Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzorov nezakonitega lova in zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu

Inšpekcija za okolje in naravo (ION) Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020 in v nadaljevanju leta 2021, izvedla akcijo nadzora nezakonitega lova in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu. Obravnavali so 60 prijav nezakonitega ravnanja s pticami. V 30 primerih so bile ugotovljene nepravilnosti oziroma kršitve.

Inšpektorji so pri obravnavi zadev opravili 76 inšpekcijskih pregledov. Pri več nadzorih so sodelovali s strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki so nudili pomoč pri določanju vrste ptic in sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so izvedli obročkanje ptic izpuščenih v naravo.

V letu 2020, so večino nadzorov izvedli v obdobju jesenske selitve v oktobru in novembru, v letošnjem letu pa so z akcijo nadaljevali v spomladanskem in deloma še v poletnem času.

 

Kršitve

Kršitve so ugotovili v več kot polovici inšpekcijskih postopkov, v štirih primerih ni bilo mogoče ugotoviti zavezanca, v štirih, pa je postopek še v fazi ugotavljanja dejanskega stanja. Najpogostejše kršitve so bile nezakonito zadrževanje v ujetništvu, dostikrat tudi v kombinaciji z lovom, sledita nezakonita prodaja nagačenih živali (ugotovili so tudi eno prodajo živega laboda) in uničenje gnezd (za odstranitev gnezd zavarovanih vrst si je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje). Tudi vznemirjanje teh živali brez dovoljenja je prepovedano.

V dveh primerih sta zavezanca skrbela za ranjeno ptico, kar pa prav tako predstavljajo kršitev predpisov, saj je treba ptice, če jih ni mogoče izpustiti v naravo, oddati zavetišču v roku 24 ur od odvzema iz narave (razen kmečke in mestne lastovke, taščice, kosa, velike sinice ter domačih in poljskih vrabcev). Nalogo zatočišča opravlja koncesionar: Golob d.o.o., tel: 02 876 12 85, e pošta: golob.doo@gmail.com;

 

Inšpektorji so obravnavali tudi prijave prodaje nagačenih ptic na spletnemu portalu bolha.com. ne glede na to, da je šlo v večini primerov za prodajo več 10 let starih primerkov nagačenih ptic, je šlo za kršitev predpisa, ki prepoveduje tako oglaševanje prodaje oziroma prodajo živih ali mrtvih zavarovanih vrst ali njihovih delov brez dovoljenja, kot tudi njihovo kupovanje.

 

Inšpekcijski ukrepi

V 47 primerih je bil uveden inšpekcijski postopek, v 10 primerih prekrškovni postopek v 7 primerih pa sta bila uvedena oba postopka, vsi postopki še niso končani.

Izdanih je bilo 12 inšpekcijskih odločb, od tega se jih je sedem nanašalo na prepoved odvzema ptic iz narave, prepoved gojitve in uničenje sredstev za lov ptic, ena se je nanašala na izpustitev osebka, ena na označitev osebka in vpis v uradno evidenco, dve na ureditev bivalnih razmer, v enem primeru pa je bilo glede lastovičjih gnezd pri obnovi fasade odrejena vzpostavitev v prejšnje stanje.

 

V akciji je bilo uvedenih 17 prekrškovnih postopkov. Zaenkrat so bile izrečene štiri globe, izrečeno je bilo sedem opominov in dve opozorili. V štirih prekrškovnih postopkih (nanašajo se na eno prijavo) prekršek ni bil ugotovljen oziroma ga ni bilo mogoče dokazati. Glede na prekrške, ki so jih inšpektorji ugotovili in izrekli v akciji je v večini primerov zagrožena kazen za fizično osebo 100 eurov.

 

Ob zaključku akcije inšpektorji ugotavljajo, da anonimno prijavljanje nezakonitega odvzema iz narave, zadrževanja v ujetništvu in nezakonite gojitve ptic zelo otežuje delo inšpektorjev. Ti ne morejo zaprositi za dopolnitev prijave, če za ugotavljanje dejanskega stanja potrebujejo več podatkov. Dobrodošle so tiste prijave, v katerih prijavitelji napišejo svoje kontaktne podatke in priložijo tudi čimveč dokaznega materiala, kar lahko precej pospeši potek samega inšpekcijskega postopka.