Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Nadzor nad SEVESO obrati v letu 2019

  Ljubljana, 20. februar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je leta 2019 izvedel nadzore 42 SEVESO obratov, od tega 31 obratov večjega tveganja za okolje in 11 obratov manjšega tveganja za okolje. V skupino 'SEVESO' obratov štejemo obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje, ki imajo svoje dejavnosti povezane z ravnanjem, proizvodnjo, uporabo ali skladiščenjem nevarnih snovi. Da bi zmanjšali možnost nesreč v teh obratih, jim inšpektorji za okolje in naravo namenjajo posebno pozornost.

 • V letu 2019 inšpektorji skoraj vsak mesec obravnavali en primer kršitev ravnanja zavarovanimi živalskimi vrstami

  Ljubljana, 18. februar 2020. Zaradi suma nepravilnega ravnanja s prostoživečimi živalmi je Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, v lanskem letu, uvedla deset inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Inšpektorat je eden od organov, ki nadzira spoštovanje in izvajanje predpisov, ki v Evropi urejajo varstvo in zaščito za več kot 30.000 vrst živali in rastlin, njihovih delov in izdelkov iz njih.

 • Inšpekcija za okolje sistematično povečuje učinkovitost nadzora na področju okolja

  Ljubljana, 12. februar 2020. Inšpekcija za okolje in naravo je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018, povečala obseg rešenih inšpekcijskih zadev za 16%, rešenih prekrškovnih zadev za 44%, izdanih prekrškovnih odločb za 37% ter izrečenih opominov v prekrškovnih postopkih za 29%.

 • Akcije nadzorov Inšpektorata RS za okolje in prostor v letu 2020

  Inšpekcija za okolje in naravo, gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru Inšpektorata za okolje in prostor bodo v letošnjem letu izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. V dvajsetih usmerjenih akcijah bo izvedenih več kot 2000 nadzorov.

 • Okoljski inšpektorji, FURS in Policija nadzirali čezmejne pošiljke odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper

  Ljubljana, 10. februar 2020. Okoljski inšpektorji so januarja v sodelovanju s predstavniki FURS in Policije, izvedli nadzore čezmejnega pošiljanja odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper. To je bila njihova prva skupna akcija nadzorov čezmejnih pošiljk odpadkov v okviru IMPEL projekta SWEAP, v letošnjem letu. V letu 2020 bo opravljenih približno 30 skupnih akcij nadzora.

 • Pristojni nadzorni slovenski in hrvaški organi o krepitvi inšpekcijskih nadzorov nad čezmejnih prevozom odpadkov

  Zagreb, 6. februar 2020. V Zagrebu so se danes sestali pristojni nadzorni organi Republike Slovenije in Republike Hrvatske, kateri so pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov. Razpravljali so o možnostih za krepitev medsebojnega sodelovanja pri preprečevanju nezakonitega pošiljanja odpadkov in o možnostih za izboljšanje nadzora čezmejnih pošiljk odpadkov. Obe državi sta predstavili dobre primere preprečevanja nezakonitih pošiljk odpadov.

 • Minister Zajc nagovoril javne uslužbence Inšpektorata za okolje in prostor

  Portorož, 31. januar 2020. Danes je javne uslužbence Inšpektorata za okolje in prostor, zbrane na strokovnih, izobraževalnih dnevih, nagovoril minister za okolje in prostor Simona Zajc. Izpostavil je pomen tovrstnih srečanj, kjer udeleženci resda pridobijo nova znanja, a ne smemo pozabiti tudi na pomen neformalnih srečanj, ki prinesejo izmenjavo izkušenj, dobrih praks in povezav, ki obogatijo in olajšajo delo zaposlenih. Delo gradbenih in okoljskih inšpektorjev je pomembno ne le zato, ker nadzirajo izvajanje in spoštovanje okoljskih in gradbenih predpisov ter tako zagotavljajo zakonitost, ampak tudi zato, ker s tem v praksi ocenijo kakovost in vrzeli predpisov. Zato, je dejal, je pomembno, da IRSOP sodeluje pri pripravi predpisov od samega začetka njihovega nastajanja. Imamo skupen cilj, ki ga skupaj uresničujemo.
  Zbranim je zaželel uspešno delo.

 • Strokovni dnevi javnih uslužbencev Inšpektorata RS za okolje

  Portorož, 30. januar 2020. Javni uslužbenci Inšpektorata RS za okolje in prostor so danes začeli dvodnevno srečanje, namenjeno strokovnemu izobraževanju, izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Jutri bo zbrane pozdravil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc.

 • Lani opravljenih 239 poostrenih nadzorov obratov in naprav, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje

  28. januar 2020. Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji za strojno področje in elektroenergetski inšpektorji ter v kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, tudi inšpektorji Urada za kemikalije, so vsak iz svojega področja, v letu 2019, izvedli 239 skupnih nadzorov obratov oziroma zavezancev z napravami, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje, zaradi česar morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in delovati v skladu z njim. V akciji sodeluje tudi ARSO, ki zavezancem z napravami, ki predstavljajo tveganje za okolje, izdaja okoljevarstvena dovoljenja.

