Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu za upravljanje z vodami vodimo in organiziramo sektorje in oddelke ter jih usmerjamo k povezanemu načinu dela na področju upravljanja voda v pristojnosti Direkcije za vode. To zajema upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja in urejanja voda. Skrbimo za tekoče delo na postopkih, programskem delu in drugih vsebinah urada na področju upravljanja voda, sodelujemo z drugimi organi, predvsem pri vsebinah s področja voda, pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja upravljanja voda, v mednarodnih povezavah s področja upravljanja voda v soglasju z ministrstvom, ter s pristojnimi inšpekcijskimi službami.

Znotraj urada delujejo tudi sektorji območij, ki so geografske izpostave Urada za upravljanje z vodami, organizirane po povodjih, porečjih in območjih z namenom čim boljšega poznavanja in učinkovitejšega upravljanja voda. Besedna zveza sektorji območij se uporablja za Sektor območja zgornje Save, Sektor območja srednje Save, Sektor območja spodnje Save, Sektor območja Savinje, Sektor območja Drave, Sektor območja Mure, Sektor območja Soče in Sektor območja jadranskih rek z morjem.

Sektorji urada

 • Sektor za presojo dokumentacije in vodne pravice

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana

 • Sektor za GJS

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana

 • Sektor območja zgornje Save

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Ulica Mirka Vadnova 5
  4000 Kranj

  • Uradne ure danes

   od do

 • Sektor območja srednje Save

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Vojkova cesta 52
  1000 Ljubljana

  • Uradne ure danes

   od do

 • Sektor območja spodnje Save

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Novi trg 9
  8000 Novo mesto

  • Uradne ure danes

   od do

 • Sektor območja Savinje

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Mariborska cesta 86
  3000 Celje

  • Uradne ure danes

   od do

 • Sektor območja Drave

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Krekova ulica 17
  2000 Maribor

  • Uradne ure danes

   od do

 • Sektor območja Mure

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Slovenska ulica 2
  9000 Murska Sobota

  • Uradne ure danes

   od do

 • Sektor območja Soče

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Cankarjeva ulica 62
  5000 Nova Gorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Sektor območja jadranskih rek z morjem

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Pristaniška ulica 12
  6000 Koper

  • Uradne ure danes

   od do

 • Projektna pisarna Maribor

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami
 • Projektna pisarna Ljubljana

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami

  Hajdrihova ulica 28C
  1000 Ljubljana

Splošno o vseh sektorjih območij

V sektorjih območij izvajamo naloge s področij dela gospodarskih javnih služb (GJS), urejanja voda, načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture ter vodnih pravic in upravnih oziroma drugih postopkov.

Na področju urejanja voda usmerjamo in usklajujemo pripravo projektne dokumentacije, sodelujemo pri pridobivanju projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji, potrjujemo projektno dokumentacijo in dokumentacijo za izvajanje vzdrževalnih del, sanacijskih programov, bdimo nad izvajanjem intervencij in izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženost zaradi škodljivega delovanja voda, vodimo popise in ocene škode po neurjih ter izvedbo naložb, financiranih s strani Sklada za vode. Na področju izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda pripravljamo letne programe dela javne službe ter spremljamo in nadziramo izvajanje dela teh služb.

Na področju načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture spremljamo in analiziramo stanje voda, vodne infrastrukture in vodnega režima na posameznih porečjih, pripravljamo strokovne podlage za urejanje voda, predloge in pobude za izvajanje vzdrževanj in naložb v vodno infrastrukturo, sanacijskih programov odprave posledic poplav, prevzemamo izvedena dela v okviru programov Sklada za vode, izvedena dela v okviru avtocestnih programov, pregledujemo in potrjujemo ustreznost hidrološko-hidravličnih študij (HHŠ) in zagotavljamo informacije posameznikom, lokalnim skupnostim ter drugim deležnikom v zvezi z upravljanjem voda, poseganjem v vode, na vodna in priobalna zemljišča ter v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov vodne infrastrukture.

Na področju urejanja vodnih pravic sodelujemo pri izvedbi javnih razpisov za izbiro koncesionarjev, pri pripravi programov in koncesijskih pogodb za odvzem naplavin na podlagi podeljenih vodnih pravic ter za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, pri vzdrževanju koncesioniranih odsekov vodotokov in objektov vodne infrastrukture, izvajamo nadzor nad vodnimi pravicami in njihovim izvajanjem.

Na področju vodenja upravnih in drugih postopkov vodimo postopke in pripravljamo izdajo smernic in mnenj s področja upravljanja voda v postopkih priprave izvedbenih prostorskih aktov, sodelujemo v postopkih priprave in izdaje smernic in mnenj s področja upravljanja voda, v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) in občinskih prostorskih načrtov (OPN) ter v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za DPN in OPN. Sodelujemo v postopkih in pri izdaji projektnih pogojev in vodnih soglasij za objekte, ki so državnega pomena, ter IPPC zavezancem, pri izdaji mnenj z vidika upravlja voda v postopkih presoje vplivov na okolje v okviru pridobivanja okoljevarstvenih soglasij ter mnenj v postopkih CPVO za strateške akte in pri izdelavi operativnih programov na državni ravni. Izdajamo informacije o pogojih posega v prostor in projektnih pogojih s področja upravljanja voda (v postopku izdaje gradbenega dovoljenja – GD) ter glede izdaje pogojev za drug poseg v prostor (ni postopka GD). Vodimo postopke in izdajamo vodna mnenja in soglasja, izdajamo upravne akte v postopku okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) in soglasij (OVS), sodelujemo pri tehničnih pregledih po odločbi nosilca upravnega postopka do izdaje uporabnega dovoljenja, pri sklepanju pogodb o stvarnih pravicah na vodnih in priobalnih zemljiščih, pri pripravi pogodb za rabo objektov vodne infrastrukture za druge namene (48. člen ZV-1), pogodb za gradnjo vodne infrastrukture drugih deležnikov po 49. in 91. členu ZV-1 ter tristranskih pogodb med DRSV, koncesionarjem in drugimi deležniki za izvajanje vzdrževalnih del na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih.

Na področju upravljanja vodnih zemljišč sodelujemo pri določanju meja vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih urejanja meja, parcelacijah, pri pripravi strokovnih mnenj glede statusa (vodnih) zemljišč, predlogov za določitev vodnih zemljišč, pri cenitvi vodnih zemljišč v postopkih podeljevanja stavbne pravice in v postopkih sodnih določitev meja vodnih zemljišč.

Sodelujemo tudi pri vzpostavitvi informacijskega sistema urejanja voda (spletne zbirke, vodni objekti in naprave, vodna infrastruktura, Vodni kataster, poročila koncesionarja, stanje voda, programi vzdrževanja, pobude za investicijsko vzdrževanje in investicije), s pristojnimi inšpekcijskimi službami, Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi ministrstvi, s strokovnimi službami s področja ohranjanja narave in varstva okolja, v meddržavnih podkomisijah in komisijah ter v medresorskih komisijah.