Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad imetniki vodne pravice pri izvajanju posebne rabe vode

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Zaradi vsesplošne pomembnosti vode Inšpektorat za okolje in prostor skoraj vsako leto pripravi posebno akcijo usmerjenih nadzorov s tega področja. V letošnji akciji so inšpektorji preverjali, ali imetniki vodnih dovoljenj za rabo vode za oskrbo s pitno vodo redno merijo odvzete količine vode ter ali zagotavljajo izvajanje monitoringa podzemnih voda in o obojem poročajo ministrstvu.

Oskrbo s pitno vodo praviloma zagotavljajo občine. Za to rabo vode morajo izvajati monitoring podzemnih voda, poročila pa pošiljati Direkciji Republike Slovenije za vode (DRSV). Pri pregledu poročil o izvajanju monitoringa podzemnih voda za leto 2018, 2019 in 2020 je DRSV zaznala določene kršitve, o katerih je sredi letošnjega leta obvestila Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP).

Na podlagi tega je IRSOP izvedel akcijo ciljanih nadzorov pri 114 zavezancih, ki imajo za rabo vode za oskrbo s pitno vodo pridobljenih 591 vodnih dovoljenj. Inšpektorji so v nadzorih preverjali, ali imetniki vodne pravice izpolnjujejo predpisane obveznosti, in sicer:

  • ali zagotavljajo redno spremljanja odvzetih količin vode z merilno napravo ter ali o tem poročajo ministrstvu in
  • ali izvajajo monitoring podzemnih voda, kot to določajo njihova vodna dovoljenja.

V primeru, ko so ugotovili kršitve, so ukrepali zoper imetnika vodne pravice – občino ali zoper upravljavca javnega vodovoda (ki je med drugim zavezan poročati o izvajanju monitoringa o količini iz zajetja za pitno vodo odvzete vode).

V koordinirani akciji nadzora nad imetniki vodnih pravic oziroma upravljavci javnega vodovoda je bilo odprtih 132 inšpekcijskih postopkov. V okviru zajetih zavezancev so bile v 37 primerih ugotovljene kršitve. Izdanih je bilo 54 ureditvenih odločb. V 26 primerih kršitve niso bile ugotovljene, v 51 primerih pa je postopek še v ugotavljanju popolnega dejanskega stanja, in še niso (v celoti) zaključeni.  

V primeru izdanih inšpekcijskih odločb so inšpektorji za okolje zavezancem večinoma naložili, da kot upravljavci vodovodnega sistema v občini v skladu s pridobljenimi vodnimi dovoljenji izdelajo letni diagram za določeno leto, kjer so v ustreznem merilu na listu grafično prikazane vse meritve za določeno leto in ga pošljejo na DRSV. V kolikor je bilo ugotovljeno, da nimajo nameščene merilne naprave, se jim je odredilo, da v skladu s pridobljenim vodnim dovoljenjem na iztoku iz vrtnine namestijo tudi merilno napravo za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode iz zajetij. V večini so zavezanci tudi takoj pristopili k ureditvi stanja. Pri enem je bil zaradi neizpolnitve odločbe uveden tudi postopek upravne izvršbe. Izdani sta bili tudi dve odločbi o prekršku.

Akcija je bila uspešna tudi zato, ker se je v inšpekcijskih nadzorih ugotovilo, da so nekateri vodni viri neaktivni, da vodni vir ni v uporabi, da je prišlo do spremembe številke vodnega dovoljenja ali napake pri navajanju njegove številke, da v določenih primerih zavezanec ne izvaja več odvzema vode ali pa se določena parcelna številka v vodnem dovoljenju ne ujemala z dejansko in podobno.