Skoči do osrednje vsebine

Delavcem napotenim na delo v tujino, se izda ustrezno listino, kadar so izpolnjeni pogoji, da trajanje napotitve ne presega 24 mesecev, da skupno trajanje vseh napotitev ne preseže 5 let (izjemni dogovor), da ne gre za zamenjavo druge že napotene osebe, ki ji je potekla napotitev.

Čezmejne napotitve

Vse podrobne informacije in pogoje v zvezi z napotitvami v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije si lahko poiščete tukaj.

Opravljanje dela v drugi državi članici Evropske unije, EGP ali Švicarski konfederacija

Običajna napotitev po 12. členu Uredbe 883/2004 (ES)

Sočasna napotitev po 13. členu Uredbe 883/2004 (ES)

Napotitev v več podjetij

Pomembno!

Z vidika Uredbe 883/2004 (ES) in vključitve v obvezna socialna zavarovanja ne smemo enačiti napotitve v smislu 12. člena in primerov iz 13. člena Uredbe, ki ureja sočasne zaposlitve, za katere veljajo posebna pravila, na primer znaten del dejavnosti 25%, kraj bivanja, ipd., in kjer gre za običajno opravljanje dela v dveh ali več državah članicah EU. Vlogo za izdajo potrdila delodajalec vloži preko sistema SPOT največ 30 dni pred predvidenim začetkom napotitve, vlogi pa priloži kopijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z delavcem, ki ga namerava napotiti ter pogodbo o izvedbi storitve oziroma akt o napotitvi. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije potrdilo A1 izda najkasneje v 5-ih delovnih dneh, če so izpolnjeni vsi ustrezni pogoji.

Zagotavljanje pravic napotenih delavcev v Republiki Sloveniji določa 210. člen Zakona o delovnih razmerjih.

Kriteriji kdaj gre za napotitev in kdaj za službeno pot

Pri presoji, ali je v konkretnem primeru potrebno uporabiti institut napotitve ali institut službene poti, poudarjamo, da je treba uporabo posameznega instituta ugotavljati v vsakem primeru posebej na podlagi celovite presoje okoliščin posameznega primera.
KRITERIJ NAPOTITEV SLUŽBENA POT
Vrsta dela delavca Delo se opravlja kot čezmejno izvajanje storitve v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi družbe Delo je potrebno za obstoj in opravljanje dejavnosti družbe, ne predstavlja pa neposrednega izvajanja storitve družbe
Končni uporabnik storitve Naročnik storitve Delodajalec
Prihodek delodajalca Delodajalec za opravljeno delo delavca pričakuje neposredno pogodbeno dogovorjeno plačilo Delodajalec za opravljeno delo delavca neposredno ne pričakuje plačila
Trg druge države Družba neposredno vstopa na trg druge države in konkurira drugim družbam na tem trgu Družba neposredno ne vstopa na trg druge države in ne konkurira drugim družbam na tem trgu

BREXIT

  • Državljani Združenega kraljestva v Republiki Sloveniji
  • Napotitev delavcev v Združeno Kraljestvo

Vse podrobne informacije si lahko preberete tukaj.

Pristojne institucije