Skoči do osrednje vsebine

Evropska unija s strogimi pravili o uporabi nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi varuje zdravje ljudi in okolja. Obenem spodbuja primerno odstranitev električne in elektronske opreme in stremi k čim boljši in varni predelavi tovrstnih odpadkov.

Z digitalizacijo izjemno hitro narašča tudi svetovna proizvodnja električnih in elektronskih naprav. Poleg mobilnih naprav lahko v prihodnosti pričakujemo val proizvodov povezanih z Internetom stvari (IoT), pametne asistente na domu, robote, drone, 3D-tiskalnike, domače medicinske pripomočke itn.  Zaradi bliskovitega napredka vse več teh naprav  vedno hitreje zastara in postane odpadek, ki pa zaradi številnih komponent in snovi, ki jih vsebujejo predstavljajo veliko breme za okolje.  Samo v EU letno nastane 12 milijonov ton EE odpadkov (članek EU napoveduje vojno elektronskemu odpadu)Velik del odpadkov tovrstnih proizvodov namesto v organiziranih sistemih zbiranja, razgradnje in recikliranja, še vedno konča na običajnih deponijah ali pa med ilegalnimi E-odpadki, ki jih razvite dežele izvažajo v države tretjega sveta. Ti pomenijo tveganje za zdravje ljudi in okolja, saj predstavljajo precejšen in stalen vir nevarnih snovi v okolju.

Omejitve nekaterih snovi v električni in elektronski opremi

Uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO) ureja Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva RoHS). Direktivo v Republiki Sloveniji prenaša Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Zakonodaja omejuje količine nekaterih nevarnih snovi v izdelkih in zahteva, da se nekatere nevarne snovi nadomestijo z varnejšimi alternativami, saj v odpadni EEO predstavljajo tveganje za okolje in zdravje.

Z direktivo RoHS je povezana direktiva WEEE, ki nalaga obdelavo, predelavo in recikliranje električne in elektronske opreme. Ta med drugim določa vzpostavitev brezplačnih shem zbiranja, v katerih potrošniki vračajo svoje rabljene odpadke EEO na zbirnih mestih. Naš cilj je povečati količino odpadne EEO, ki je ustrezno obdelana, in zmanjšati količino, ki se odloži,z recikliranjem in ponovno uporabo teh izdelkov.  

Omejene snovi

Direktiva RoHS določa najvišje dovoljene vrednosti za naslednjih 10 snovi: 

 • Kadmij (Cd): <100 ppm (0,01%)
 • Svinec (Pb): <1000 ppm (0,1%)
 • Živo srebro (Hg): <1000 ppm (0,1%)
 • Šestvalentni krom: (Cr VI) <1000 ppm (0,1%)
 • Polibromirani bifenili (PBB): <1000 ppm (0,1%)
 • Polibromirani difenilni etri (PBDE): <1000 ppm (0,1%)
 • Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP): <1000 ppm (0,1%)
 • Benzil butil ftalat (BBP): <1000 ppm (0,1%)
 • Dibutil ftalat (DBP): <1000 ppm (0,1%)
 • Diizobutil ftalat (DIBP): <1000 ppm (0,1%) 

Izjeme (za električno in elektronsko opremo)

Direktiva Evropski komisiji dopušča, da dovoli izjeme in odobri uporabo omejenih snovi v posameznih materialih ali komponentah EEO v naslednjih primerih:

 • ko popolna odstranitev in zamenjava prepovedanih snovi tehnično ali znanstveno ni izvedljiva,
 • če zamenjava ne omogoča enake stopnje zanesljivosti in
 • kadar bi negativni vplivi na okolje, zdravje in varnost potrošnika, ki bi jih povzročila nadomestitev, utegnili prevladati nad prednostmi za okolje, zdravje in varnost potrošnika.

Komisija o teh izjemah odloča na podlagi obrazloženih vlog proizvajalcev in po obsežnih javnih posvetovanjih z vsemi deležniki. Odobrene izjeme so v prilogi Direktive RoHS. Komisija seznam teh izjeme dopolnjuje z delegiranimi direktivami Komisije. Izjeme se lahko odobrijo za največ 5 let (7 let za EEO kategorij 8 in 9) in se po izteku tega obdobja po potrebi podaljšajo ali odpravijo.

Omejitve ne veljajo za številne izdelke, kot so orožje, oprema za uporabo v vesolju, velika nepremična industrijska orodja (na primer tiskarski stroji, rezkalni in vrtalni stroji) in velike nepremične naprave (na primer električni generatorji). Izvzete so tudi fotovoltaične panelne plošče.

Skladnost električne in elektronske opreme z direktivo RoHS

Vsako podjetje, ki proizvaja ali uvaža končne električne ali elektronske izdelke in opremo, kable, sestavne dele ali nadomestne dele in jih daje na trg v EU je zavezano k upoštevanju direktive RoHS.

Proizvajalci in uvozniki morajo zagotoviti, da je bila vsa oprema EEO, ki jo dajo na trg, zasnovana in proizvedena v skladu z zahtevami zakonodaje. Izvajati morajo redne nadzorne postopke (npr. nadzor vseh vhodnih surovin in materialov, ki jih uporabljajo pri proizvodnji, zagotoviti RoHS-skladno proizvodnjo pri svojih dobaviteljih oz. proizvajalcih, katerih proizvode uvažajo na trg EU, itn.) in o tem pripraviti tehnično dokumentacijo. Pred dajanjem EEO na trg morajo izdelati izjavo EU o skladnosti, s katero potrdijo, da EEO izpolnjuje veljavne zahteve, in na končni proizvod pritrditi oznako CE. V primeru inšpekcijskega nadzora morajo izjavo in tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidna sestava materialov in komponent, ter njihova skladnost z zahtevami RoHS direktive, predložiti inšpektorjem.

Tehnična dokumentacija in postopek notranjega nadzora proizvodnje sta določena z modulom A Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES, in relevantnimi standardi, ki jih objavi Evropska komisija, kot EN 50581:2012 Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi.

Podrobne razlage in praktične rešitve v povezavi z RoHS, so na voljo na spletni strani Evropske komisije v neformalnem dokumentu Vprašanja in odgovori. Poleg tega lahko na spletni strani Evropske komisije spremljate in se vključujete v postopke v zvezi z  aktualnimi obravnavami izjem.

Zakonodaja