Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V sektorjih območij izvajamo naloge s področij dela gospodarskih javnih služb (GJS), urejanja voda, načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture ter vodnih pravic in upravnih oziroma drugih postopkov.

Na področju urejanja voda usmerjamo in usklajujemo pripravo projektne dokumentacije, sodelujemo pri pridobivanju projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji, potrjujemo projektno dokumentacijo in dokumentacijo za izvajanje vzdrževalnih del, sanacijskih programov, bdimo nad izvajanjem intervencij in izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženost zaradi škodljivega delovanja voda, vodimo popise in ocene škode po neurjih ter izvedbo naložb, financiranih s strani Sklada za vode. Na področju izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda pripravljamo letne programe dela javne službe ter spremljamo in nadziramo izvajanje dela teh služb.

Na področju načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture spremljamo in analiziramo stanje voda, vodne infrastrukture in vodnega režima na posameznih porečjih, pripravljamo strokovne podlage za urejanje voda, predloge in pobude za izvajanje vzdrževanj in naložb v vodno infrastrukturo, sanacijskih programov odprave posledic poplav, prevzemamo izvedena dela v okviru programov Sklada za vode, izvedena dela v okviru avtocestnih programov, pregledujemo in potrjujemo ustreznost hidrološko-hidravličnih študij (HHŠ) in zagotavljamo informacije posameznikom, lokalnim skupnostim ter drugim deležnikom v zvezi z upravljanjem voda, poseganjem v vode, na vodna in priobalna zemljišča ter v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov vodne infrastrukture.

Na področju urejanja vodnih pravic sodelujemo pri izvedbi javnih razpisov za izbiro koncesionarjev, pri pripravi programov in koncesijskih pogodb za odvzem naplavin na podlagi podeljenih vodnih pravic ter za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, pri vzdrževanju koncesioniranih odsekov vodotokov in objektov vodne infrastrukture, izvajamo nadzor nad vodnimi pravicami in njihovim izvajanjem.

Na področju vodenja upravnih in drugih postopkov vodimo postopke in pripravljamo izdajo smernic in mnenj s področja upravljanja voda v postopkih priprave izvedbenih prostorskih aktov, sodelujemo v postopkih priprave in izdaje smernic in mnenj s področja upravljanja voda, v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) in občinskih prostorskih načrtov (OPN) ter v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za DPN in OPN. Sodelujemo v postopkih in pri izdaji projektnih pogojev in vodnih soglasij za objekte, ki so državnega pomena, ter IPPC zavezancem, pri izdaji mnenj z vidika upravlja voda v postopkih presoje vplivov na okolje v okviru pridobivanja okoljevarstvenih soglasij ter mnenj v postopkih CPVO za strateške akte in pri izdelavi operativnih programov na državni ravni. Izdajamo informacije o pogojih posega v prostor in projektnih pogojih s področja upravljanja voda (v postopku izdaje gradbenega dovoljenja – GD) ter glede izdaje pogojev za drug poseg v prostor (ni postopka GD). Vodimo postopke in izdajamo vodna mnenja in soglasja, izdajamo upravne akte v postopku okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) in soglasij (OVS), sodelujemo pri tehničnih pregledih po odločbi nosilca upravnega postopka do izdaje uporabnega dovoljenja, pri sklepanju pogodb o stvarnih pravicah na vodnih in priobalnih zemljiščih, pri pripravi pogodb za rabo objektov vodne infrastrukture za druge namene (48. člen ZV-1), pogodb za gradnjo vodne infrastrukture drugih deležnikov po 49. in 91. členu ZV-1 ter tristranskih pogodb med DRSV, koncesionarjem in drugimi deležniki za izvajanje vzdrževalnih del na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih.

