in črne barve, vendar se registrskih številk tovornih vozil sogovorniki niso spominjali. Tudi lastnik zemljišča o vozilu in vozniku ni vedel kaj dosti povedati. Je pa na zaslišanju izjavil, da mu je znanec predlagal, da mu pripelje zemljo pomešano s sekanci, s čimer se je strinjal, ter da je zato prejel 350 eurov, salamo in 6 pločevink piva.

Nato pa je inšpektorica 22. 6. 2021, prejela informacijo o registrski številki tovornega vozila, ki je dne 23. in 26. aprila 2021, na zemljišče v Vodulah vozilo in odlagalo blato iz čistilnih naprav. Na podlagi vpogleda v uradne evidence je bilo ugotovljeno, da je tovorno vozilo v lasti družbe LASAZ, d. o. o. Na inšpekcijskem nadzoru v omenjeni družbi je Inšpekcija za okolje pridobila podatke o šoferju tovornega vozila, katerega registrsko številko je dobila inšpektorica. Zaradi ugotavljanja dejanskega stanja je Inšpekcija za okolje in naravo opravila zaslišanje voznika, ki je vozil to tovorno vozilo. Zaslišani je povedal, da je na lokacijo v Vodulah odložil blato iz Čistilne naprave Ptuj v Dramljah in iz Čistilne naprave Rogaška Slatina in sicer 23. 4. in 26. 4. 2021. Povedal je, da je ravnal po navodilih nadrejenega in da je blato iz Čistilne naprave Ptuj na isto lokacijo vozil tudi njegov sodelavec.

 

Pregled evidenčnih listov

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da je družba CEP, d. o. o., kot zbiralec odpadkov, izpolnila in potrdila mesečni zbirni evidenčni list iz katerega izhaja, da je družba dne 31. 5. 2021, v zbirni center Bukovžlak prevzela 450.680 kilogramov blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki mu ga je isti dan oddalo komunalno podjetje Ptuj, d. d., iz Čistilne naprave Ptuj. Dne 31. 5. 2021 in 1. 6. 2021, pa je kot pošiljatelj odpadkov potrdila še zbirna evidenčna lista, v katerih je navedeno, da je kot zbiralec, 31. 5. 2021, oddala 304.940 kilogramov blata iz zbirnega centra Bukovžlak v zbirni center zbiralca odpadkov ML surovine, d. o. o., 1. 6. 2021 pa jim je oddala še 251.210 kilogramov.

Ker je bilo v inšpekcijskem postopku  ugotovljeno, da družba nikoli ni prevzela omenjenega odpadka v zbirni center Bukovžlak, saj je ta potoval v tranzitu direktno na ML Surovine in ga posledično tudi ni mogla oddati v nadaljnje ravnanje, ter da družba ne vodi evidence o zbiranju odpadkov, kot je določeno, je inšpektorica za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, 15. 6. 2021, pravni osebi CEP, d. o. o., izdala odločbo, s katero ji je odredila:

  • da lahko kot zbiralec odpadkov v informacijskem sistemu o ravnanju z odpadki potrdi in izpolni evidenčni list samo za tiste pošiljke odpadkov, ki jih je dejansko prevzela v zbirni center in oddala v nadaljnje ravnanje iz zbirnega centra,
  • da mora v informacijskem sistemu za ravnanje z odpadki vnašati verodostojne podatke o prevoznikih odpadkov, ki so dejansko prevažali odpadke ter
  • da mora voditi evidenco o zbiranju odpadkov, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Zavezanka je odločbo prevzela 16. 6. 2021 in bi jo morala izpolniti v 15 dneh od vročitve odločbe. Dne 5. 7. 2021, je inšpektorica dobila njihovo pritožbo. Le ta je odstopljena na drugo stopnjo v Ministrstvu za okolje in prostor.