GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sektorjih območij izvajamo naloge s področij gospodarskih javnih služb (GJS); urejanja voda, načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture; vodnih pravic in upravnih in ostalih postopkov. 

V sektorjih območij na področju GJS urejanja voda opravljamo zlasti naslednje naloge:

 • priprava letnih programov dela GJS na področju urejanja voda (na podlagi terensko zbranih podatkov o stanju vodne infrastrukture in poročil GJS);
 • usmerjanje in koordinacija priprave projektne dokumentacije po programu GJS;
 • sodelovanje pri pridobivanju projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji po programu GJS;
 • potrjevanje projektne dokumentacije za vzdrževalna dela in dela iz sanacijskih programov;
 • usmerjanje, vodenje, spremljanje, koordinacija in nadzor (gradbeni, terminski in finančni) nad izvajanjem letnega programa dela GJS (vzdrževalna dela in strokovne naloge);
 • usmerjanje, vodenje, spremljanje, koordinacija in nadzor (gradbeni, terminski in finančni) nad izvajanjem intervencij in izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženost zaradi škodljivega delovanja voda;
 • usmerjanje, vodenje, spremljanje in koordinacija priprave ter preverjanje in potrjevanje popisov in ocene škode po neurjih in poplavah;
 • usmerjanje, vodenje, spremljanje, koordinacija in nadzor (gradbeni, terminski in finančni) nad izvajanjem sanacijskih programov;
 • vodenje, spremljanje, koordinacija in nadzor nad izvajanjem delovanja GJS v času naravnih in drugih nesreč;
 • vodenje, spremljanje, koordinacija in nadzor (gradbeni, terminski in finančni) nad realizacijo investicij, financiranih s strani Sklada za vode RS;
 • sodelovanje pri vodenju, spremljanju, koordinaciji in nadzoru (gradbenem, terminskem in finančnem) investicij;
 • prevzem izvedenih vzdrževalnih (redno in investicijsko) in investicijskih del ter zbranih podatkov.

Delo sektorjev območij na področju načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režim in vodne infrastrukture vključuje zlasti naslednje naloge:

 • spremljanje in analiza stanja voda, vodne infrastrukture in vodnega režima na posameznih porečjih oziroma delih porečij;
 • priprava predlogov za strokovne podlage na področju urejanja voda;
 • priprava projektnih nalog za strokovne podlage na področju urejanja voda;
 • priprava predlogov in pobud za izvajanje (investicijskih) vzdrževanj in investicij na vodni infrastrukturi (predlog plana Vodni sklad) ;
 • priprava in usklajevanje sanacijskih programov odprave posledic poplav;
 • priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za (investicijsko) vzdrževalna dela v javno korist;
 • sodelovanje v revizijskih komisijah Sklada za vode RS s področja urejanja voda;
 • spremljanje in nadzor nad gradnjo vodnih objektov in objektov vodne infrastrukture drugih deležnikov (občine, posamezniki) po sklenjenih pogodbah po 48., 49. in 91. členu ZV-1;
 • sodelovanje pri izvajanju (investicijskega) vzdrževanja in investicij iz programa Sklada za vode RS;
 • prevzem izvedenih del po pogodbah po 49. in 91. členu ZV-1;
 • prevzemanje izvedenih del v okviru programov Sklada za vode RS;
 • prevzemanje izvedenih del v okviru avtocestnih (AC) programov (sodelovanje pri prevzemanju vodne infrastrukture iz naslova AC programa v vzdrževanje in upravljanje);
 • v sodelovanju s Sektorjem za plan in razvoj pregled in potrjevanje ustreznosti hidrološko-hidravličnih študij (HHŠ) in
 • podajanje informacij posameznikom, lokalnim skupnostim, in drugim deležnikom v zvezi z upravljanjem voda, poseganjem na vode, vodna in priobalna zemljišča, gradnjo in vzdrževanjem objektov vodne infrastrukture.