Na področju upravljanja vodnih zemljišč sodelujemo pri določanju meja vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih urejanja meja, parcelacijah, pri pripravi strokovnih mnenj glede statusa (vodnih) zemljišč, predlogov za določitev vodnih zemljišč, pri cenitvi vodnih zemljišč v postopkih podeljevanja stavbne pravice in v postopkih sodnih določitev meja vodnih zemljišč.

Sodelujemo tudi pri vzpostavitvi informacijskega sistema urejanja voda (zbirke podatkov, vodni objekti in naprave, vodna infrastruktura, Vodni kataster, poročila koncesionarja, stanje voda, programi vzdrževanja, pobude za investicijsko vzdrževanje in investicije), s pristojnimi inšpekcijskimi službami, Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi ministrstvi, s strokovnimi službami s področja ohranjanja narave in varstva okolja, v meddržavnih podkomisijah in komisijah ter v medresorskih komisijah.

Predstavitev sektorja

Opis območja:

Površina, ki jo obravnavamo v sektorju, obsega približno 2.176,3 km², 70 % območja obsega gorski svet Alp in Karavank, 30 % območja pa predalpske ravnine osrednje Slovenije (Radovljiška ravnina, Kranjsko in Sorško polje). Uporabne površine so omejene na utesnjene doline in posamezne rečne terase, 40 % območja leži nad 1.000 m nadmorske višine, povprečni naklon površja je 19°, letno pade tudi preko 2.400 mm padavin. Območje ima več kot 60-odstotno gozdnatost in pretežno karbonatno podlago – ledeniško rečni nanosi. Vodotoki imajo značilni snežno dežni režim.

Občine:

Območje obsega občine: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bohinj, Bled, Gorje, Radovljica, Tržič, Naklo, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Kranj, Žiri, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Škofja Loka ter delno Medvode in Logatec.

Pomembni vodotoki:

Vodotoki prvega reda so Sava Dolinka, Sava Bohinjka, Sava, Tržiška Bistrica, Kokra, Selška Sora, Poljanska Sora, Sora ter največji slovenski naravni jezeri: Blejsko in Bohinjsko.
Na območju se nahajata povirji najdaljše slovenske reke Save, in sicer v Bohinjskem kotu kot slap Savica izvira Sava Bohinjka, v naravnem rezervatu Zelenci nad Podkorenom pa Sava Dolinka.

Opis vodotokov:

Dolžina vseh vodotokov znaša približno 4.800 km, od tega vodotokov prvega reda približno 300 km in preostalih vodotokov 4.500 km. Značilen je snežno dežni režim s pretežno nizkimi zimskimi pretoki in manj izrazitimi poznopoletnimi nizkimi pretoki. Spomladanske visoke vode so lahko kumulativno višje od jesenskih, vendar manj izrazite, z nižjimi konicami odtokov. Pogoste so izrazite jesenske in zgodnjezimske dežne padavine, ki povzročajo kratkotrajne izredno visoke odtoke, neurja z intenzivnimi, a kratkotrajnimi poplavami. Zaradi orografije in geološke podlage je značilen hudourniški odtočni režim, ki ga ima 84 % vodotokov. Za območje je značilna specifika povirnih območij vodotokov, velik transport plavin in plavja, večja prodišča, značilna obsežna erozijska zaledja, veliki nagibi strug, hitri porasti pretokov in kratkotrajni, a izraziti poplavni dogodki.

Akumulacije:

Večjih akumulacij za namen urejanja vodnega režima na tem območju ni.

Večje ureditve:

Urejanje voda je usmerjeno v stabilizacijo vodotokov, zmanjševanje erozijskega delovanja voda in zadrževanje ter kontroliranje transporta plavin dolvodno.

Koncesionar:

Naloge obvezne gospodarske javne službe urejanja voda izvaja konzorcij družb NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji, d.o.o., Žalec (vodilni partner), ter HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o., Mengeš, in EHO PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje, d.o.o., 1000 Ljubljana.

Tel.št.: 041 790 783 (Gregor Kupljen)