Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 5. 2. 2021 v Uradnem listu in na spletišču javne uprave objavilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Rezultati razpisa

 • Z dnem 10. 5. 2021 so na spletni strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport objavljeni rezultati javnega Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024. Na podlagi končnega prioritetnega vrstnega reda vlog/projektov so bili za sofinanciranje izbrani najvišje ovrednoteni projekti, do zapolnitve razpoložljivih proračunskih sredstev ministrstva. Nazivi in število projektov, ki se izberejo za sofinanciranje, kakor tudi nazivi in število projektov, ki jih ni bilo možno izbrati za sofinanciranje, so razvidni iz Sklepa o izboru predlogov projektov za sofinanciranje v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, katerega sestavni del je Priloga 1 – Končni prioritetni vrstni red projektov. V Sklepu je podana obrazložitev o poteku dela komisije, v Prilogi 1 pa je razvidno vrednotenje vlog/projektov po vseh merilih razpisa.

  Sklep o izboru predlogov projektov za sofinanciranje v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 in Priloga 1 bosta občinam poslana tudi na uradni naslov, z osebno vročitvijo po ZUP.

Pregled vlog

 • Končni prioritetni vrstni red projektov

  Dne 30. 4. 2021 je komisija za izvedbo javnega Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 (Ur. list RS, št. 16/2021 z dne 5.2.2021), imenovana s sklepom št. 4110-7/2021/1, z dne 20. 1. 2021, opravila strokovni pregled 18-tih formalno popolnih vlog občin v vrtce in 33-tih formalno popolnih vlog občin v osnovno šolstvo, ki so se skladno z merili razpisa uvrstile na vrh preliminarnega vrstnega reda projektov, objavljenega dne 22. 3. 2021. Občine zadevnih vlog so bile pozvane k predložitvi investicijske in projektne dokumentacije na podlagi katere je komisija preverjala skladnost s podatki v prijavnih obrazcih.

  Komisija je ugotovila neskladje podatkov pri 7-mih vlogah v vrtce in 15-tih vlogah v osnovno šolstvo, ter ustrezno korigirala napake, kar je spremenilo prvotno vrednotenje vlog oz. zbrano število točk. Štirim (4) vlogam v osnovno šolstvo je bil na podlagi neustrezno vpisanih podatkih o obsegu investicije, korigiran delež sofinanciranja MIZŠ, vrednotenje se ni spremenilo.

  Vse občine, katerih vloga je bila s strani razpisne komisije korigirana, bodo po e-mailu prejele pisno obrazložitev, v kateri so pojasnjeni razlogi za opravljene korekcije.

  Na podlagi opravljenih vsebinskih pregledov predložene dokumentacije in korekcij vrednotenja je izdelan končni prioritetni vrstni red vlog/projektov, ki je podlaga za izbor najvišje ovrednotenih projektov za sofinanciranje, do zapolnitve razpoložljivih proračunskih sredstev ministrstva. Nazivi, število projektov in vrednotenje vlog/projektov po vseh merilih razpisa je razvidno iz Končnega prioritetnega vrstnega reda ločeno za investicije v vrtce, investicije v osnovno šolstvo in investicije v šolstvo narodnosti.
 • Preliminarni prioritetni vrstni red

  Dne 22. 3. 2021 je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport na svoji spletni strani objavilo preliminarni prioritetni vrstni red formalno popolnih vlog, razvrščenih po vrstnem redu od vloge z največjim številom točk do vloge z najmanjšim številom točk v dveh seznamih – investicije v vrtce in investicije v osnovno šolstvo.
  Dne 15. 3. 2022, ob 12. uri, je potekel rok za dopolnitev formalno nepopolnih vlog tistih občin, ki so bile dne 10. in 11. marca 2021 pozvane k dopolnitvi. Po opravljenem pregledu prejetih dopolnitev je zaradi formalno nepopolne vloge razpisna komisija izločila 2 projekta. 14-tim projektom je bilo korigirano vrednotenje na podlagi podatkov iz prejetih formalnih dopolnitev. Občine, katerih projekti so bili izločeni, bodo prejele pisno obrazložitev, prav tako prejmejo pisno obrazložitev občine, katerih projektom je bilo korigirano vrednotenje. Zaradi uvrstitve dveh vlog ene občine med potencialne prejemnike sredstev je bil izločen 1 projekt, ki je imel v prijavnem obrazcu označeno prioriteto 2.

  V nadaljnji obravnavi tako ostaja 66 projektov v vrtce in 91 projektov v osnovno šolstvo. Skladno z merili razpisa se za sofinanciranje izberejo vloge, ki dosežejo največje število točk, do zapolnitve predvidenih proračunskih sredstev, ob upoštevanju pripadajočih sofinancerskih deležev ministrstva. Za nadaljevanje postopkov izvedbe razpisa bodo potencialni prejemniki sofinancerskih sredstev prejeli pisni poziv na spletne naslove, ki so jih navedli ob prijavi, k predložitvi izdelane projektne dokumentacije, ki so jo navedli v prijavnih obrazcih in za katero so pridobili točke.
  K predložitvi dokumentacije bodo pozvane občine, katerih projekti v vrtce so se uvrstili do vključno 18. preliminarnega prioritetnega mesta, in občine, katerih projekti v osnovo šolstvo so se uvrstili do vključno 30. preliminarnega prioritetnega mesta. Število pozvanih občin ne pomeni tudi število izbranih projektov za sofinanciranje. Končni prioritetni vrstni red vlog bo pripravljen in objavljen po vsebinskem pregledu predložene dokumentacije.
 • Formalni pregled vlog

