Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Uradni nadzor nad uvozom oziroma vnosom živil neživalskega izvora iz tretjih držav v EU opravlja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, tako glede fitosanitarnih zahtev kot varnosti in kakovosti. Uradni nadzor izvaja v sodelovanju s carinsko službo, ki deluje v okviru Finančne uprave. Pri uvozu in kasneje na trgu se preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev.

Splošni pogoji ob uvozu živil neživalskega izvora

Uvoznik se mora kot nosilec živilske dejavnosti registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vsaj 14 dni pred začetkom dejavnosti. Zagotoviti mora, da so izpolnjene vse predpisane zahteve glede varnosti, higiene, kakovosti in označevanja živil, ki jih uvaža z namenom trženja v Evropski uniji.

Poleg zagotavljanja splošnih pogojev ob uvozu živil obstajajo zahteve za prijavo v povečan uradni nadzor, nujni ukrepi ali posebni pogoji za vstop v Unijo zaradi tveganja onesnaženja (z mikotoksini, vključno z aflatoksini, ostanki pesticidov, pentaklorfenolom in dioksini) ter tveganja mikrobiološke kontaminacije in prepoved ob uvozu živil neživalskega izvora zaradi nevarnosti/tveganj, ki jih živila lahko predstavljajo za zdravje ljudi.

Ob uvozu morajo pošiljko spremljati običajni trgovski dokumenti. Če živila neživalskega izvora ni na seznamu za povečan uradni nadzor ali posebne pogoje ali nujne ukrepe za vstop v Unijo, se prijavi neposredno v carinski postopek sprostitve v prosti pretok.

Povečan uradni nadzor pri uvozu živil neživalskega izvora

Pošiljko je treba najaviti na enotnem zdravstvenem vstopnem dokumentu (CHED-D) na prvi mejni vstopni točki EU za živila neživalskega izvora, ki so vključena v Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2019/1793 zaradi nevarnosti/tveganja za zdravje ljudi (aflatoksini, ostanki pesticidov …). 

Postopek prijave v povečan uradni nadzor zahteva:

  • pošiljko mora uvoznik prijaviti že na prvi vstopni točki v Evropsko unijo za uradni pregled pri pristojnem organu. Uvozno pošiljko je potrebno predhodno napovedati (načrtovani datum in čas fizičnega prispetja pošiljke na določeno vstopno točko ter naravo pošiljke), tako da  uvoznik predloži pisno vlogo in izpolnjen enotni zdravstveni vstopni dokument SZVD-D (CHED-D, določen v Prilogi II, Del 2, Oddelek D) in ga vsaj en delovni dan pred fizičnim prispetjem pošiljke predloži pristojnemu organu na določeni vstopni točki;
  • pošiljko prijavi na enotnem zdravstvenem vstopnem dokumentu, ki je predpisan z  Izvedbeno uredbo Komisije(EU) 2019/1715. Inšpekcijski pregled in morebitno vzorčenje za laboratorijsko analizo pa sta opravljena še pred sprostitvijo v prosti pretok. V primeru neugodnih rezultatov laboratorijske analize pošiljke ni dovoljeno sprostiti v prosti pretok v EU,  saj morajo biti živila in krma varna, skladno z Uredbo (ES) št. 178/2002. Tudi za živila neživalskega izvora je možna elektronska najava uvozne pošiljke skozi informacijski sistem  TRACES NT, ki jih mora spremljati CHED-D (več informacij o tem),
  • za povečan uradni nadzor pošiljk živil neživalskega izvora se plača pristojbina.

Posebni pogoji ter nujni ukrepi za živila neživalskega izvora

Poleg živil in krme, ki so pod poostrenim nadzorom glede varnosti po uredbi 2019/1793/EU, so zaradi novih tveganj za zdravje predpisani še posebni pogoji za določena živila neživalskega izvora. Pošiljko mora spremljati enotni zdravstveni vstopni dokument (CHED-D), uradno spričevalo za EU in analizni izvid. Nujni ukrepi ter posebni pogoji so določeni v naslednjih uredbah, ki predpisujejo tudi zahteve za uvoz:

  • Uredba 2015/949 (dop.2017/1269)(ohratoksin A , aflatoksini): pošiljko spremlja laboratorijski izvid in zdravstveno spričevalo;
  • Uredba 2011/884 (GSO): pošiljko spremlja zdravstveno spričevalo za uvoz v EU in analizno poročilo na GSO Kefeng 6 in Kemingdao 1;
  • Uredba 2016/6 (dop.2017/2058 in 2019/1787)(radionuklidi): pošiljko spremlja izjava za uvoz v EU, ki jo izda pristojni japonski organ nadzora varnosti živil in priloži poročilo laboratorijskih analiz; blago mora biti označeno s kodo, ki ga povezuje z izjavo in analiznim poročilom, sanitarnim spričevalom in komercialnimi dokumenti;
  • Uredba 2019/628: kalčki in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov: pošiljke iz tretjih držav spremlja zdravstveno spričevalo, ki ga izda pristojni organ;
  • Uredba 2019/1793 (dop.2020/625) (mikotoksini, aflatoksini, ostanki pesticidov, pentaklorofenolom in dioksini, mikrobiološke kontaminacije): Priloga II- pošiljko spremlja uradno spričevalo in analizni izvid.

Tabelarični pregled zahtev za poostren in nujni nadzor pošiljk živil neživalskega izvora, ki jih je potrebno najaviti na prvi vstopni točki v EU ali jih je začasno celo prepovedano uvažati.

Prepoved uvoza živil neživalskega izvora

Prepoved uvoza velja za:

  • Živila iz sušenega fižola iz Nigerije (pod oznako KN 0713 35 00, 0713 39 00 in 0713 90 00), kontaminiran z ostanki pesticidov, začasno prepovedano uvažati skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/625
  • Betelove liste (Piper betle) iz Bangladeša (zlasti KN 1404 9000) je začasno prepovedano uvažati zaradi kontaminacije s salmonelo, skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/625.

Seznam živil neživalskega izvora, za katere je ob uvozu predpisana prijava za pregled na mejni vstopni točki ali prepoved uvoza, če izvirajo iz določenih držav

Zakonodaja

Iskalnik