Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje za ranljive skupine in družine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Z rastjo cen energentov in prehrane naraščajo tudi socialne stiske prebivalcev. Z dodatnimi ukrepi želimo preprečiti, da bi draginja poglobila stisko najranljivejših skupin.

Energetski dodatek

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva je državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najranljivejše skupine prebivalstva. Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najranljivejših skupin prebivalstva je bilo določeno izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka:

  • 200 evrov za samske osebe;
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za pare brez otrok. 

Energetski dodatek se je upravičencu izplačal samo enkrat, pri čemer se je ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek izvajalo v daljšem časovnem obdobju, to je od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023. Dodatek je prejelo 74.552 posameznikov in družin v skupni vrednosti 19,4 milijona evrov. 

Energetski dodatek so prejele dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov v višini 200 evrov. Do energetskega dodatka so bili upravičeni:

  • upravičenci, ki so imeli pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in bili upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu;
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI);
  • upravičenci, ki so bili vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in so prejemali prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in so bili upravičeni do DSP. 
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki so prejemali družinski dodatek ali invalidski dodatek kot edini prejemek;
  • invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki niso imeli pravice do invalidske pokojnine. 

Energetski dodatek je prejelo 12.186 invalidov v skupnem znesku 2.437.200 evrov. 

Informativni izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka

Izračunajte vaš energetski dodatek tako, da spodaj označite člane družine, ki so oziroma bodo upoštevani pri odločbi za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek.

Opozorilo: Do izplačila energetskega dodatka boste upravičeni samo, če ste prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Zato v informativnem izračunu obvezno odkljukajte, če ste prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

Družinski člani

Število odraslih oseb

Kot otrok se šteje mladoletni otrok in otrok, starejši od 18 let (najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti), če se otrok redno šola za višjo stopnjo izobrazbe in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb.

Draginjski dodatek za otroke

Z ukrepom smo želeli v času draginje pomagati družinam, ki so upravičene do otroškega dodatka. Tako so v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 poleg otroškega dodatka za vsakega otroka prejele tudi draginjski dodatek

Do draginjskega dodatka v višini otroškega dodatka za prvega otroka so bile upravičene družine glede na dohodkovni razred. Dodatek je družina prejela za vse otroke, za katere prejema otroški dodatek.

Za upravičenost do draginjskega dodatka je družina morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober/november/december.

Do draginjskega dodatka so bile upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let.

Draginjski dodatek se ne upošteva pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ni predmet izvršb.

V letu 2023 bodo izplačila draginjskega dodatka v mesecu juniju in za tiste upravičence, ki jim še ni bil izplačan (npr. zaradi zamude pri odločanju o otroškem dodatku, ugodno rešene pritožbe itd.).

Informativni izračun draginjskega dodatka za otroke

Dohodkovni razred

Podatek, v kateri dohodkovni razred ste uvrščeni, najdete v obrazložitvi odločbe za otroški dodatek.

Število otrok

Višina draginjskega dodatka za otroke

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) Draginjski dodatek za vsakega otroka (v evrih)
1 do 200,78 122,79
2 od 200,79 do 334,64 104,98
3 od 334,65 do 401,58 80,01
4 od 401,59 do 468,50 63,11
5 od 468,51 do 591,22 51,60
6 od 591,23 do 713,91 32,70
7 od 713,92 do 914,71 24,53 ali 30,97 (glej opombo pod tabelo)
8 od 914,72 do 1.104,33 21,36 ali 24,58 (glej opombo pod tabelo)

Opomba: Opomba: Drugi znesek predstavlja višino draginjskega dodatka za otroke v evrih glede na dohodkovni razred za otroka v srednji šoli, vendar največ do 18. leta starosti.