Skoči do osrednje vsebine

Varovanje zdravja in okolja pred kemikalijami

Številne kemikalije, ki smo jim izpostavljeni v stiku z okoljem, na delovnem mestu, preko hrane in proizvodov, ki jih kupujemo, imajo lahko škodljive posledice tako za širši ekosistem kot za zdravje ljudi. Naš cilj v okviru široko zastavljene evropske zakonodaje o kemikalijah je zato zagotoviti visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja. Za izboljševanje kemijske varnosti se trudimo s celovito zakonodajo, inšpekcijo in monitoringom ter z izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem tako stroke in industrije kot širše javnosti.

Sodobna družba je nedvomno izpostavljena veliko kemkalijam. Med letoma 1950 in 2000 se je obseg svetovne proizvodnje kemikalij povečal za več kot 50‑krat, po svetu pa vsak dan registrirajo številne nove kemikalije. Poznamo več kot 100.000 kemičnih spojin, ki imajo komercialno in industrijsko vrednost, bolj ali manj stalno se jih uporablja preko 20.000. Dejansko število kemijskih proizvodov je v resnici mnogo večje, saj te spojine pridejo v končno uporabo v skoraj neskončnem številu kombinacij v zmeseh in izdelkih. Zaradi tega se povečuje splošna obremenitev okolja in ljudi s kemikalijami ter s tem tudi tveganje zaradi njihovih škodljivih učinkov, vključno z akutnimi zastrupitvami, motnjami hormonskega ravnovesja, poškodbami genoma, razvojem raka, oslabljenim imunskim sistemom, preobčutljivostjo oziroma alergijami in tako dalje.

Obenem pa nam kemikalije omogočajo udobno življenje, gospodarsko rast in tehnološki razvoj. Odgovor na vprašanje, kako z njimi upravljati, je zato izjemno kompleksen in večstranski, izziv pa je najti pravo ravnovesje med koristnim in škodljivim učinkom kemikalij.

Obvladovanje tveganj

Na ravni EU varujemo zdravje ljudi in okolje pred kemikalijami s široko zastavljeno zakonodajo ter mnogimi omejitvami. Omejiti je mogoče proizvodnjo, uvoz, dajanje na trg ali posebne uporabe snovi. Prav tako je mogoče prepovedati vse ali posebne uporabe določene snovi.

Glavni predpisi v zakonodaji EU o kemikalijah so štirje. Uredba REACH ureja registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. V skladu z njo morajo podjetja zagotoviti informacije o snoveh, ki jih proizvajajo ali uvažajo. Če kemikalije ni mogoče varno uporabljati, se lahko odločimo za uporabo ukrepov za obvladovanje njenih tveganj. Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (uredba CLP) zagotavlja, da so profesionalnim in splošnim uporabnikom nevarnih kemikalij na voljo informacije o njihovih nevarnostih in varni uporabi. Te so navedene na etiketah s standardiziranimi stavki in piktogrami.

Področje biocidnih proizvodov pokriva Uredba o biocidnih proizvodih (BPR), ki določa zagotavljanje informacij, kako lahko potrošniki te proizvode varno uporabljajo.

Pravila za izvoz nevarnih kemikalij pa določa Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC). Poleg tega določene skupine kemikalij kot so  kozmetični proizvodi, fitofarmacevtska sredstva, detergenti ali obstojna organska onesnaževala ureja posebna zakonodaja. Nadzor nad izvrševanjem zakonodaje izvaja Inšpekcija za kemikalije, ki lahko podjetjem, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, med drugim prepove promet s kemikalijo in naloži denarne kazni.

Za oblikovanje politik varovanja zdravja in okolja pred kemikalijami sta pomembna razumevanje in spremljanje njihovega vpliva na človeka in njegovo življenjsko okolje.

Večletne programe in projekte humanega biomonitoringa, katerih rezultate bodo strokovnjaki lahko uporabili za oceno izpostavljenosti ljudi kemikalijam, za boljše razumevanje vplivov kemikalij na zdravje in izboljšanje kemijskih ocen tveganja izvaja Urad za kemikalije.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti z nevarnimi kemikalijami

Pristojen za odločanje, kdaj so izpolnjeni pogoji za opravljanje dejavnosti z nevarnimi kemikalijami je Urad za kemikalije.

Kemikalije

Razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij