Skoči do osrednje vsebine

Obravnava prijav in vodenje inšpekcijskih postopkov

Pobudo/prijavo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da so pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata za okolje in energijo (IRSOE) nastale nepravilnosti.

Pobude za nadzor
Pobudo/prijavo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da so pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata za okolje in energijo (IRSOE) nastale nepravilnosti.

Pobuda/prijava za inšpekcijski nadzor ni zahteva za uvedbo inšpekcijskega postopka, ampak podlaga za morebitno odločitev organa, da ga uvede.

Na Inšpektoratu za okolje in prostor vse pobude oziroma prijave evidentiramo in razvrščamo po merilih, ki jih določa interni akt IRSOE.

Merila za določanje prednostnih inšpekcijskih nadzorov IRSOE
Katera prijava se bo obravnavala prednostno, se odloči glede na njeno razvrstitev po navedenih merilih. Prednostno se obravnavajo prijave, iz katerih je mogoče razbrati, da sta ogrožena zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti (nujni ukrepi v javnem interesu, kjer je upravičena tudi ustna odločba – 144. člen in 211. člen ZUP).

Uvedba inšpekcijskega postopka
Inšpektorji uvedemo inšpekcijski postopek izključno po uradni dolžnosti. Pri odločitvi o uvedbi inšpekcijskega postopka je na podlagi okoliščin posameznega primera oziroma vsebine posamezne pobude/prijave odločilna naša presoja.

Pobudnik/prijavitelj ni stranka v postopku, ima pa pravico, da ga obvestimo, ali bo nadzor uveden in o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, če to v svoji pobudi zahteva.

Inšpektorji imamo dolžnost varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravljamo inšpekcijski nadzor.

Opravljanje inšpekcijskega nadzora
Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ki ga inšpektorji izvajamo kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji smo pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru pooblastil, ki nam jih določajo materialni in procesni predpisi, samostojni. Samostojno se odločamo, katera zakonsko dopustna dejanja bomo izvedli v postopku in katere dokaze bomo uporabili. Prav tako samostojno izrekamo ukrepe v okviru materialnih določb. Če je na voljo več možnih ukrepov, se ob upoštevanju načela sorazmernosti samostojno odločimo za ustrezen ukrep glede na ugotovljeno dejansko stanje.

Inšpekcijsko nadzorstvo natančneje ureja Zakon o inšpekcijskem postopku, kjer so določeni splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacija inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijski ukrepi in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.

Področja nadzora

 • Promet in energetika

  Cestni, železniški, letalski, pomorski promet, infrastruktura, žičniške naprave za prevoz oseb, potniški promet, oskrba z energijo, obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, naftni derivati

 • Energetika

  Oskrba z energijo, obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, varčevanje z energijo, energetska prenova stavb, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov

 • Okolje

  Podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, tla, voda, zrak, hrup v okolju, radioaktivnost v okolju, industrijsko onesnaženje, presoje vplivov na okolje

 • Zrak

  Zrak, kakovost zraka, emisije onesnaževal, dimnikarstvo, kurjenje v gospodinjstvih, vožnja z avtomobilom, kurjenje na prostem, ognjemeti in druga pirotehnika

 • Onesnaževanje okolja

  Industrijsko onesnaževanje, hrup v okolju, svetlobno onesnaženje, elektromagnetna in ionizirajoča sevanja, jedrski in sevalni objekti

 • Dimnikarske storitve

  Z izvedbo dimnikarskih storitev lahko uporabniki brezskrbno uporabljajo svoje kurilne naprave za predviden namen. Glavne prednosti storitev, ki jih opravljajo licencirani dimnikarji, je varovanje okolja, požarna in zdravstvena varnost ter manjša poraba goriva.

 • Emisije snovi v zrak iz industrijskih naprav

  Za zagotavljanje kakovosti zraka izvajamo ukrepe in postopke za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ki zaradi obratovanja povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka.

 • Ravnanje z odpadki

  Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb človeške družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja.

 • Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem

  Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem povzroča moteče učinke na zdravje in počutje človeka. Z oddaljenostjo od vira elektromagnetnega sevanja ter njegovo kratkotrajno uporabo, je vpliv sevanja možno umiliti oziroma izničiti.

 • Svetlobno onesnaženje

  Neprimerna osvetlitev povzroča motečo osvetljenost, ki vpliva na ljudi, ptice in žuželke, ob hkrati nepotrebni veliki porabi električne energije za osvetljevanje. S primernimi ukrepi je to možno omiliti.

 • Industrijsko onesnaževanje

  Industrijska proizvodnja ima pomembno mesto pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi velik vpliv na okolje. Industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in raba energije.