Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za okolje in podnebne spremembe skrbimo za pripravo in spremljanje osnovnih strateških dokumentov in strateških usmeritev s področja blaženja podnebnih sprememb ter prilagajanja na njih, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal zraka. Pripravljamo politike za doseganje ustrezne kakovosti zunanjega zraka, biotehnologije, varstva tal, preprečevanja industrijskega onesnaževanja ter preprečevanja velikih industrijskih nesreč, varstva pred hrupom, elektromagnetnim ter svetlobnim onesnaževanjem ter skrb za njihovo izvajanje.

Oddelki sektorja

Teme

 • CO2, onesnaževala in avtomobili

  Promet je ena izmed človekovih dejavnosti, ki dodajajo v ozračje ogromne količine toplogrednih plinov (predvsem CO2) k tistim, ki so prisotni v ozračju naravno, kar povečuje učinek tople grede in povzroča globalno segrevanje.
  Promet tudi močno onesnažuje zrak. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.

 • Dimnikarske storitve

  Z izvedbo dimnikarskih storitev lahko uporabniki brezskrbno uporabljajo svoje kurilne naprave za predviden namen. Glavne prednosti storitev, ki jih opravljajo licencirani dimnikarji, je varovanje okolja, požarna in zdravstvena varnost ter manjša poraba goriva.

 • Emisije onesnaževal zraka

  Onesnaževanje zraka ocenjujemo z evidencami emisij onesnaževal. V zadnjih desetletjih so se emisije mnogih onesnaževal zraka močno zmanjšale, zaradi česar se je kakovost zraka izboljšala. Kljub temu je potrebno onesnaževanje zraka še zmanjšati, ker je negativen vpliv onesnaženega zraka na zdravje ljudi in okolje še vedno previsok.

 • Hrup v okolju

  Dolgotrajna izpostavljenost hrupu je človeku škodljiva. Škodljivi učinki se med drugim kažejo v motnjah spanja, povečanem tveganju bolezni srca in ožilja, povečani vznemirjenosti, ter zmanjšani uspešnosti pri delu in učenju. Prizadevamo si, da se na dolgi rok postopno znižamo število prebivalcev, ki so v svojem življenjskem okolju izpostavljeni višjim ravnem hrupa, hkrati pa varujemo tista območja v urbanem in naravnem okolju, ki s hrupom niso (pre)obremenjena.

 • Industrijsko onesnaževanje

  Industrijska proizvodnja ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi znaten vpliv na okolje. Industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in rabe energije.

 • Kakovost zraka

  Kakovost zraka ocenjujemo z meritvami koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku. Kakovost zraka v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih bistveno izboljšala, vendar je koncentracija nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku še vedno previsoka. Zrak je v Sloveniji prekomerno onesnažen predvsem z delci PM10 pozimi in prizemnim ozonom poleti, narašča tudi onesnaženost zraka z benzo(a)pirenom (BaP).

 • Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem

  Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem povzroča moteče učinke na zdravje in počutje človeka. Z oddaljenostjo od vira elektromagnetnega sevanja ter kratkotrajno uporabo le tega, je vpliv sevanja možno umiliti oziroma izničiti.

 • Sanacija starih okoljskih bremen

  Stara okoljska bremena predstavljajo močno onesnažena območja, na katerih je kljub prenehanju onesnaževanja in njegovi časovni oddaljenosti še vedno zaznati veliko obremenitev za zdravje ljudi.

 • Spremljanje kakovosti tal

 • Svetlobna obremenitev okolja

  Neprimerna svetlobna obremenitev okolja povzroča motečo osvetljenost, ki vpliva na ljudi, ptice in žuželke, ob hkrati nepotrebni veliki porabi električne energije za osvetljevanje. S primernimi ukrepi je to možno umiliti.

 • Trajnostno upravljanje in varstvo tal

  Tla so del zemeljske skorje med površino in kamninsko podlago, ki ga sestavljajo mineralne in organske snovi, voda, zrak in živi organizmi. Zaradi različne kamninske podlage in pedogenetskih procesov nastajajo različne vrste tal (talni tipi), z različnimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi.

 • Varstvo pred industrijskimi nesrečami v večjih industrijskih obratih z nevarnimi snovmi

  Industrijske nesreče, ki so posledica nehotenih izpustov velike količine nevarnih snovi, lahko onesnažijo okolje in škodijo zdravju ljudi. Zaradi varstva ljudi in okolja izvajamo ukrepe za preprečevanje takih nesreč in za zmanjševanje škodljivih posledic v primeru nesreče.

Iskalnik