  Z dnem 10. 3. 2021 sta na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljena dva seznama prejetih vlog, po datumu prispetja. Na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 je v razpisnem roku (do 1.3.2021, do 23:59 ure) prispelo 160 vlog s strani 126 občin, od teh 67 vlog za investicije v vrtce in 93 vlog za investicije v osnovno šolstvo. Komisija za izvedbo javnega razpisa je opravila pregled formalne popolnosti vseh elektronskih vlog občin in ugotovila, da je 55 vlog formalno nepopolnih. Občine, katerih projekti imajo v tabelah oznako (-), bodo prejele uradni poziv za dopolnitev in obrazložitev na spletne naslove, ki so jih navedle ob prijavi. Projekti z oznako ( + ) so formalno popolni.

  Rok za predložitev dokumentacije je 15. 3. 2021, do 12. ure, na elektronski naslov gp.mizs@gov.si, s pripisom RAZPIS 2021-2024. Po formalni dopolnitvi vlog s strani občin bo v 5ih dneh pripravljen in na spletnih straneh objavljen preliminarni prioritetni vrstni red projektov, na podlagi katerega bodo potencialni prejemniki sofinancerskih sredstev pozvani k predložitvi izdelane dokumentacije, ki so jo navedli v prijavnih obrazcih in za katero so pridobili točke. Sledilo bo preverjanje skladnosti podatkov, ki jih je občina vpisala v prijavnih obrazcih, ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti korekcija preliminarnega prioritetnega vrstnega reda, z namenom oblikovanja končnega vrstnega reda projektov.

Z dnem 24. 2. 2021 je objavljen Popravek navodil prijaviteljem za izpolnjevanje in oddajo samostojnih in skupinskih vlog, ki se nanaša na 11. točko besedila razpisa - Obvezne priloge za prijavo na razpis.

Z dnem 15. 2. 2021 so v aplikaciji za izpolnjevanje in oddajo vlog na razpis Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu posodobljeni demografski podatki. Demografski podatki so se posodobili z aktualnimi stanjem v bazi SOKOL. Izračun stopnje rasti ali padca števila otrok po Merilu I.1. ostaja nespremenjen - upošteva se razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem števila prijavljenih otrok v šolskih okoliših. Sprememba se nanaša zgolj na obdobje črpanja demografskih podatkov in sicer po novem od leta od 2006 do leta 2020 in ne več od leta 2004 do leta 2018. Posodobitev je bila nujna zaradi zagotavljanja transparentnosti in možnosti vpogleda v javno objavljene podatke. Skladno s postopki ažuriranja demografskih podatkov v bazi Sokol podatkov o številu otrok za leti 2004 in 2005 ni več možno videti. Posodobljeni so tudi podatki, ki se nanašajo na zavode v mirovanju. Otroci, ki sodijo v šolski okoliš zavoda, ki je v mirovanju, se izpišejo in so upoštevani. V primeru, da se na obrazcu pod takim zavodom izpišejo ničle, so otroci že upoštevani v šolskem okolišu drugega zavoda/šole. Ničle se izpišejo tudi pri zavodih, ki nimajo definiranih šolskih okolišev, zato nas v teh primerih kontaktirajte na naslov gp.mizs@gov.si z zadevo RAZPIS 2021-2024 - vprašanja. Za šole brez opredeljenih šolskih okolišev se bo stopnja rasti ali padca števila otrok izračunala po istem postopku/formuli, vendar na podlagi uradnih podatkov o številu vpisanih otrok v zadnjih 15-ih letih. Vljudno naprošamo vse, ki so vloge že izpolnjevali, da na Strani 3 - Demografska slika preverijo izpisane podatke ter jih ponovno potrdijo s klikom na gumb SHRANI podatke/OSVEŽI izračun.

Oddaja vlog

Vloge na razpis se lahko oddajo samo v elektronski obliki preko spletne aplikacije Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, ki je dostopna na spletnem naslovu http://eportal.mss.edus.si/portal/.

Dostop do spletne aplikacije za pripravo in oddajo vlog je možen le na podlagi predhodno pridobljene pravice za delo v varnostni shemi, ki se pridobi z oddajo Prošnje za dodelitev pravic za delovanje v varnostni shemi na istem naslovu. Pravica za delovanje v varnostni shemi se dodeli eni ali največ trem pooblaščenim osebam s strani občine.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

E-pošta: gp.mizs@gov.si

Tel.: 01 478 46 00

Informacije v zvezi z vsebino razpisa so na voljo na elektronskem naslovu gp.mizs@gov.si, pri tem v naslov zadeve vpišite: RAZPIS 2021-2024-vprašanja.

Informacije v zvezi z delovanjem aplikacije so dostopne na elektronskem naslovu ivdos.mizs@gov.si.