Skoči do osrednje vsebine

Učencem in dijakom s subvencioniranjem prehrane zagotavljamo cenejši ali brezplačni obrok ter tako izboljšujemo dostopnost šolske prehrane posameznikom iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Subvencija prehrane se lahko dodeli za učencem za malico in kosilo ter dijakom za malico. Učenci in dijaki morajo biti na šolsko prehrano prijavljeni.

Upravičenci

Učencu oziroma dijaku, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu oziroma dijaku, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake ali za subvencijo kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Subvencija malice za učence in dijake

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 563,60 evrov.
  • Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 446,62 evrov (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).
  • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
  • Učenci in dijaki, ki so prosilci za azil.
  • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • nad 446,63 do 563,60 evrov (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice.
  • nad 563,61 do 680,56 evrov (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

Subvencija kosila za učence

Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,82 evra.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. 

Vloga za uveljavljanje subvencije prehrane

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti