Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

 Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Školjke: pomenijo školjke, kot so opredeljene v točki 2.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Ribiški proizvodi: pomenijo ribiške proizvode, kot so opredeljeni v točki 3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004. Sem spadajo vse morske ali sladkovodne živali (razen živih školjk, živih iglokožcev, živih plaščarjev in živih morskih polžev ter vseh sesalcev, plazilcev in žab), bodisi divje ali farmsko gojene in vključno z vsemi užitnimi oblikami, deli in proizvodi takih živali.

Proizvodni standardi

Žive, ohlajene, zamrznjene ali predelane školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži ter ribiški proizvodi za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev ter ribiških proizvodov za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Žive, ohlajene, zamrznjene ali predelane školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži ter ribiški proizvodi za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz teh proizvodov v EU.
  • Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi v EU je objavljen v členu 8 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz pošiljk živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih na seznamu iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Kljub temu pa se dovoli tudi uvoz mišic pritegovalk pektinidov, razen živali iz akvakulture, ki so popolnoma ločene od drobovja in spolnih žlez, v EU iz tretjih držav, ki niso navedene na takem seznamu.
  • Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz ribiških proizvodov za prehrano ljudi v EU, razen tistih, ki so navedeni v členu 8 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626, je objavljen v členu 9 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz pošiljk ribiških proizvodov za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626.
 • Tretja država izvora mora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države. Velja samo za akvakulturo.
 • Žive, ohlajene, zamrznjene ali predelane školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži ter ribiški proizvodi za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Pošiljko živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določen v členu 12 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. Za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi v EU se uporablja vzorec uradnega spričevala iz poglavja A dela I Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. V primeru uvoza predelanih školjk vrste Acanthocardia Tuberculatum se zgoraj omenjenemu spričevalu doda še vzorec uradnega spričevala, ki je določen v poglavju B dela I Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju uradnega spričevala so navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628.
 • Pošiljko ribiških proizvodov za prehrano ljudi mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določen v členu 13 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628:
  • za uvoz ribiških proizvodov za prehrano ljudi v EU se uporablja vzorec uradnega spričevala iz poglavja A dela II Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628;
  • v primeru ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so preneseni v tretjih državah s skladiščenjem ali brez njega, se uporablja vzorec spričevala iz poglavja B dela II Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628;
  • v primeru neposrednega uvoza ribiških proizvodov iz hladilnega, zamrzovalnega ali predelovalnega plovila, kot je določeno v členu 11(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/625, se uporabi vzorec uradnega spričevala, ki ga podpiše kapitan in je določen v poglavju C dela II Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628.

Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju uradnega spričevala so navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628.

 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013) s predpisanim dokumentom. 

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT

Zakonodaja