Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (FFS)

V primeru posebnih okoliščin in nevarnosti v varstvu rastlin, ki jih uporabnik FFS ne more preprečiti z nobenim drugim načinom ali sredstvom, lahko vlagatelj vloži vlogo za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin, za uporabo fitofarmacevtskega sredstva (FFS), ki ni registrirano v Republiki Sloveniji; ali za neregistrirano rabo FFS, ki je že v prometu v Republiki Sloveniji. 

Uprava presodi vlogo in če je upravičena, izda dovoljenje za nujne primere za obdobje največ 120 dni in za omejeno in nadzorovano uporabo FFS. 

Kdo lahko vloži vlogo za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin ?

Vlogo lahko vložijo distributerji FFS, strokovne kmetijske organizacije in inštituti, lahko pa tudi uporabnik FFS, če ima na razpolago vse zahtevane podatke iz obrazca vloge. 

  • Obrazec vloge za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (FFS)

    Vlagatelj vloži vlogo na obrazcu, kjer navede vse podatke o FFS, ki jih obrazec zahteva za neregistrirano rabo v Republiki Sloveniji. Vlogi mora priložiti tudi priloge, navedene v 8. točki obrazca.
    Obrazci, prijavnice

Stroški postopka za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (FFS)

Za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (FFS) mora vlagatelj plačati pristojbino in upravno takso. 

Pristojbina je namenjena za pokritje stroškov presoje tveganja za zdravje ljudi in okolje pri neregistrirani rabi FFS, za katero je vložena vloga in jo izvedemo na Upravi. Stroški presoje znašajo 700,00 EUR.

Upravna taksa je namenjena pokritju stroškov izdaje odločbe v upravnem postopku in znaša 22,60 EUR.