Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Nadzor vožnje v naravnem okolju

  Inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so skupaj s policijo izvedli akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju na lokacijah, predvsem na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000, kjer se lahko pričakuje tovrstne kršitve.

 • Gradbeni inšpektor odločil o Kemisovem objektu A

  Gradbeni inšpektor je 25. septembra, družbi KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov, d. o. o., izdal odločbo, v kateri odreja, da mora družba v roku tristo šestdesetih dni od vročitve odločbe, na lastne stroške odstraniti nezakonito zgrajene dele objekta A reciklažnega skladiščno predelovalnega poslovnega centra (SPPC) Kemis.

 • Inšpektorica podala predlog za pregon kaznivega dejanja zoper ruskega umetnika

  Ljubljana, 18. september 2020. Inšpektorica za okolje in naravo, ki je po objavi novice, da je ruski umetnik v performansu pred Državnim zborom pojedel živega netopirja, uvedla inšpekcijski postopek, je zoper umetnika, na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, podala predlog za pregon kaznivega dejanja.

 • Boljše sodelovanje temelji na medsebojnem boljšem poznavanju

  Inšpektorat za okolje in prostor se je odzval na pobudo Zavoda za ribištvo in Ribiške zveze Slovenije ter pripravil izobraževanje za njihove člane. Srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu boljšemu poznavanju, ki je pogoj za boljše sodelovanje in uspešnejše varovanje vodnega okolja Slovenije.

 • Inšpektorat za okolje in prostor skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov proti nelegalnemu odlaganju odpadkov in nelegalni gradnji na skladovih zemljiščih

  Ljubljana, 15. september 2020. Na Inšpektoratu za okolje in prostor je potekalo delovno srečanje v. d. glavnega inšpektorja Franca Rančigaja z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Ireno Majcen ter njunimi sodelavci. Pogovarjali so se o ukrepih zoper nelegalno odlaganje odpadkov in nelegalne gradnje na skladovih zemljiščih.

 • Končan odvoz odpadkov s pogorišča podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu

  Ljubljana, 14. september 2020 - Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP) je končal postopek izvršbe za odstranitev, prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov po drugi osebi, ki so ostali po požaru v družbi Ekosistemi, d. o. o., Zalog. Družba Kostak, d. d., je z lokacije odpeljala 8700 ton odpadkov. Celoten strošek prevzema, prevoza in obdelave odpadkov ja znašal milijon osemsto tisoč eurov (z DDV). Sredstva za plačilo izvršbe so zagotovljena iz državnega proračuna v okviru MOP, saj se je zavezanec oz. povzročitelj neustrezno odloženih odpadkov s pravnimi posli prodaje podjetja lastnikom v tujini in kasnejšim stečajem formalno izognil obveznostim in odgovornostim.

 • Gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu so izvedli nadzor na večjih gradbiščih na območju Maribora

 • Je geodetska inšpekcija pristojna za presojanje določitve meje v naravi?

  Geodetska inšpekcija šteje le enega inšpektorja, ki je pristojen za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti za gospodarske subjekte s področja geodezije in pooblaščene inženirje geodezije, nad evidencami nepremičnin in zagotavljanje pravilnega označevanja ulic in stavb na območju celotne Slovenije.

 • V avgustu opravljenih 33 nadzorov nad pošiljkami odpadkov preko meja

  Predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo, Finančne uprave in Policije so v avgustu izvajali naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov. Ugotovljeni sta bili dve kršitvi, in sicer ena nezakonita pošiljka odpadkov ter eno prevozno sredstvo, ki ni bilo označeno s predpisano tablo »A«.

 • Inšpektor lahko prepove sklepanje prodajnih pogodb in oglaševanje novih stanovanj in enostanovanjskih stavb

  V kolikor prodajalec sklepa prodajne pogodbe oziroma oglašuje prodajo v nasprotju z določbami Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, mu inšpekcijski organ z odločbo prepove sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje, ter odredi ukrepe, ki jih mora opraviti za odpravo kršitve. Inšpekcijski organ lahko na stroške prodajalca javno objavi odločbo v dnevniku, ki izhaja na območju celotne države, če je to potrebno zaradi zaščite kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.

 • So izvajalci javnih služb oskrbe s pitno vodo pripravljeni na ukrepanje v izrednih dogodkih

  Ljubljana, 25 avgust 2020. V okviru akcije nadzora nad oskrbo s pitno vodo je Inšpektorat za okolje in prostor preverjal ali so upravljavci javnih vodovodov sprejeli Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Program ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja.

