Skoči do osrednje vsebine

Nadzor večjih gradbišč na območju Maribora

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

V času od marca do septembra 2021, so štirje gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) iz območne enote Maribor in inšpektorji za varnost in zdravje pri delu Inšpektorata za delo (IRSD) opravili nadzore na 11 večjih gradbiščih na območju Maribora.

Nekaj gradbišč so gradbeni inšpektorji IRSOP in inšpektorji za varnost in zdravje pri delu IRSD pregledali skupaj, pri nekaterih pa so izmenjali le informacije in podatke o dogajanjih na gradbiščih in udeležencih pri graditvi. Poudarek pri skupnem nadzoru je bilo področje ureditev in označitev gradbišč  ter preveritev, ali so investitorji zagotovili ustrezen načrt organizacije gradbišča. Akcija je bila usmerjena v izpolnjevanje pogojev preprečevanje nelegalnih gradenj.

Ugotovitve gradbenih inšpektorjev

Gradbeni inšpektorji so na 11  gradbiščih opravili 17 skupnih pregledov. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti, so gradbeni inšpektorji  do sedaj izdali 2 inšpekcijski odločbi in 1 opozorilo po določilu 33.členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).

V dveh kontrolah gradbišč je gradbeni inšpektor ugotovil nepravilnosti v zvezi označitve in ograditve gradbišča, za kar je izdal ustrezni inšpekcijski odločbi, ki sta bili v odrejenih rokih izvršeni. Na enem gradbišču pa je bilo izdano opozorilo v zvezi z zavarovanjem odprtine dvigalnega jaška, kar je bilo tudi nemudoma izvršeno, zato razen opozoril, niso bile izrečene globe v  prekrškovnih postopkih. Pri ostalih pregledih gradbišč večjih nepravilnosti v zvezi z organizacijo gradbišč gradbeni inšpektorji niso ugotovili.

Večina postopkov v zvezi  s skupnimi  nadzori gradbišč je že zaključenih, nekateri postopki na teh gradbiščih pa se bodo še nadaljevali ali se bodo šele uvajali v kasnejših fazah gradnje oziroma v fazi pričetka uporabe ( na primer: nadzor gradbenih proizvodov, nadzor nad uporabo objektov v javni rabi, …).

Skupni nadzori gradbene inšpekcije IRSOP in inšpektorjev za varstvo pri delu IRSD so pokazali koristno sodelovanje med inšpekcijama na gradbiščih. Sodelovanje v smislu skupnega nadzora na večjih gradbiščih ali medsebojnega seznanjanja oziroma obveščanja v primeru kršitev predpisov iz pristojnosti druge inšpekcije, je pomembno z vidika zagotavljanja predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti delavcev, mimoidočih prometa in sosednjih objektov.