Skoči do osrednje vsebine

Tujci iz tretjih držav za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji potrebujejo enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Enotno dovoljenje izda upravna enota, na Zavodu za zaposlovanje pa dajejo soglasje k enotnemu dovoljenju. Delovna dovoljenja se izdajajo za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni. Za državljane Bosne in Hercegovine ter Republike Srbije izdaja Zavod za zaposlovanje za namen njihove zaposlitve pri slovenskih delodajalcih dovoljenja na podlagi mednarodne pogodbe.

Enotno dovoljenje

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo oziroma enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Republiki Sloveniji. S tem je prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po načelu: vse na enem mestu.

Tujci, ki v Republiko Slovenijo pridejo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga prej izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Upravne enote sprejemajo vloge za izdajo enotnih dovoljenj tujcem. Postopek in pogoji za izdajo enotnega dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih ter Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Vlagatelji lahko vlogo za enotno dovoljenje oddajo na pristojni upravni enoti, pri čemer je vlagatelj delodajalec ali njegov pooblaščenec, ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi, pri čemer je vlagatelj tujec ali delodajalec. V postopku za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja, ki ga vodi upravna enota, se na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje poda soglasje k enotnemu dovoljenju, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji, ki so določeni za posamezno vrsto soglasja. Upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja pri Zavodu za zaposlovanje.

Dovoljenje izdano na podlagi mednarodne pogodbe za Bosno in Hercegovino in Republiko Srbijo, v postopku izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, velja kot soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Nova izkaznica z oznako pravice do dostopa na trg dela za tujce, ki nimajo dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji zaradi zaposlitve

Določbe ZZSDT ne veljajo za tujce, ki se zaposlujejo:

  • pri delodajalcih s področja javnega sektorja, ki izvajajo zdravstveno dejavnost,
  • v javnih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo odraslih oseb, v posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle, v varstveno-delovnih centrih in socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje,
  • v javnih zavodih, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu in
  • v javnih socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve.

Kljub temu mora tujec, ki:

  • v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela (na primer na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine ali študija) in
  • se želi v času veljavnosti tega dovoljenja zaposliti pri zgoraj navedenih delodajalcih s področja javnega sektorja, na podlagi devetega odstavka 58. člena Zakona o tujcih obstoječo izkaznico dovoljenja za začasno prebivanje zamenjati za novo izkaznico, na kateri se označi pravica do dostopa na trg dela.

Tujčevemu delodajalcu za izdajo nove izkaznice ni treba vložiti sporočila o prostem delovnem mestu (PDM-1) in posledično pridobiti pisnega obvestila in informativnega lista Zavoda za zaposlovanje. Upravna enota, na območju katere prebiva tujec, v takem primeru izda novo izkaznico, na kateri označi pravico do dostopa na trg dela, na podlagi predložene pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec s področja javnega sektorja iz 20. točke drugega odstavka 5. člena ZZSDT.

Tujec mora novo izkaznico, na kateri je označena pravica do dostopa na trg dela, pridobiti, preden ga delodajalec vključi v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Delovna dovoljenja

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja tudi avtorizaciji za dostop do slovenskega trga dela v primeru:

Prijava storitev in kratkotrajnega dela zastopnika

Podjetja iz tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji izvajajo kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, morajo začetek izvajanja teh storitev prijaviti pri Zavodu za zaposlovanje.

Začetek dela morajo prijaviti tudi tujci, ki želijo v Republiki želijo opravljati kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni v posameznem koledarskem letu. Tujci, ki želijo opravljati delo zastopnika, morajo biti vpisani v sodni register Republike Slovenije kot zastopniki pravne osebe.

Prost dostop na slovenski trg dela

Pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela imajo tujci, katerih zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji je utemeljeno v drugih nacionalnih ali mednarodnih predpisih. To pomeni, da lahko prosto opravljajo delo na podlagi civilnopravnih razmerji, se zaposlijo pri katerem koli delodajalcu ali se samozaposlijo, pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.