Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Direktoratu za lesarstvo izvajamo aktivnosti za povečanje konkurenčnosti lesarske panoge, zagotavljanje primernega in stabilnega poslovnega okolja, vzpostavljanje in krepitev gozdno-lesnih verig, povečanje porabe in predelave lesa v Sloveniji v izdelke s čim višjo dodano vrednostjo ter promoviramo rabo lesa in lesnih proizvodov.

Na podlagi razpisov dajemo finančne spodbude za razvoj in uvajanje novih proizvodov in polproizvodov, posodobitev in uvajanje novih tehnoloških in proizvodnih procesov ter zagon novih podjetij na področju lesarstva. Izvajamo projekte za podporo in spodbujanje strokovnega izobraževanja kadrov. Sofinanciramo skupinske in individualne nastope naših podjetij na sejmih v tujini ter izvajamo aktivnosti za promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov. Aktivno sodelujemo tudi pri pripravi, spremembah in izvajanju predpisov, strategij in drugih dokumentov s področja lesarstva.

Sektor

Področja in teme

 • Lesarstvo

  Pomen lesa, smernice v lesarstvu in državno sofinanciranje operacij, od hloda do izdelka, sledljivost prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti, osnovni standardi v lesarstvu

 • Pomen lesa

  Les je strateška surovina in je poleg vode naš edini naravno obnovljiv vir. V Sloveniji ga imamo veliko, zato daje količinsko zadostno in kakovostno surovinsko zaledje za domačo lesnopredelovalno industrijo.

 • Od hloda do izdelka

  Proizvodnja lesenih izdelkov predstavlja pomembno dejavnost na področju razvoja, povečanja števila delovnih mest in krepitve gospodarstva. Lesarska veriga se deli na področja, v katerih se hlodovina predela v izdelek. Aktivnosti, ki se izvajajo med posameznimi fazami proizvodnje, zahtevajo določeno znanje in upoštevanje lastnosti lesa.

 • Trendi v lesarstvu in sofinanciranje operacij s strani države

  Prilagajanje novim trendom in kupcem je v lesarski verigi nujno potrebno. Prepoznati moramo, kaj širša javnost potrebuje in kaj ji lahko ponudimo. Spodbujamo ustvarjalno delo in pomagamo pri vključevanju novega izdelka s sofinanciranjem pri nakupu novih strojev in naprav.

 • Osnovni standardi v lesarstvu

  Uspešnost lesarske verige je odvisna od prilagajanja vsake organizacije na zahteve kupcev in trende bivanja v prihodnjem obdobju. Za proizvodnjo in ponudbo kakovostnih izdelkov in storitev je nujno poznavanje in upoštevanje standardov in certifikatov. Prav tako je pomembno, da uporabnikom omogočimo varno uporabo v življenjski dobi izdelka.