Skoči do osrednje vsebine

Tujci iz tretjih držav za prebivanje in delo v Sloveniji potrebujejo dovoljenje. Enotno dovoljenje izda upravna enota, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pa izdajajo soglasje k temu dovoljenju. Delovna dovoljenja se izdajajo za državljane BiH in za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni.

Enotno dovoljenje

Enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. S tem je prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po načelu: vse na enem mestu.

Tujci, ki v Slovenijo pridejo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, torej ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga prej izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki smo ga izdajali na zavodu za zaposlovanje.

Vloge za zaposlitev ali delo tujcev se oddajo pri našem Zavodu RS za zaposlovanje in se jih obravnava ter o njih odloča na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Delovna dovoljenja, ki so bila izdana v skladu z omenjenim zakonom, ostanejo veljavna do izteka njihove veljavnosti.

Upravne enote sprejemajo vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. Te vloge se obravnavajo po novih predpisih in postopkih, na podlagi Zakona o tujcih ter Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. 

Prosilci lahko vlogo za enotno dovoljenje oddajo na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi. V postopku za enotno dovoljenje, ki ga vodi upravna enota, se na Zavodu RS za zaposlovanje izda soglasje k temu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja. Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote, kar pomeni, da prosilcem za enotno dovoljenje po oddaji vloge ni potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja pri našem Zavodu.

Soglasje k enotnemu dovoljenju se lahko izda za:

  • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
  • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
  • modro karto EU,
  • napotene delavce,
  • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
  • individualne storitve tujcev,
  • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Delovna dovoljenja

Delovna dovoljenja, ki se jih izdajajo na Zavodu RS za zaposlovanje, so še naprej potrebna:

Prijava storitev in kratkotrajnega dela zastopnika

Podjetja iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice, ki v Sloveniji izvajajo storitve z napotenimi delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki v Sloveniji z napotenimi delavci izvajajo kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, morajo začetek izvajanja teh storitev prijaviti pri Zavodu za zaposlovanje

Enako morajo začetek dela prijaviti vsi tujci, ki opravljajo kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni v posameznem koledarskem letu. Takšni tujci morajo biti vpisani v sodni register Slovenije kot zastopniki pravne osebe.

Prost dostop na slovenski trg dela

Nekatere skupine tujcev imajo tudi pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. To pomeni, da lahko opravljajo delo, se zaposlijo ali samozaposlijo brez dovoljenja. Ta pravica vsekakor ostaja za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. 

Iskalnik