Delo Sektorjev območij na področju vodnih pravic vključuje zlasti naslednje naloge:

 • sodelovanje pri izvedbi javnih razpisov za izbiro koncesionarjev;
 • sodelovanje pri pripravi osnutkov odločb o izbiri koncesionarjev (ki jih izdaja Vlada RS);
 • spremljanje, koordinacija in nadzor nad pripravo programov za odvzem naplavin na podlagi sklenjenih vodnih pravic;
 • sodelovanje pri pripravi koncesijskih pogodb za odvzem naplavin in za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah;
 • spremljanje in sodelovanje pri potrjevanju letnih programov odvzema naplavin za koncesionirana območja za gospodarsko izkoriščanje naplavin;
 • spremljanje in usklajevanje letnih programov odvzema naplavin za koncesionirana območja za energetsko izkoriščanje voda;
 • spremljanje, usklajevanje in nadzor vzdrževanja koncesioniranih odsekov vodotokov in koncesioniranih objektov vodne infrastrukture;
 • usklajevanje priprave poslovnikov za objekte posebne rabe vode (MHE, ribogojnice, ...);
 • spremljanje in nadzor nad vodnimi pravicami in njihovim izvajanjem (vodenje evidence, arhiva dokumentacije, ...);
 • podajanje različnih informacij imetnikom vodnih pravic v zvezi s posegi na vodotoke, pripravo dokumentacije, tolmačenjem določil, ...;
 • določevanje, priprava in usklajevanje vplivnih odsekov za poslovnike za posebno rabo vode (MHE, ribogojnice, ...) in
 • nadzor vzdrževanja koncesioniranih odsekov voda in koncesioniranih delov objektov vodne infrastrukture.

Delo Sektorjev območij na področju upravnih in ostalih postopkov vključuje zlasti naslednje naloge:

 • vodenje postopkov in priprava (izdaja) smernic in mnenj s področja upravljanja z vodami v postopkih priprave izvedbenih prostorskih aktov (OPPN, ZN, LN, UN, PUP);
 • sodelovanje v postopkih priprave ter izdaje smernic in mnenj s področja upravljanja z vodami v postopkih priprave DPN in OPN in postopkih celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za DPN in OPN;
 • sodelovanje v postopkih in pri izdaji projektnih pogojev in vodnih soglasij za objekte, ki so državnega pomena ter IPPC zavezancem;
 • sodelovanje pri izdaji mnenj s stališča upravljanja z vodami v postopkih presoje vplivov na okolje v okviru pridobivanja okoljevarstvenih soglasij;
 • sodelovanje pri izdaji mnenj v postopkih CPVO za strateške akte in operativne programe na državni ravni;
 • vodenje postopkov izdaje informacij o pogojih posega v prostor s področja upravljanja z vodami;
 • vodenje postopkov izdaje projektnih pogojev s področja upravljanja z vodami (v postopku izdaje gradbenega dovoljenja - GD);
 • vodenje postopkov izdaje pogojev za drug poseg v prostor (ni postopka GD);
 • vodenje postopkov in izdaja vodnih mnenj in soglasij;
 • vodenje postopkov in izdaja upravnih aktov v postopku OVD in OVS;
 • sodelovanje na tehničnih pregledih po odločbi nosilca upravnega postopka do izdaje uporabnega dovoljenja;
 • sodelovanje pri drugih upravnih postopkih (ustne obravnave, terenske razprave, usklajevalni sestanki, ...);
 • sodelovanje in priprava potrebnih podatkov za sklepanje pogodb o stvarnih pravicah na vodnih in priobalnih zemljiščih;
 • sodelovanje pri pripravi pogodb za rabo objektov vodne infrastrukture za druge namene (48. člen ZV-1);
 • sodelovanje pri pripravi pogodb za gradnjo vodne infrastrukture drugih deležnikov po 49. in 91. členu ZV-1 in
 • priprava tristranskih pogodb med DRSV, koncesionarjem in drugimi deležniki za izvajanje vzdrževalnih del na vodni infrastrukturi vodnih in priobalnih zemljiščih.

Delo Sektorjev območij na področju vodnih zemljišč vključuje zlasti naslednje naloge:

 • sodelovanje pri določanju meja vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih urejanja meja, parcelacijah;
 • priprava strokovnih mnenj glede statusa (vodnih) zemljišč;
 • sodelovanje in priprava predlogov za določitev vodnih zemljišč;
 • sodelovanje pri cenitvi vodnih zemljišč v postopkih podeljevanja stavbne pravice in
 • sodelovanje v postopkih sodnih določitev meja vodnih zemljišč.

