Skoči do osrednje vsebine

Kakšno je spoštovanje predpisov, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat za okolje in prostor je v letošnjem letu skupaj s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) izvedel usmerjeno akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev glede vpisa v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, vodenjem evidenc o dajanju embalaže v promet in poročanju o embalaži, dani v promet.

Inšpekcija za okolje in naravo (ION) IRSOP in FURS so opravili skupni nadzor pri petnajstih zavezancih, ki so bili izbrani na podlagi analize podatkov v evidencah Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in FURS. FURS je izvedel nadzore obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, ali je zavezanec pridobitelj embaliranega blaga v skladu s predpisom in ali je prijavljen v evidenco davčnega organa kot pridobitelj embaliranega blaga ter ali vodi ustrezno evidenco o dajanju embalaže v promet po vrsti in količini, in ustrezno obračuna/plača nastalo okoljsko dajatev.

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (nova Uredba EOE), ki je začela veljati 24. 4. 2021, je na novo opredelila obveznosti za vse proizvajalce (proizvajalec je embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje), ki dajejo embalažo na trg v Republiki Sloveniji (RS), ne glede na njeno količino, in sicer:

  • do 24. 5. 2021 se je bilo potrebno vpisati v evidenco proizvajalcev,
  • do 1. 7. 2021 vzpostaviti evidenco o dajanju embalaže na trg RS in
  • do 30. 10. 2021 prvič kvartalno poročati o embalaži dani na trg RS.

Ugotovitve in ukrepi nadzora ION:

Pri štirih zavezancih kršitev ni bilo ugotovljenih (Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Svilanit svila, d. o. o., Kovis d. o. o. in Ahil plastika, d. o. o.).

Kršitve glede vpisa v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet so bile ugotovljene v štirih primerih:

  • Zavezancu Bulc bratje, d. o. o., je bila izdana odločba, da mora začeti izpolnjevati svoje obveznosti prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, od distributerjev in končnih uporabnikov ter predelavo in odstranjevanje prevzete odpadne embalaže samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci.

Zavezanec namreč izpolnjuje svoje obveznosti, ko je vpisan v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo ali ko sklene pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo za skupno izpolnjevanje obveznosti.

  • Pri zavezancu Hermes Consilium, d. o. o., je bilo ugotovljeno, da ni bil vpisan v evidenco proizvajalcev, prav tako ni imel sklenjene pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo. Med samim postopkom je zavezanec priložil dokazilo o sklenjeni pogodbi in potrdilo o vpisu v evidenco, zato se je postopek ustavil. 
  • V dveh primerih (Gaps, d. o. o. in Integrasport, d. o. o.) sta bila zavezanca v času nadzora v fazi podpisa pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, ter vpisa v evidenco proizvajalcev.

Kršitve glede vodenja evidence o dajanju embalaže v promet so bile ugotovljene v treh primerih:

  • zavezancu Dani AFC, d. o. o., je bila izdana odločba, da mora pričeti voditi evidenco o dani embalaži na trg v Republiki Sloveniji in kot pridobitelj embaliranega blaga Agenciji RS za okolje poročati o embalaži dani na trg v RS.
  • JEMOTT d. o. o., je bila izdana odločba, s katero ji je bilo odrejeno, da mora kot proizvajalec embalaže zagotoviti vodenje evidence o embalaži dani na trg RS. Uveden je bil tudi prekrškovni postopek in izdana prekrškovna odločba.
  • Zavezancu Famar, d. o. o., je bila izdana odločba, da mora ministrstvu sporočiti podatke, začeti z vodenjem evidence, ter zagotoviti financiranje ravnanja z odpadno embalažo.

Kršitve glede poročanju o embalaži, dani v promet so bile ugotovljene v enem primeru:

Zavezanec Lesna vrata, d. o. o. je vodil evidenco o dajanju embalaže na trg RS, vendar so bile v evidencah upoštevane tudi količine za embalažo, ki je bila dana na tuj trg, na katerega je zavezanec izvažal svoje izdelke. Zavezanec ni poročal za embalažo, katero je uvozil kot reprodukcijski material za potrebe proizvodnega procesa. Med samim postopkom je zavezanec odpravil kršitve, zato se je postopek ustavil.

V enem primeru je so bile ugotovljene kršitve ravnanja z odpadki:

Zavezancu Mesnine Štajerske, d. o. o., je bila izdana odločba, da mora označiti vse odpadke s klasifikacijsko številko odpadka, izdelati Načrt gospodarjena z odpadki, izdelati Poslovnik za obratovanje lovilnika maščob in voditi Obratovalni dnevnik za lovilnik maščob.

V dveh primerih (Kartonaža Munih, d. o. o. in TDR Legure, d. o. o.) postopek še ni končan zaradi ugotavljanja popolnega dejanskega stanja.

Ugotovitve in ukrepi nadzora FURS:

Do 18. 11. 2021 je bilo zaključeno 11 nadzorov, v okviru katerih v šestih nadzorih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri obračunavanju okoljske dajatve, v petih pa se je ugotovilo, da zavezanci pri davčnem organu niso bili prijavljeni kot pridobitelji embaliranega blaga in tudi niso obračunali okoljske dajatve. Dodatno so bile obračunane dajatve v skupni vrednosti 2575,06 evrov. Preostali štirje nadzori so v zaključevanju in so že bili izdani zapisniki, iz katerih izhaja, da zavezanci pri davčnem organu niso bili prijavljeni in tudi niso obračunali okoljske dajatve. Točen znesek dodatno obračunanih dajatev bo znan po zaključku nadzorov (po izdaji odmerne odločbe).

Ugotovitve ARSO

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik in družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so morali do 30. oktobra 2021 prvič sporočiti ministrstvu podatke o embalaži dani na trg v RS, za julij, avgust in september 2021. ARSO je na podlagi primerjave podatkov o proizvajalcih, ki so jih v poročilih o dajanju embalaže na trg v RS za obdobje julij-september navedli DROE, s podatki o proizvajalcih, ki so vpisani v evidenco proizvajalcev, ugotovil, da ni v evidenco proizvajalcev vpisano 2.150 proizvajalcev, ki so bili navedeni v poročilih DROE. Ugotovil je tudi, da je v evidenco proizvajalcev vpisanih približno 4300 oseb, ki jih DROE niso navedli v poročilih o dajanje embalaže na trg v RS. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je ARSO zaprosil DROE, da svoje pogodbene partnerje – proizvajalce oz. njihove pooblaščene zastopnike (v primeru tujih podjetij), s katerimi so v skladu s 30. členom nove Uredbe EOE sklenili pogodbo, opozorijo na obveznost vpisa v evidenco proizvajalcev.