Skoči do osrednje vsebine

Biocidni proizvodi so namenjeni zatiranju škodljivcev, plesni in bakterij. Da bi lahko to nalogo učinkovito opravili, pogosto vsebujejo kemične snovi ali mikroorganizme, ki lahko pomenijo tveganje za ljudi, živali in okolje. Zato morajo podjetja pred dajanjem na trg in uporabo zanje pridobiti dovoljenje in zagotavljati ustrezne informacije za varno uporabo.

Kaj so biocidni proizvodi

Biocidni proizvodi so snovi ali zmesi namenjene kemičnemu ali biološkemu uničenju, odvračanju, onemogočenju ali preprečevanju delovanja škodljivih organizmov - škodljivcev, plesni in bakterij. Med biocidne proizvode uvrščamo različna dezinfekcijska sredstva, kemikalije, ki se uporabljajo kot konzervansi proizvodov in materialov, proizvode za nadzor nad škodljivci (nekmetijski namen) in antivegetacijska sredstva. Vključujejo npr. insekticide za zatiranje žuželk in dezinfekcijska sredstva, ki se uporabljajo bodisi na koži, v prostorih, za pitno ali bazensko vodo.

Uredba o biocidnih proizvodih

Uporabo in dajanje na trg biocidnih proizvodov ureja Uredba o biocidnih proizvodih. Uredba usklajuje trg na ravni Unije, poenostavlja postopek odobritve aktivnih snovi in izdaje dovoljenj za biocidne proizvode ter določa časovnice za ocenjevanje na ravni držav članic, oblikovanje mnenj in sprejemanje odločitev.

Podjetja morajo za vse biocidne proizvode, ki jih želijo tržiti, najprej pridobiti dovoljenje. Tudi aktivne snovi, ki jih biocidni proizvod vsebuje, morajo biti predhodno odobrene. Aktivne snovi morajo biti odobrene na ravni Unije, poznejša dovoljenja za biocidne proizvode pa izdajajo države članice ali Evropska komisija.

Kadar so zmesi, snovi ali izdelki obdelani z biocidnimi proizvodi, se imenujejo tretirani izdelki. Primer takega izdelka je, denimo, antialergijska žimnica, nogavica, ki preprečuje neprijeten vonj ali hladilnik, ki je bil obdelan s snovmi za preprečevanje plesni. Za obdelane izdelke odobritev ni potrebna, vendar se lahko dajejo na trg EU le, če je aktivna snov v biocidnem proizvodu vključena  v seznam aktivnih snovi Unije ali v Prilogo I. Tovrstni izdelki morajo biti označeni z informacijo o biocidnih lastnostih izdelka, z informacijo o aktivni snovi, s katero je bil izdelek obdelan ter z vsemi ostalimi relevantnimi informacijami.

Odstopanja

Uredba predvideva tudi nekatera morebitna odstopanja. Aktivne snovi, ki so še v pregledu in biocidni proizvodi, ki te snovi vsebujejo, so lahko na trgu dostopni medtem ko teče postopek o odobritvi. EU dopušča tudi začasna dovoljenja za proizvode z novimi aktivnimi snovmi, ki so še v postopku ocenjevanja.

Register biocidnih proizvodov

Register biocidnih proizvodov na trgu RS je seznam biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje. Urad za kemikalije enkrat mesečno na portalu OPSI objavi izvleček iz registra, ki vsebuje: trgovsko ime, vrsto proizvoda (področje uporabe), aktivne snovi, veljavnost dovoljenja in imetnika dovoljenja.

Pomoč uporabnikom

Nacionalna služba za pomoč uporabnikom za izvajanje Uredbe v Sloveniji je Urad za kemikalije.

Svoja vprašanja lahko posredujete po:

  1. telefonu: 01 400 60 51 (sprejemna pisarna)
  2. elektronski pošti: biocidi.uzk@gov.si
  3. običajni pošti: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
  4. osebno (po predhodnem dogovoru)

Prosimo vas, da nas pokličete v času uradnih ur.