Skoči do osrednje vsebine

Dolgoletni pristopi, ukrepi in politike proti širjenju jedrskega orožja se preko mednarodnih sporazumov in pobud pretočijo v nacionalni slovenski sistem, pri čemer morajo vsi subjekti, ki posedujejo jedrske snovi (in jedrsko blago) voditi ustrezne evidence in morajo dovoliti pregled predstavnikom mednarodnih organizacij. Področje jedrskega varovanja je po drugi strani precej mlajše in se neprenehoma nadgrajuje. Ob vidiku fizičnega varovanja jedrskih objektov in jedrskih snovi, vključno s prevozom, gre za obširen niz drugih ukrepov - obsegajoč preprečevanje, zaznavanje in ukrepanje v primeru kraje, sabotaže ali drugih zlonamernih dejanj, tudi z radioaktivnimi snovmi, pa tudi za pomembnost kibernetske varnosti, v povezavi s prej omenjenim.

Neširjenje jedrskega orožja

Ureditev področja neširjenja jedrskega orožja (angleško non-proliferation) je večtirna. Poudariti velja, da v Sloveniji nimamo nikakršne želje za ne­miroljubno uporabo jedrske energije in ostajamo trdno zavezani spoštovanju mednarodnih pogodb in sporazumov. Tega se zavedamo na Upravi za jedrsko varnost, prav tako pa se tega zavedajo tudi domači imetniki jedrskih snovi. Na upravi vodimo evidence jedrskih snovi ter sodelujemo glede ukrepov varovanja jedrskega blaga (angleško safeguards) z Mednarodno agencijo za atomsko energijo in Evropsko komisijo (Evropska skupnost za jedrsko energijo – EURATOM). Imetniki jedrskih snovi elektronsko redno poročajo na Evropsko komisijo (Evropska skupnost za jedrsko energijo – EURATOM), medtem ko je poročanje po tako imenovanem Dodatnem protokolu, ki vključuje tudi dejavnosti, tristopenjsko.

Na Upravi za jedrsko varnost sodelujemo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pri delu v Komisiji za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo. Po potrebi sodelujemo tudi pri obdobnih usposabljanjih slovenske industrije oziroma izvoznikov. Pri predhodnih mnenjih pred izvozi blaga z dvojno rabo (kamor spada tudi jedrsko blago), je dobrodošla pomoč e-sistema, ki je vzpostavljen v okviru režima NSG (angleško Nuclear Suppliers Group). Nadalje je treba omeniti še sodelovanje z Ministrstvom za zunanje zadeve in ostalimi slovenskimi deležniki pri spremljanju in izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004), v zadnjih letih še vključenost v Stalno koordinacijsko skupino za omejevalne ukrepe, ki se ukvarja z omejevalnimi ukrepi (mednarodnimi »sankcijami«).

Omeniti velja še vidik celovite prepovedi jedrskih poskusov, ki ga zaobjema mednarodna pogodba in je s strani Slovenije že ratificirana, čeprav globalno še ne velja. Na upravi preko e-sistema spremljamo delo organizacije po omenjeni pogodbi.

Jedrsko varovanje

Ureditev področja jedrskega varovanja (angleško nuclear security) je prav tako večtirna.

Fizično varovanje predstavlja pomemben vidik znotraj jedrskega varovanja. Uprava za jedrsko varnost je vpeta v niz dejavnosti, zlasti v pregled načrtov fizičnega varovanja jedrskih objektov in prevozov jedrskih snovi, pri čemer izdaja predhodna soglasje, odobri pa jih Ministrstvo za notranje zadeve. Na upravi sodelujemo s Policijo pri pripravi vhodnih podatkov za ocene ogroženosti za jedrske objekte in prevoze jedrskih snovi ter v okviru Komisije za fizično varovanje jedr­skih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi.

Varovanje različnih radioaktivnih snovi, ki se trenutno uporabljajo v Sloveniji, je eno od podpodročij, ki je v zadnjem obdobju doživelo zakonodajne spremembe, pri čemer pa se vselej uporablja načelo stopenjskega pristopa. Uprava za varstvo pred sevanji (v zdravstvu in veterinarstvu) in Uprava za jedrsko varnost (v vseh drugih dejavnostih) sta odgovorni za registre virov sevanja, vidik varovanja v okviru izdajanja dovoljenj, v okviru prevoza radioaktivnih snovi pa je težišče na spremljanju zahtev iz Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (kratica ADR). Na upravi sodelujemo tudi s Policijo, ki vsako leto izda splošno oceno ogroženosti za prevoz radioaktivnih snovi.

