Skoči do osrednje vsebine

Partnerstva za raziskave in inovacije so bila v lizbonsko strategijo uvedena v evropsko krajino za raziskave in razvoj z namenom razvoja evropskega raziskovalnega prostora (ERA).

Pred skoraj dvajsetimi leti so bila ta partnerstva prvotno zasnovana in nadalje razvita za premagovanje razdrobljenosti na področju raziskav in inovacij, preprečevanje podvajanja prizadevanj, reševanje gospodarske krize, konkurenčnosti Evropske Unije in inovacij.

Komisija je 7. junija 2018 sprejela predlog za Obzorje Evropa, 9. okvirni program EU za raziskave in inovacije. Pristop k partnerstvom doživel veliko reformo, ki temelji na izkušnjah Obzorja 2020. Obzorje Evropa bo prvič razvil splošen politični pristop za vse vrste partnerstev, od ERA-NET-ov do skupnih tehnoloških pobud (JTI-jev), vodilnih pobud FET in celo Evrospkega inštituta za inovacije in tehnologije, ter jih enotno označil kot „evropska partnerstva“.

Evropska komisija želi racionalizirati število partnerstev, da bi povečala njihovo učinkovitost in učinek. Poleg tega, da si bo prizadeval za več sinergij s strukturnimi in kohezijskimi skladi, bo Obzorje Evropa spodbujal tudi učinkovite in operativne povezave z drugimi prihodnjimi programi EU, kot so Evropski obrambni sklad, Program za digitalno Evropo in Instrument za povezovanje Evrope, pa tudi z mednarodni projekt fuzijske energije ITER.

V Obzorju 2020 se je izvajalo preko 120 različnih partnerstev, ki so izvajala tudi podvajane vsebine, z Obzorjem Evropa pa se število partnerstev znižuje na 49.

Preglednica 49 Evropskih R&I partnerstev v Obzorju Evropa

Preglednica evropskih R&I partnerstev po grozdih Obzorja Evropa

Preglednica evropskih R&I partnerstev po grozdih Obzorja Evropa | Avtor: Evropska komisija

Sofinancirana [CF], soprogramirana [CP] in institucionalizirana [INST] partnerstva

V spodaj naštetih partnerstvih so na koncu oznake [CF], [CP] in [INST], kar je oznaka za kakšno vrsto partnerstva gre.

CF - sofinancirano partnerstvo

Podlaga za sofinancirano partnerstvo je potrjen letni program, v katerem se konzorcij z Evropsko komisijo dogovori o aktivnostih, ki jih bo partnerstvo izvajalo. Najpogosteje je to izvedba transnacionalnega razpisa, h katerem so se zavezali partnerji v konzorciju. To pomeni, da bo v tistih CF partnerstvih, kjer je Slovenija izkazala interes za sodelovanje, možno sodelovati tudi na razpisih za R&I projekte, ki jih bo posamezno partnerstvo razpisalo. Vodilni model za CF partnerstvo so ukrepi FET, EJP in ERA-NET iz preteklega okvirnega programa (Obzorje 2020).

CP - soprogramirano partnerstvo

Podlaga za soprogramirano partnerstvo bo Memorandum o soglasju ali pogodbeni dogovor. Sporazum določa cilje partnerstva, s tem povezane zaveze vseh vpletenih strani glede finančnih in / ali stvarnih prispevkov partnerjev, ključne kazalnike uspešnosti in učinka ter rezultate, ki jih je treba zagotoviti ter načine poročanja. 
Vključujejo opredelitev dopolnilnih raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, ki se kažejo v razpisih za projektne predloge v delovnih programih Obzorja Evropa. Vodilni model za CP partnerstva so pogodbena javno-zasebna partnerstva, t.i. contractual public-private partnerships (cPPPs), znana iz Obzorja 2020.

INST - institucionalizirano partnerstvo

Gre za partnerstva na področju raziskav in inovacij med Unijo, državami članicami EU in / ali industrijo. Ta partnerstva zahtevajo zakonodajne predloge Komisije in temeljijo na uredbi Sveta (člen 187) ali sklepu Evropskega parlamenta in Sveta (člen 185). Izvajajo jih namenske strukture, ustvarjene v ta namen - Skupna podjetja (Joint Undertakings).
Skupnosti znanja in inovacij (KIC) EIT so tudi institucionalizirana partnerstva. Cilj KIC-kov je odpraviti pomanjkanje znanj in spretnosti, ki so že vzpostavljene v okviru Obzorja 2020. Ključni partnerji so visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije, podjetja in druge zainteresirane strani.

Shema treh novih tipov partnerstev v Obzorju Evropa, glede na Obzorje 2020

preglednica različnih partnerstev za raziskave in inovacije

Trije tipi partnerstev | Avtor: Evropska komisija

Seznam evropskih raziskovalnih in inovacijskih partnerstev, v katerih naj bi sodelovala Slovenija

  • Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for a sustainable society [CP]
  • European Partnership – Driving urban transitions to a sustainable future (DUT) [CF]
  • European Partnership for Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth [CF]
  • European Partnership for a Climate neutral, sustainable and productive Blue Economy - Blue Oceans [CF]