GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sektorjih območij izvajamo naloge s področij dela gospodarskih javnih služb (GJS), urejanja voda, načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture ter vodnih pravic in upravnih oz. ostalih postopkov.

Na področju urejanja voda usmerjamo in usklajujemo priprave projektne dokumentacije, sodelujemo pri pridobivanju projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji, potrjujemo projektno dokumentacijo in dokumentacijo za izvajanje vzdrževalnih del, sanacijskih programov, bdimo nad izvajanjem intervencij in izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženost zaradi škodljivega delovanja voda, vodimo popise in ocene škode po neurjih ter izvedbo naložb, financiranih s strani Sklada za vode. Na področju izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda pa pripravljamo letne programe dela javne službe spremljamo in nadziramo izvajanje dela teh služb.

Na področju načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture spremljamo  in analiziramo stanje voda, vodne infrastrukture in vodnega režima na posameznih porečjih, pripravljamo strokovne podlage za urejanje voda, predloge in pobude za izvajanje vzdrževanj in naložb v vodno infrastrukturo, sanacijskih programov odprave posledic poplav, prevzemamo izvedena dela v okviru programov Sklada za vode, izvedena dela v okviru avtocestnih programov, pregledujemo in potrjujemo ustreznost hidrološko-hidravličnih študij (HHŠ) in zagotavljamo  informacije posameznikom, lokalnim skupnostim ter drugim deležnikom v zvezi z upravljanjem voda, poseganjem na vode, vodna in priobalna zemljišča, gradnjo in vzdrževanjem objektov vodne infrastrukture.

Na področju urejanja vodnih pravic sodelujemo pri izvedbi javnih razpisov za izbiro koncesionarjev, pripravi programov in koncesijskih pogodb za odvzem naplavin na podlagi podeljenih vodnih pravic ter za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, pri vzdrževanju koncesioniranih odsekov vodotokov in objektov vodne infrastrukture, izvajamo nadzor nad vodnimi pravicami in njihovim izvajanjem.

Na področju vodenja upravnih in ostalih postopkov vodimo postopke in pripravljamo izdajo smernic in mnenj s področja upravljanja z vodami v postopkih priprave izvedbenih prostorskih aktov, sodelujemo v postopkih priprave ter izdaje smernic in mnenj s področja upravljanja z vodami v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) in občinskih prostorskih načrtov (OPN) ter v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za DPN in OPN. Sodelujemo v postopkih in pri izdaji projektnih pogojev in vodnih soglasij za objekte, ki so državnega pomena, ter IPPC zavezancem, nadalje pri izdaji mnenj s stališča upravljanja z vodami v postopkih presoje vplivov na okolje v okviru pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, mnenj v postopkih CPVO za strateške akte in operativnih programov na državni ravni. Izdajamo informacije o pogojih posega v prostor in projektne pogoje s področja upravljanja z vodami (v postopku izdaje gradbenega dovoljenja - GD), izdaje pogojev za drug poseg v prostor (ni postopka GD). Vodimo postopke in izdajamo vodna mnenja in soglasja, izdajamo upravne akte v postopku okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) in soglasij (OVS), sodelujemo na tehničnih pregledih po odločbi nosilca upravnega postopka do izdaje uporabnega dovoljenja, pri sklepanju pogodb o stvarnih pravicah na vodnih in priobalnih zemljiščih, pripravi pogodb za rabo objektov vodne infrastrukture za druge namene (48. člen ZV-1), pogodb za gradnjo vodne infrastrukture drugih deležnikov po 49. in 91. členu ZV-1 ter tristranskih pogodb med DRSV, koncesionarjem in drugimi deležniki za izvajanje vzdrževalnih del na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih.

Na področju upravljanja vodnih zemljišč sodelujemo pri določanju meja vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih urejanja meja, parcelacijah, pripravo strokovnih mnenj glede statusa (vodnih) zemljišč, predlogov za določitev vodnih zemljišč, pri cenitvi vodnih zemljišč v postopkih podeljevanja stavbne pravice in v postopkih sodnih določitev meja vodnih zemljišč.

Ob tem sodelujemo še pri vzpostavitvi informacijskega sistema urejanja voda (baze vodni objekti in naprave, vodna infrastruktura, vodni kataster, poročila koncesionarja, stanje voda, programi vzdrževanja, pobude za investicijsko vzdrževanje in investicije), sodelujemo s pristojnimi inšpekcijskimi službami, ministrstvom za okolje in prostor in drugimi ministrstvi, s strokovnimi službami s področja ohranjanja narave in varstva okolja, v meddržavnih podkomisijah in komisijah ter v medresorskih komisijah.

Obseg pristojnosti in delovnih nalog

Vodno območje reke Soče obsega skrajni zahodni del Republike Slovenije (2.273 km² oziroma približno 11 % ozemlja). Porečje Soče je morfološko zelo razgibano z najvišjo koto 2863 m (Triglav) in najnižjo koto 33,50 m (Vipava pri prehodu čez državno mejo). Soča izvira v osrčju Julijskih Alp s tipičnim visokogorskim zgornjim tokom. Njen srednji tok z dolinama Idrijce in Bače je ujet v mejno področje med flišnim in alpskim delom, le spodnji del z Vipavsko dolino je ravninskega značaja. Tako Soča kot njeni glavni pritoki, izvzemši Vipavo, tečejo po dolgih ozkih dolinah s strmimi pobočji in velikimi padci.

 Vodotoki I. reda so:

  1. Soča, z glavnimi pritoki Koritnico, Učjo, Tolminko, Idrijco
  2. Idrijca, z glavnimi pritoki Kanomljico, Cerknico, Trebuščico, Bačo
  3. Vipava, z glavnimi pritoki Močilnik, Hubelj, Branica, Lijak
  4. Nadiža
  5. Idrija (mejna reka Idrija)
  6. Ostale celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo.

V preteklosti so bila na nižinskem delu rečne mreže porečja Soče izvedena obširna ureditvena dela v sklopu melioracij v Vipavski dolini: regulacija odsekov Vipave, Močilnika, Hublja, Lijaka in drugih manjših vodotokov.

Na porečju Soče je vodni režim reguliran z več mokrimi in suhimi zadrževalniki vode, ki služijo za zaščito pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanju ter prostorskemu in časovnemu razporejanju vodnih količin. Pomembnejša večnamenska akumulacija je Vogršček. Suha zadrževalnika, namenjena varovanju pred poplavami, sta Pikolud in Pikol.