Skoči do osrednje vsebine

Les vidimo kot strateško surovino, zato lesnopredelovalno industrijo umeščamo med pomembne in perspektivne gospodarske panoge. Naš cilj je ustvariti trg za lesne proizvode in storitve, povečati posek in negovanost gozdov, povečati količino in predelavo lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi tehnologijami, ustvariti nova delovna mesta in pospešiti rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi.

Slovenija je za Finsko in Švedsko tretja najbolj gozdnata država v Evropski uniji, kjer letno priraste skoraj 9 milijonov m³ lesa. Čeprav je lesna industrija v vzponu, tega naravnega bogastva še ne izkoriščamo v zadostnem obsegu. Da bi to spremenili, smo sprejeli Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom Les je lep. Naš cilj je povečati konkurenčnost celotne gozdno-lesne vrednostne verige, povečati učinkovitost gospodarjenja z gozdovi ter oživiti in razviti predelavo lesa in uporabo njegovih ostankov. Doseči želimo največjo možno dodano vrednost v vsakem členu gozdno-lesne predelovalne verige, vključno s celulozno, papirniško in kemično industrijo ter uporabo lesne biomase v energetske namene in namene novih tehnologij.

Izboljšanje vsakega člena vrednostne verige

Vrednostna veriga lesa v Sloveniji povezuje trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi, predelavo lesa, oblikovanje, proizvodnjo in prodajo lesnih izdelkov in drugih komponent iz lesa ter izrabo lesnih ostankov in odpadkov za proizvodnjo energije. V Sloveniji delujejo vsi členi te verige, vendar pa posamezni ne delujejo več optimalno. Možnosti za izboljšanje so v vsakem členu verige, predvsem pa v neizkoriščenih priložnostih pri povezovanju znotraj posameznih členov in med členi verige.

Med našimi prednostnimi nalogami so zato tudi spodbujanje nastajanja in povezovanja lesarskih podjetij z institucijami znanja ter s kreativnimi industrijami, spodbujanje domačih javnih in zasebnih investicij, usmerjanje sredstev Evropske unije, podpora prodoru lesarskih podjetij na tuje trge in promocijske aktivnosti za povečanje rabe lesa.

Strateški dokument lesnopredelovalne panoge

Aktualni razpisi

Trenutno ni aktualnih objav.

Projekti in programi

  • Z razvojnimi spodbudami želimo dvigniti produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter omogočiti enakomeren razvoj slovenskih regij. Z javnimi razpisi in drugimi oblikami dodeljevanja finančnih spodbud naslavljamo področja turizma, investicij, raziskav in razvoja, digitalizacije, podpornega okolja za podjetništvo ter seveda področje soočanja z energetsko krizo.