Skoči do osrednje vsebine

Programi za krepitev zdravja

Ministrstvo za zdravje sofinancira programe nevladnih in drugih organizacij z namenom preprečevanja nalezljivih in nenalezljivih bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije. Javni razpisi so namenjeni nevladnim organizacijam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Z javnimi razpisi Ministrstvo za zdravje v več letnih obdobjih sofinancira programe v podporo izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015– 2025, Skupaj za družbo zdravja.

Sofinancirane so aktivnosti in ukrepi na področju krepitev in varovanje zdravja in preprečevanje bolezni z naslednjimi specifičnimi cilji: 

 • uveljavljanje zdravja kot vrednote in cilja v vseh nacionalnih, regionalnih in lokalnih politikah;
 • vzpostavitev vrednotenja učinka politik in ukrepov države na zdravje;
 • večja ozaveščenost odločevalcev in prebivalstva za večjo odgovornost družbe in posameznika za zdravje;
 • premik od bolezni k zdravju in nadgradnja kurativne dejavnosti s preventivo, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah.

Javni razpisi za sofinanciranje programov na področju javnega zdravja do leta 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje ukrepov Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015 - 2025, od novembra leta 2019, leta 2020, 2021 in 2022, s ključnim ciljem izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije.

Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb do leta 2022

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb za obdobje od novembra 2019. Sofinancira se izvajanje programov od 5. 11. 2019 do 5. 11. 2022, s ključnim ciljem preprečevanja bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije.

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za obdobje od novembra leta 2019 do novembra leta 2022, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

Sofinanciranje programov na področju javnega zdravja za obdobje 2017 - 2019

Predstavitev aktivnosti izbranih sofinanciranih programov iz JR za obdobje 2017 - 2019

Na Ministrstvu za zdravje redno spremljamo aktivnosti izbranih preventivnih programov, katerim smo namenili sredstva za izvajanje njihovih na javnem razpisu prijavljenih aktivnosti. V letu 2018 so nam predstavili njihove dosednje aktivnosti v podporo doseganju ciljev nacionalnih programov na področju javnega zdravja. 

Preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb

 • V letu 2018 je svoje aktivnosti predstavilo 6 programov, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira s področja preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb.

Prehrana in telesna dejavnost za zdravje

Varovanje in krepitev zdravja

 • V letu 2018 je svoje projekte predstavilo 60 programov: preprečevanje rabe, škode in odvisnosti od dovoljenih in prepovedanih drog (28 programov), krepitev duševnega zdravja (13 programov ), kronične nenalezljive bolezni (18 programov ), zdravje otrok v povezavi z okoljem (1 program). Aktivnosti objavljamo na spletni strani Infodroga , spletni strani Obvladajmo sladkorno in spletni strani DPOR - rak

Arhiv dokumentov JR za obdobje 2017 - 2019

dokumenti, kot so: poročilo o upravičencih javnega razpisa, obrazci za poročanje, pojasnila, so objavljeni na povezavi Javni razpis za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018, 2019

Programi na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leta 2017 - 2019

Cilj javnega razpisa je podpora Ministrstvu za zdravje pri uresničevanju družbene skrbi za zdravje: zmanjševanje razlik v zdravju med posameznimi regijami in skupinami prebivalstva RS ter prenos dobrih praks v mednarodno okolje in iz mednarodnega okolja, z namenom izboljšati nacionalne in lokalne zmogljivosti RS na področju socialnih determinant zdravja, enakosti v zdravju in vlaganja v zdravje in razvoj; pripomoči k delu Regionalnega urada SZO za Evropo; ter povečati prepoznavnost RS na omenjenih področjih. Projeke izvaja  Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - Krepitev zdravja za vse

Ministrstvo za zdravje je uspešno izvedlo javni razpis »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, za katerega je izbralo krajše ime Krepitev zdravja za vse. Na javnem razpisu je bilo izbranih 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, v katerih se izvajajo projektne aktivnosti.


Projekt, ki poteka od marca 2018 do decembra 2019, prinaša:

 • nadgrajene preventivne preglede otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo,
 • nadgrajen Program integrirane preventive kroničnih bolezni za odraslo populacijo,
 • dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe za novorojenčke, dojenčke, otročnice in odrasle, ki jih patronažne medicinske sestre izvajajo na domu,
 • izvajanje različnih aktivnosti zdravstvenih domov za zagotavljanje večje vključenosti in dostopnosti do preventivnih obravnav za osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev,
 • uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja, kar pomeni, da se različni posamezniki in skupine v lokalni skupnosti povezujejo z namenom boljšega zdravja vseh prebivalcev v skupnosti.

Spletna stran krepitevzdravjezavse.si predstavlja aktivnosti programa, ki se izvajajo na primarni ravni v 25 zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.

Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev

Namen projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami. 
Ključnega pomena je celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin, ki tvegajo socialno izključenost zaradi svojega neznačilnega/pomanjkljivega razvoja ali upočasnjenega razvoja oz. drugih okvar. Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k preprečevanju zdrsa v revščino in socialno izključenost ter bodo zmanjševali neenakosti v zdravju. 

Izvedbena faza projekta poteka  z vzpostavitvijo in delovanjem multidisciplinarnih timov v letu 2017 do 2019. 

S pomočjo celostne zgodnje obravnave je otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam nudena medicinska, pedagoška in psihosocialna pomoč. Multidisciplinarni tim sodeluje tudi z vzgojiteljem predšolskih otrok v vrtcu. Ta deluje kot mobilna služba, ki je na razpolago otrokom v vrtcu in tudi predšolskim otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. Z različnimi oblikami pomoči omogoča tudi pravočasno načrtovanje in pripravo na vključevanje otroka v vzgojno-izobraževalne institucije. 

Pilotni projekt »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami« se uspešno zaključuje. Ob zaključnem dogodku projekta, 11. decembra 2019 v Mariboru, smo lahko slišali spodbudne novice. Prinesel je nova znanja, celovitejšo podporo razvoju teh otrok ter večjo vključenost družin v okolje in družbo. Utrl je pot in implementacijo zakona s tega področja.

Strokovne konference in posveti

1. nacionalna konferenca Zdrava povezava - Združujemo moči za zdravje ljudi. predstavitev sodelovanja nevladnih organizacij in ministrstva  - sofinancirani programi, video s konference