Skoči do osrednje vsebine

Z uredbo REACH želi Evropska unija izboljšati varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije in sočasno pospeševati konkurenčnost kemijske industrije v Uniji.

REACH je kratica za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij, predpisanimi z uredbo, ki je po celotni EU začela veljati 1. junija 2007. Z njo je bil uveden postopek zbiranja in ocenjevanja informacij o lastnostih snovi in njihovih nevarnostih.

Nadzor in omejitev tveganja

REACH velja za vse kemikalije, tako tiste, ki se uporabljajo v industrijskih postopkih, kot tiste, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju, na primer kemikalije v izdelkih kot so oblačila, pohištvo, električni aparati, čistila, barve itn. Vse te snovi morajo podjetja registrirati in pri tem sodelovati z drugimi podjetji, ki registrirajo isto snov. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) prejema in ocenjuje skladnost posameznih registracij z zakonodajo, posamezne države članice EU pa morajo oceniti izbrane snovi, da ugotovijo ali obstajajo zadržki v zvezi z zdravjem ljudi in okoljem. Če tveganja obstajajo, pristojni organi in znanstveni odbori pri ECHA ocenijo, ali jih možno obvladovati. Če tveganja ni mogoče obvladovati, lahko pristojni organi nevarne snovi prepovejo, omejijo uporabo ali zanjo zahtevajo predhodno avtorizacijo. Poleg nadzora nad tveganji za ljudi in okolje, je poslanstvo REACH tudi dolgoročna zamenjava najnevarnejših snovi z manj nevarnimi in vzpodbujanje alternativnih metod za oceno nevarnosti snovi, da bi zmanjšali število poskusov na živalih.

Kaj REACH pomeni za podjetja?

Uredba vpliva na večino podjetij v EU, saj velika večina izdelkov vsebuje kemikalije. REACH prenaša dokazno breme na podjetja, kar pomeni, da morajo ta opredeliti in upravljati tveganja, povezana s snovmi, ki jih proizvajajo in tržijo v EU. Pristojnim organom morajo dokazati, da se in kako se lahko snovi varno uporabljajo, uporabnikom pa morajo posredovati ustrezne informacije o varni uporabi in morebitnih škodljivih vplivih.

Registracija in avtorizacija sta upravna postopka, ki jih prične stranka oziroma firma, evalvacija in prepovedi pa potekajo na nivoju EU.

Določbe uredbe REACH morajo izpolnjevati:

 • proizvajalci: ki proizvajajo kemikalije bodisi za prodajo bodisi dobavo drugim,
 • uvozniki: ki kupujejo v državah zunaj EU posamezne kemikalije, pripravke in izdelke, kot so oblačila, pohištvo, plastični izdelki,
 • distributerji: ki skladiščijo in dajejo v promet kemikalije in pripravke,
 • nadaljnji uporabniki: ki uporabljajo kemikalije in pripravke v svoji industrijski ali poklicni dejavnosti.

Marsikatero podjetje se ne zaveda, da je tudi njegovo delovanje podvrženo uredbi, zato vsem svetujemo, naj svoje obveznosti po REACH preverijo.

Registracija snovi

Eden izmed pomembnejših procesov znotraj uredbe REACH je registracija snovi, tudi nanomaterialov. Na podlagi registracije zavezanec pridobi registracijsko številko, ki jo izda Evropska kemijska agencija (ECHA) in ki mu omogoča dajanje snovi v promet v Evropski Uniji. Vedno se registrira snov kot taka ali vsebovana v pripravku. Registrirati je treba tako snovi, ki so razvrščene kot nevarne kot tiste, ki niso razvrščene kot nevarne in sicer za količine, ki so večje ali enake eni toni na leto na proizvajalca ali uvoznika. Proizvajalci in uvozniki morajo zbrati informacije o lastnostih teh snovi in jih sporočiti agenciji ECHA v registracijski dokumentaciji. Predložiti morajo tehnično dokumentacijo in poročilo o kemijski varnosti (za snovi v količinah od 10 ton ali več na leto, če je snov razvrščena v skladu z Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju). Pri registraciji snovi, ki so razvrščene kot nevarne ali kot PBT/vPvB je treba pripraviti tudi scenarij izpostavljenosti (pri proizvodnji ali uvozu 10 ton ali več na proizvajalca ali uvoznika na leto).

Če enako snov proizvaja ali daje v promet več podjetij, morajo predlog registracije vložiti skupaj.

V EU velja pravilo – ena snov, ena registracija, zato je treba pred začetkom postopka pri ECHA preveriti ali je snov že registrirana. V tem primeru se z vodilnim registracijskim zavezancem dogovori glede plačila souporabe podatkov (opomba: pred sprejetjem je nova izvedbena uredba Evropske Komisije, ki ureja delitev podatkov).

Kemične snovi, ki jih že ureja druga zakonodaja, kot so zdravila ali radioaktivne snovi, so delno ali v celoti izvzete iz zahtev REACH.

