Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Inšpekcijski nadzor po požaru v poslovni enoti Surovine na Ptuju

  Maribor, 23. januar 2020. Inšpektor za okolje je včeraj opravil inšpekcijski nadzor na lokaciji poslovne enote Surovine d. o. o., na Ptuju, kjer je 20. januarja zgorelo okolji 2 m3 odpadkov. Zaposleni so pri tehtanju opazili, da se iz tovornjaka kadi. Odpadke so zato raztovorili na najprimernejši lokaciji, istočasno so začeli izvajati postopek gašenja in o dogodku obvestili center za obveščanje. Gasilci PGD Ptuj in PGD Grajena so ogenj pogasili v parih minutah.

 • Na področju varstva vodnih virov Slovenije, so inšpektorji v lanskem letu izvedli akcijo nadzorov največjih porabnikov vode in v proizvajalcev pijač

  Ljubljana, 17. januar 2020. Inšpekcija za okolje je v letu 2019 izvedla akcijo podrobnega nadzor rabe vode pri 77 največjih odjemalcih vode, ki so nosilci 90 vodnih pravic. Od teh je bilo 16 proizvajalcev pijač, z dvajsetimi vodnimi pravicami. Inšpektorji so preverjali skladnost rabe vode z zahtevami zakonodaje, vodnih pravic ter okoljevarstvenih dovoljenj glede količin odpadnih voda. Ugotovili so, da je skladnost zavezancev dobra glede zahtev, ki se nanašajo na plačevanje dajatev za rabo vode in zahtev ki se nanašajo na rabo podzemnih voda, zadovoljiva glede zahtev, ki se nanašajo na mesto odvzema, namen rabe vode in na največjo dovoljeno količino odvzema ter količino odpadne vode. Skladnost zavezancev pa je ne zadovoljiva glede zahtev ki se nanašajo na spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo, poslovnik in zagotavljanje ekološkega pretoka. Do konca leta 2019 so inšpektorji izrekli 23 opozoril, izdali 14 inšpekcijskih odločb in 7 opominov v prekrškovnih postopkih.

 • Končno poročilo akcije nadzora gradbenih inšpektorjev nad uporabo proizvodnih objektov

  Ljubljana, 9. januar 2020. V letu 2019 so gradbeni inšpektorji opravili nadzor nad 96 objektih družb, ki svojo dejavnost opravljajo v obratih oziroma z napravami, ki lahko povzročajo obremenitev okolja. Imajo za svoje obratovanje izdano okoljevarstveno dovoljenje.

 • Končano poročilo akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi - 2019

  Ljubljana, 8. januar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je izdelal končno poročilo usmerjene akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, ki so jo gradbeni inšpektorji izvajali v lanskem letu. Cilj akcije je bil preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj, odprava obstoječih grajenih ovir in preprečevanje nastanka novih grajenih ovir, preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov ter preverjanje, ali objekti v javni rabi zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in ali se gradijo, rekonstruirajo in vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja. V okviru akcije je bilo predvidenih 160 nadzorov.

 • Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov 2019, v zadevah, kjer ni podane pobude

  Ljubljana, 24. 12. 2019 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. januarjem 2019 in 1. oktobrom 2019 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom preprečevanja nedovoljenih objektov, v zadevah, kjer ni podane pobude. Akcija je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih območjih, pa tudi na drugih območjih, v zvezi z objekti, kjer ni podane pobude oziroma prijave.

 • Poročilo o akciji pregledov dvigal in njihovem vzdrževanju v večstanovanjskih stavbah v letu 2019

  Ljubljana, 24. december 2019. Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2019 izvedla z letnim načrtom planirano akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.

 • Akcija nadzora nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov v letu 2019

  Ljubljana, 24. december 2019 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. januarjem 2019 in 1. oktobrom 2019 izvedla nadzorovano akcijo nad vgrajevanjem gradbenih porizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti stanje na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov – ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

 • Nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  Ljubljana, 24. 12 2019. Med februarjem in oktobrom je gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor izvedla koordinirano akcijo nadzora nad delom udeležencev pri graditvi objektov.

 • Poročilo akcije nadzora nad oglaševanjem prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2019

  Ljubljana 24. December. Da bi zaščitili končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je stanovanska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor, izvedla inšpekcijski nadzor nad naključno prodajo stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki jih prodajalci oglašujejo v različnih medijih.

 • Geodetska inšpekcija izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji

  Ljubljana, 23. 12. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2019 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. V okviru akcije se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

Iskalnik