 • Inšpekcijski nadzor po požaru v poslovni enoti Surovine na Ptuju

  Maribor, 23. januar 2020. Inšpektor za okolje je včeraj opravil inšpekcijski nadzor na lokaciji poslovne enote Surovine d. o. o., na Ptuju, kjer je 20. januarja zgorelo okolji 2 m3 odpadkov. Zaposleni so pri tehtanju opazili, da se iz tovornjaka kadi. Odpadke so zato raztovorili na najprimernejši lokaciji, istočasno so začeli izvajati postopek gašenja in o dogodku obvestili center za obveščanje. Gasilci PGD Ptuj in PGD Grajena so ogenj pogasili v parih minutah.

 • Na področju varstva vodnih virov Slovenije, so inšpektorji v lanskem letu izvedli akcijo nadzorov največjih porabnikov vode in v proizvajalcev pijač

  Ljubljana, 17. januar 2020. Inšpekcija za okolje je v letu 2019 izvedla akcijo podrobnega nadzor rabe vode pri 77 največjih odjemalcih vode, ki so nosilci 90 vodnih pravic. Od teh je bilo 16 proizvajalcev pijač, z dvajsetimi vodnimi pravicami. Inšpektorji so preverjali skladnost rabe vode z zahtevami zakonodaje, vodnih pravic ter okoljevarstvenih dovoljenj glede količin odpadnih voda. Ugotovili so, da je skladnost zavezancev dobra glede zahtev, ki se nanašajo na plačevanje dajatev za rabo vode in zahtev ki se nanašajo na rabo podzemnih voda, zadovoljiva glede zahtev, ki se nanašajo na mesto odvzema, namen rabe vode in na največjo dovoljeno količino odvzema ter količino odpadne vode. Skladnost zavezancev pa je ne zadovoljiva glede zahtev ki se nanašajo na spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo, poslovnik in zagotavljanje ekološkega pretoka. Do konca leta 2019 so inšpektorji izrekli 23 opozoril, izdali 14 inšpekcijskih odločb in 7 opominov v prekrškovnih postopkih.

 • Končno poročilo akcije nadzora gradbenih inšpektorjev nad uporabo proizvodnih objektov

  Ljubljana, 9. januar 2020. V letu 2019 so gradbeni inšpektorji opravili nadzor nad 96 objektih družb, ki svojo dejavnost opravljajo v obratih oziroma z napravami, ki lahko povzročajo obremenitev okolja. Imajo za svoje obratovanje izdano okoljevarstveno dovoljenje.

 • Končano poročilo akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi - 2019

  Ljubljana, 8. januar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je izdelal končno poročilo usmerjene akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, ki so jo gradbeni inšpektorji izvajali v lanskem letu. Cilj akcije je bil preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj, odprava obstoječih grajenih ovir in preprečevanje nastanka novih grajenih ovir, preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov ter preverjanje, ali objekti v javni rabi zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in ali se gradijo, rekonstruirajo in vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja. V okviru akcije je bilo predvidenih 160 nadzorov.

 • Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov 2019, v zadevah, kjer ni podane pobude

  Ljubljana, 24. 12. 2019 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. januarjem 2019 in 1. oktobrom 2019 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom preprečevanja nedovoljenih objektov, v zadevah, kjer ni podane pobude. Akcija je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih območjih, pa tudi na drugih območjih, v zvezi z objekti, kjer ni podane pobude oziroma prijave.

 • Poročilo o akciji pregledov dvigal in njihovem vzdrževanju v večstanovanjskih stavbah v letu 2019

  Ljubljana, 24. december 2019. Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2019 izvedla z letnim načrtom planirano akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.

 • Akcija nadzora nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov v letu 2019

  Ljubljana, 24. december 2019 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. januarjem 2019 in 1. oktobrom 2019 izvedla nadzorovano akcijo nad vgrajevanjem gradbenih porizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti stanje na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov – ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

 • Nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  Ljubljana, 24. 12 2019. Med februarjem in oktobrom je gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor izvedla koordinirano akcijo nadzora nad delom udeležencev pri graditvi objektov.

 • Poročilo akcije nadzora nad oglaševanjem prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2019

  Ljubljana 24. December. Da bi zaščitili končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je stanovanska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor, izvedla inšpekcijski nadzor nad naključno prodajo stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki jih prodajalci oglašujejo v različnih medijih.

 • Geodetska inšpekcija izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji

  Ljubljana, 23. 12. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2019 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. V okviru akcije se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

 • Geodetska inšpekcija poroča o nadzoru nad evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin v letu 2019

  Ljubljana, 23. 12. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2019 zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin uvedla 117 prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 7 odločb o prekršku z izrečeno globo in 47 odločb z izrekom opomina.

Iskalnik