Za registracijo snovi se  zaračuna upravna pristojbina, ki je določena v Uredbi o pristojbinah.

Evalvacija snovi

Registracijsko dokumentacijo in predloge za testiranje, ki jih predložijo vlagatelji, ocenijo ECHA in države članice. Glavni namen evalvacije je oceniti ali določena snov pomeni tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Po potrebi nacionalni organi, ki izvajajo evalvacijo za posamezne snovi registracijske zavezance, ki so snov registrirali  pozovejo, naj predložijo dodatne informacije o snovi. To je za registracijske zavezance tudi edina obveznost v tem procesu. Evalvacija je postopek, ki ga opravljajo pristojni organi držav članic in je ne opravlja industrija ali uvozniki.

Avtorizacija snovi

Avtorizacija je postopek, v katerem vlagatelji zaprosijo za posebno dovoljenje za uporabo snovi, ki so uvrščene v Prilogo XIV uredbe REACH.   Namen avtorizacije je zagotoviti, da se te snovi postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so le na voljo druge, tehnično in ekonomsko izvedljive možnosti. Proces avtorizacije se začne na predlog agencije ECHA da se določena snov opredeli kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. SVHC snovi so uvrščene na Kandidatno listo snovi, objavljeno na spletni strani ECHA. Snovi s te liste so kandidati za vključitev v Prilogo XIV uredbe REACH in tako postanejo predmet avtorizacije. Snovi iz Priloge XIV se lahko uporabljajo brez pridobljene avtorizacije le do v prilogi določenega datuma (datum »sunset«). Če jih uporabnik potrebuje po tem datumu, mora pri ECHA pravočasno vložiti vlogo za avtorizacijo, saj je določen tudi zadnji rok za predložitev avtorizacije. Vlogo odobri ali zavrne Evropska Komisija.

SVHC snovi so predvsem:

 • rakotvorne, mutagene, strupene za razmnoževanje (CMR) Kat 1 in 2,
 • obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT),
 • zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) in
 • snovi, ki predstavljajo podoben nivo zaskrbljenosti.

Postopek opredelitve snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, vključuje 45-dnevno javno posvetovanje. Vse, ki vas posamezna snov zadeva in potrebujete avtorizacijo za uporabo snovi, pozivamo, da se aktivno vključujete v proces.

Omejitve snovi

Z omejitvami SVHC ščitimo zdravje ljudi in okolje pred nesprejemljivimi tveganji, ki jih lahko prinaša uporaba kemikalij. Z omejitvami običajno omejimo ali prepovemo proizvodnjo, dajanje na trg (vključno z uvažanjem) ali uporabo snovi, lahko pa predpišemo dodatne pogoje, kot so zahteve po tehničnih ukrepih ali posebnih oznakah.

Iz omejitev so izvzeti izolirani intermediati, snovi, ki se uporabljajo v znanstvenih raziskavah in razvoju, ter snovi, ki pomenijo tveganje za zdravje ljudi le pri uporabi v kozmetičnih izdelkih.

Postopek za omejitev lahko sproži država članica ali agencija ECHA na zahtevo Evropske komisije. Agencija ECHA lahko tudi predlaga omejitev izdelkov, ki vsebujejo snovi, ki so na seznamu za avtorizacijo (Priloga XIV). Dokumentacija predloga za omejitev mora vsebovati informacije o identiteti snovi in utemeljitve za predlagane omejitve. Vključuje ugotovljena tveganja, informacije o alternativnih snoveh ter stroških in koristih za okolje in zdravje ljudi, ki jih bo prinesla omejitev.

ECHA nato pripravi mnenje o tem ali je predlagana omejitev ustrezna za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi ali okolje ter o socialno-ekonomskih učinkih predlaganih omejitev. Evropska komisija na podlagi tega mnenja pripravi osnutek spremembe seznama omejitev iz Priloge XVII k uredbi REACH. Končna odločitev je sprejeta v postopku v odboru, pri čemer so v pregled vključene države članice in Evropski parlament.

Ko je omejitev snovi sprejeta, morajo vsi proizvajalci, uvozniki, distributerji, nadaljnji uporabniki in trgovci na drobno zagotoviti, da delujejo v skladu z njo. Za izvrševanje omejitve so odgovorne države članice.

Pomoč uporabnikom

Nacionalna služba za pomoč uporabnikom za izvajanje uredbe REACH v Republiki Sloveniji je Urad za kemikalije. 

Svoja vprašanja lahko posredujete po:

 1. telefonu: 01 400 60 51 (sprejemna pisarna)
 2. elektronski pošti: reach.mz@gov.si
 3. običajni pošti: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
 4. osebno (po predhodnem dogovoru)

Prosimo vas, da nas pokličete v času uradnih ur.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Urad Republike Slovenije za kemikalije

Zakonodaja