Poleg zgoraj navedenih nalog vključuje delo Sektorjev območij še naslednje naloge:

 • sodelovanje pri vzpostavitvi informacijskega sistema urejanja voda (baze – vodni objekti in naprave, vodna infrastruktura, vodni kataster, poročila koncesionarja, stanje voda, programi vzdrževanja, pobude za investicijsko vzdrževanje in investicije);
 • nadzor vnosa podatkov v bazo vodne infrastrukture;
 • sodelovanje in vodenje v projektnih in delovnih skupinah;
 • sodelovanje s pristojnimi inšpekcijskimi službami, ministrstvom za okolje in prostor in drugimi ministrstvi;
 • sodelovanje s strokovnimi službami s področja ohranjanja narave in varstva okolja;
 • sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja upravljanja z vodami;
 • sodelovanje v postopkih priprave načrtov s področja upravljanja z vodami;
 • vodenje vložišča, sprejem, knjiženje in opremljanje prispelih vlog, dopisov in ostale pošte območja;
 • knjiženje dospelih situacij in računov;
 • odpremljanje in arhiviranje zadev in pošte sektorja;
 • priprava statističnih podatkov in poročil;
 • dajanje informacij in usmerjanje strank v zvezi z nalogami DRSV (obrazci, osnovne informacije);
 • sodelovanje v meddržavnih podkomisijah in komisijah;
 • sodelovanje v medresorskih komisijah;
 • sodelovanje z oddelkom za pravne in kadrovske zadeve pri postopkih, ki jih vodi državno pravobranilstvo;
 • priprava opomnikov za direktorja in ministra ter priprava odgovorov za medije, po pooblastilu direktorja direkcije podajanje izjav za medije;
 • sodelovanje in usklajevanje pri izvajanju drugih nalog, ki posegajo na področje upravljanja z vodami in jih izvajajo drugi deležniki.

Sektorji območij sodelujejo z ministrstvom pri pripravi aktov, pri strateških odločitvah v sklopu upravnih in ostalih postopkov ter pri pripravi podzakonskih predpisov s področja upravljanja z vodami, pa tudi s pristojnimi inšpekcijskimi službami.

Za sektor so značilne naslednje naloge:

 • komunikacija po e-pošti z Upravnimi enotami  v zvezi s preveritvijo potrebe po pridobitvi vodnih soglasij;
 • sodelovanje pri projektih: kohezijskih, Interreg in Life.

Predstavitev sektorja

Porečje Drave delimo v 6 hidrosistemov, od katerih obsega 530 km² povodje zgornje Drave, 421 km² povodje spodnje Drave, 480 km² Pesnica, 746 km² Meža z Mislinjo, 455 km² Polskava z Dravskim poljem in 688 km² Dravinja.
Vodno območje Drave je v Sloveniji precej razvejano, saj odpade po dolžini hidrografske mreže 145 km na samo reko Dravo, 380 km je vodotokov z dolžino nad 20 km in 1.136 km ostalih pomembnih vodotokov, krajših od 20 km. Skupna orografska mreža vodotokov znaša 1.661 km vodotokov.
Če odštejemo odseke vodotokov, ki so v posebni rabi (elektrarne, drugo), znaša dolžina vodotokov na območju porečja reke Drave 1.579 km. Od teh je urejenih (reguliranih) 359 km.


Tako znaša dolžina naravnih strug 1.220 km, delimo pa jih v naslednje skupine:
a) 152 km pomembnejši vodotoki (Drava, Meža, Dravinja)
b) 357 km vodotokov regionalnega in medregionalnega pomena (Mislinja, Suhadolnica, Oplotnica, Polskava, Ložnica, Pesnica, Ličnica, Čadram, Bistrica, Framski potok, Devina, Rogoznica, Rogatnica, Grajena, Lešnica, Sejanski potok, Drvanja, Velka, Globovnica, Hočki potok, Blažovnica, Lobnica, Radoljna, Čermenica, Velka, Vuhreščica, Cerkvenica, Bistrica, Trbonjska reka, Ojstrica, Zelenbreški potok, Kotuljka, Barbara, Šentanelski potok, Jazbina, Javorski potok, Bistra, Selčnica, Barbarski potok, Homšnica, Janina, Dovžanka)
c) 408 km ostali regionalni potoki s pretoki Q100, večjimi od 20 m³/s.
d) 303 km ostali vodotoki oz. pomembnejši odseki vodotokov.