Skoči do osrednje vsebine

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Surovo mleko: pomeni mleko, pridobljeno z izločanjem mlečnih žlez farmsko gojenih živali, ki ni segreto na več kot 40 °C ali obdelano po drugem postopku z enakim učinkom (točka 4.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004).

Mlečni proizvodi: pomenijo predelane mlečne izdelke, pridobljene s predelavo surovega mleka ali nadaljnjo predelavo takih predelanih izdelkov (točka 7.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004).

Kolostrum: pomeni pomeni tekočino, ki se pred proizvodnjo surovega mleka do največ 3 do 5 dni po kotitvi izloča iz mlečnih žlez živali, ki dajejo mleko, in je bogata s protitelesi in minerali (točka 1 oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004).

Proizvodi na osnovi kolostruma: pomenijo predelane proizvode, ki izvirajo iz predelave kolostruma ali iz nadaljnje predelave tako predelanih proizvodov (točka 2 oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004).

Proizvodni standardi

Surovo mleko, kolostrum, mlečni proizvodi in proizvodi na osnovi kolostruma za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz surovega mleka, kolostruma, mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

  • Surovo mleko, kolostrum, mlečni proizvodi in proizvodi na osnovi kolostruma za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz surovega mleka, kolostruma, mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz surovega mleka, kolostruma, mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma v EU je objavljen v členu 10 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz pošiljk surovega mleka, kolostruma, mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma v EU je dovoljen le, če prihaja iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členi 2, 3 in 4 Uredbe (EU) št. 605/2010.
  • Tretja država izvora mora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
  • Surovo mleko, kolostrum, mlečni proizvodi in proizvodi na osnovi kolostruma za prehrano ljudi morajo biti proizvedena obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov po posameznih aktivnostih v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije.
  • Pošiljko surovega mleka, kolostruma, mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma za prehrano ljudi mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določeno v členu 14 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/628. Za uvoz surovega mleka, kolostruma, mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma v EU se uporabljajo naslednji vzorci uradnih spričeval iz dela 2 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 605/2010: „Mleko – RM“, „Mleko – RMP“, „Mleko – HTB“, „Mleko – HTC“ in „Kolostrum – C/CPB“. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
  • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013) s predpisanim dokumentom. 

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT

Zakonodaja