Nedovoljen promet z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi je vidik, kjer Uprava za jedrsko varnost domala že dve desetletji vlaga napore in sodeluje zlasti s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in Policije. Med drugim spremlja in po potrebi izmenjuje informacije Mednarodne agencije za atomsko energijo v zvezi z nedovoljenim prometom z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi (podatkovna baza ITDB –  angleško Incident and Trafficking Database). Vzpostavljen je tudi sistem »dežurnega« sodelavca, ki svetuje klicateljem v primeru najdb radioaktivnih snovi ali povišanega sevanja. Nedavno sprejeti podzakonski predpis pa po desetletju veljave predhodnega, ki se je nanašal le na odpadne kovine, razširja zahteve ter zaobjame obveznost preverjanja radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora – npr. zaradi virov sevanja v odpadnih kovinah ali drugih nepooblaščenih prenosov, vključno s tihotapljenjem radioaktivnih snovi.

Kibernetska varnost (angleško cyber security) v jedrskih objektih je opredeljena v 14. členu Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti. To področje v zadnjih letih doživlja precejšnje spremembe, predvsem zaradi vse večje odvisnosti od informacijsko-komunikacijskih tehnologij, digitalizacije poslovnih procesov ter hkrati novih groženj oziroma kibernetskih napadov. Temu primerno smo se v zadnjih letih odzvali tudi na Upravi za jedrsko varnost, in sicer z dopolnitvami pravilnikov, vzpostavitvijo nacionalne delovne skupine za kibernetsko varnost v jedrskih objektih, organizacijo nacionalnih vaj v jedrskem sektorju, izvedbo rednih izobraževanj in usposabljanj ter aktivnim sodelovanjem v domačih in mednarodnih delovnih skupinah.

Nadzor nad neširjenjem jedrskega orožja

Zaradi nadzora nad mogočimi zlorabami jedrskih snovi vodimo na Upravi za jedrsko varnost centralno evidenco jedrskih snovi, izvajamo pa tudi inšpekcijski nadzor pri slovenskih imetnikih jedrskih snovi. Mednarodni nadzor in ukrepe varovanja jedrskega blaga (angleško safeguards) izvajata nadzor Mednarodna agencija za atomsko energijo in Evropska komisija, Evropska skupnost za jedrsko energijo - EURATOM. V okviru širšega vidika blaga z dvojno rabo, kamor spada tudi jedrsko blago, pa izvajajo nadzor carinski organi Republike Slovenije (Finančna uprava Republike Slovenije).

Nadzor jedrskega varovanja

Inšpekcijsko nadzorstvo nad fizičnim varovanjem izvaja Inšpektorat za notranje zadeve. Pregled in odobritev načrtov fizičnega varovanja pripravimo na Upravi za jedrsko varnost in Ministrstvu za notranje zadeve.

Nadzor nad varovanjem radioaktivnih snovi, ki se trenutno uporabljajo v Sloveniji, izvajata Uprava za varstvo pred sevanji v zdravstvu in veterinarstvu ter Uprava za jedrsko varnost v vseh drugih dejavnostih.

Nadzor nad preverjanjem radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora, kot na primer zaradi virov sevanja v odpadnih kovinah ali drugih nepooblaščenih prenosov, vključno s tihotapljenjem radioaktivnih snovi, opravljajo inšpektorji Uprave za jedrsko varnost in Finančna uprava.

Nadzor nad kibernetsko varnostjo v jedrskih objektih izvajamo na Upravi za jedrsko varnost.

Mednarodno sodelovanje na področju neširjenja in jedrskega varovanja

Na Upravi za jedrsko varnost sodelujemo v številnih mednarodnih dejavnostih, pobudah, združenjih in pod okriljem Mednarodne agencije za atomsko energijo. 

Med najpomembnejša mednarodna sodelovanja na področju neširjenja jedrskega orožja sodijo sodelovanja in sestanki med predstavniki držav članic Evropske unije s predstavniki Evropske komisije (Evropska skupnost za jedrsko energijo ali EURATOM), NSG – angleško Nuclear Suppliers Group in Zanggerjev odbor ter usposabljanja in prenos znanja glede blaga z dvojno rabo in Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004).

Najpomembnejša mednarodna sodelovanja na področju jedrskega varovanja so Mednarodne agencije za atomsko energijo (v okviru misij, šole jedrskega varovanja – angleško Nuclear Security School, kibernetske varnosti, ITDB, CBRN – v okviru tematike RN (pod okriljem Evropske komisije), ENSRA – angleško European Nuclear Security Regulators' Association, WINS – angleško World Institute for Nuclear Security, NSCG – angleško Nuclear Security Contact Group, GICNT – angleško Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism.

Iskalnik