 • Izredni inšpekcijski pregled na lokaciji požara na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani

  Ljubljana, 24. avgust 2020. Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je zjutraj opravila izredni inšpekcijski nadzor po požaru na lokaciji Cesta dveh cesarjev, Ljubljana, kjer že več let poteka inšpekcijski postopek zaradi opravljanja dejavnosti in nezakonito odloženih odpadkov. Narejen je bil nov posnetek stanja na terenu. Med drugim je bilo ugotovljeno, da se na lokaciji še vedno nahajajo različne vrste odpadkov. Količine zgorelih in nezgorelih odpadkov bodo znane do konca tega tedna.

 • Zemljišča ob vodotokih so z zakonom zelo zaščitena pred lopatami in bagri

  Brez vodnega soglasja ali gradbenega dovoljenja, ki vsebuje pozitivno mnenje Direkcija Republike Slovenije za vode, je prepovedano posegati na vodno zemljišče ali priobalni pas, ki je 5 m oziroma 15 m od vodotoka, ko gre za večje Slovenske reke ali poplavno območje (Zakon o vodah). Območja, ki imajo status po navedenem zakonu sodijo med varovana območja in zanje veljajo posebna pravila pri poseganju nanje.

 • Rezultati letošnje akcije gradbenih inšpektorjev za preprečevanje nedovoljenih gradenj objektov kažejo, da je vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen

  Ljubljana 13. 8. 2020. Med letošnjim februarjem in julijem je 34 gradbenih inšpektorjev v rednimi pregledih območij, ki jih nadzirajo, preverjalo, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. Uvedli so 139 inšpekcijskih postopkov in do 4. avgusta odločili v 70 zadevah. V teh so odkrili 20 nelegalnih objektov, 3 neskladne objekte, in dva nevarna objekta.

 • Inšpektor določi upravnika večstanovanjske stavbe, če tega sporazumno ne storijo lastniki sami

  Naloga stanovanjske inšpekcije, ki deluje v sklopu Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je izvajanje inšpekcijskega nadzora nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju po Stanovanjskem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi.
  Za javni interes na stanovanjskem področju se šteje zlasti:
  - zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba;
  - zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb.

 • V družbi Eternit danes opravljen tudi izredni inšpekcijski inšpektorja za okolje in naravo

  Anhovo, 31. 7. 2020. Inšpekcija za okolje in naravo je zaradi onesnaženja pitne vode v vodovodnem sistemu naselja Anhovo 31. julija opravila inšpekcijski pregled v družbi Eternit Slovenija d. o. o.
  Ugotovljeno je, da je dne 24.7.2020 zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave Eternit Slovenija d. o. o. industrijska odpadna voda iz bazena za mehansko prečiščeno odpadno vodo odtekala v javno vodovodno omrežje. Napaka je bila istega dne odpravljena. Proizvodnja je zaradi kolektivnega dopusta od 25.7.2020 v družbi začasno stavljena. Ugotovitveni postopek je še v teku.

 • Etažne lastnike bo drago stalo nesodelovanje pri postopku legalizacije objekta

  V postopku vzpostavitve zakonitega stanja večstanovanjskega objekta v uporabi je medsebojno sodelovanje etažnih lastnikov izredno pomembno. Pristojni upravni organ za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj preveri tudi lastninsko pravico ter soglasja etažnih lastnikov. Zaradi nesodelovanja etažnih lastnikov se vzpostavitev zakonitega stanja objekta zaplete, ali je sploh ni mogoče vzpostaviti. Odločba gradbenega inšpektorja o prepovedi uporabe nelegalnega objekta, pa velja za vse stanovalce enako. Odločbo, ki zanje dejansko pomeni prepoved uporabe dela objekta v katerem živijo, se vroči vsem etažnim lastnikom.

 • Akcije nadzora za preprečevanje malomarnega ravnanja s sanitarnimi odpadki, z namenom preprečitve širjenja virusa COVID 19 in drugih bolezni

  Ljubljana, 28.07.2020 Predstavniki Inšpekcije za okolje Finančne uprave in Policije so julija nadaljevali naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov. Poudarek nadzorov je bil na področju preprečevanja okoljske kriminalitete, neposredno povezane z epidemijo COVID-19 oziroma na preprečevanju nezakonitega ravnanja in prevoza s sanitarnimi odpadki. Način zbiranja, prevažanja, obdelave in na koncu odstranitve sanitarnih odpadkov je ključnega pomena za omejevanje širjenja epidemije.

 • Ljubljanski kriminalisti zaključili kriminalistično preiskavo podjetja z območja Moravč

  Ljubljana, 22. julij 2020. Ljubljanski kriminalisti so po ovadbi Inšpektorata za okolje in prostor uvedli kriminalistično preiskavo podjetja z območja Moravč. V začetku julija 2020 so kriminalistično preiskavo zaključili z ugotovitvijo utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Zoper odgovorne osebe so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

 • Akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov v mesecu juniju.

  Ljubljana, 02.07.2020. V mesecu juniju so bile v okviru IMPEL projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) in mednarodne operacije RETROVIRUS, izvedene številne naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov.

Iskalnik