Skoči do osrednje vsebine

Izvoz in uvoz določenih nevarnih kemikalij ureja Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC). S tem mehanizmom so države uvoza obveščene o vstopu določenih najbolj nevarnih kemikalij na njihovo ozemlje ter zanj lahko izdajo soglasje ali pa ga zavrnejo, če gre za kemikalijo katere uporabo v svoji državi ne dovoljujejo.

Kaj ureja uredba PIC?

Uredba PIC v Evropski uniji (EU) določa pravila za izvajanje Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini. PIC ureja uvoz in izvoz določenih nevarnih kemikalij ter nalaga obveznosti izvoznikom v države, ki niso članice EU. S tem spodbuja deljeno odgovornost in sodelovanje v mednarodni trgovini z nevarnimi kemikalijami, varuje zdravje ljudi in okolja ter zagotavlja informacije o nevarnih lastnostih in tveganjih, ter ustrezni uporabi nevarnih kemikalij  tudi državam v razvoju.

Uredba PIC se nanaša na vse izvožene kemikalije, pri katerih mora biti pakiranje in označevanje v skladu z ustrezno zakonodajo EU.

Za industrijske kemikalije, pesticide in biocide, ki so v EU strogo omejene, se ob izvozu izvajata dva postopka: za vse kemikalije iz Priloge I velja obveščanje o izvozu, za nekatere (del 2 Priloge I) pa je poleg tega potrebno še izrecno soglasje namembne države. Priloga V pa prepoveduje izvoz za manjšo skupino najbolj nevarnih kemikalij (predvsem obstojna organska onesnaževala).

Za upravne in tehnične naloge, povezane z uredbo PIC, je odgovorna Evropska agencija za kemikalije (angleško European Chemicals Agency - ECHA). Ta obdeluje in pošilja obvestila o izvozu državam uvoznicam zunaj Evropske unije ter vodi podatkovne zbirke obvestil in izrecnih soglasij, ki jih izdajajo države uvoznice. Agencija ECHA zagotavlja tudi pomoč ter tehnična in znanstvena navodila industriji, pristojnim nacionalnim organom iz EU in tretjih držav ter Evropski komisiji.

Za izvajanje PIC postopka v Republiki Sloveniji in na mednarodni ravni je pristojen Urad Republike Slovenije za kemikalije. Pri tem urad sodeluje z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo ter ministrstvom, pristojnim za okolje.

Česa uredba PIC ne ureja?

V področje uporabe uredbe PIC ne spadajo kemikalije, ki so prisotne v zdravilih, radioaktivnih materialih, odpadkih, kemičnem orožju, živilih in dodatkih k živilom, krmi, genetsko spremenjenih organizmih in farmacevtskih proizvodih (razen dezinfekcijskih sredstev, insekticidov in paraziticidov), saj te ureja druga zakonodaja EU.

Prav tako se PIC ne uporablja za kemikalije, ki se izvažajo ali uvažajo za raziskave ali analizo, če količine ne presegajo deset kilogramov na posameznega izvoznika in posamezno državo uvoznico v koledarskem letu in naj ne bi vplivale na zdravje ljudi ali okolje. Kljub temu je za te kemikalije pred izvozom potrebno pridobiti posebno izvozno RIN kodo.

Postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC postopek)

Izvoz kemikalij iz Priloge I uredbe PIC je mogoč le, če izvoznik posreduje ustrezno izvozno notifikacijo (uradno obvestilo) v skladu z zahtevami iz Priloge II uredbe PIC. Izvoz kemikalij iz priloge V je prepovedan, z izjemo izvoza za raziskovalni in analizni namen pod 10 kg na leto.

Izvozniki kemikalij s seznama Priloge I, ki imajo sedež v EU, morajo prijaviti nameravan izvoz določenih kemikalij v državo izven EU vsaj 35 dni pred prvim izvozom v vsakem koledarskem letu z notifikacijskim postopkom preko ePIC baze.

Za kemikalije iz Priloge I in Priloge V v količinah pod 10 kg je mogoč poenostavljen postopek v ePIC bazi.

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za kemikalije

Letno poročanje o uvozu in izvozu kemikalij

Uvozniki in izvozniki kemikalij iz uredbe PIC morajo v prvem četrtletju vsakega leta pristojne organe v svoji državi obvestiti o količinah kemikalij, izvoženih v države nečlanice EU oziroma uvožene iz teh držav v predhodnem letu.