Skoči do osrednje vsebine

Nadzor naprav, ki presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja onesnaževanja

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Pri opravljanju dejavnosti mora imetnik naprave, ki povzroča emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (povzročitelj obremenitve) zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje (obratovalni monitoring). Poročila obratovalnih monitoringov pregleduje Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Seznam zaznanih kršiteljev posreduje Inšpektoratu za okolje in prostor (IRSOP).

Seznam tistih, pri katerih na podlagi pregleda obratovalnega monitoringa ugotovi preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave, lahko pa tudi druge pomanjkljivosti (npr. neustrezna ureditev merilnega mesta), ARS0 posreduje Inšpektoratu za okolje in prostor. V letošnjem seznamu je bilo:

  • 19 upravljavcev naprav, pri katerih je ARSO na podlagi pregleda ocen o letnih emisijah snovi v zrak in poročil o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leto 2020 ugotovil preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave,
  • 13 zavezancev, pri katerih so bila ugotovljena preseganja mejnih vrednosti iz izpustov za leto 2021 ter
  • 8 zavezancev, ki po podatkih ARSO za leto 2021 niso poročali.

Inšpekcija za okolje in naravo, Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji nadzorov obravnavala 31 zavezancev, devet zavezancev se je namreč obravnavalo tako za leto 2020, kot za leto 2021.

Do sedaj so bile kršitve ugotovljene v 14 primerih, v petih niso bile ugotovljene, v dvanajstih, pa ugotovitvenih postopek še ni bil končan.

Kršiteljem je bilo izdanih 9 inšpekcijskih odločb. Zaradi neizvršitve odločbe v roku sta bila izdana dva sklepa o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo, prav tako sta bila izdana tudi dva opozorila na zapisnik. 

Povzročiteljem obremenitve je največkrat odrejeno, da morajo izvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da emisije v okolje pri običajnih pogojih obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti emisij, ter da prilagodijo delovanje naprave tako, da izmerjene emisije snovi v zrak na merilnih mestih ne bodo presegale mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenimi dovoljenji.

Cilj Akcije je zagotoviti usklajenost obratovanja naprav s predpisanimi mejnimi vrednostmi ter zahtevami okoljevarstvenih dovoljenj in predpisov s področja emisij snovi v zrak. Akcija je marsikaterega zavezanca spomnila na obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje in iz pridobljenih dovoljenj, pa tudi na to, da so pri svojem delovanju pod nenehnim inšpekcijskim nadzorom.

Ker vsi postopki v letu 2022 še niso bili končani se bo akcija nadaljevala tudi v letu 2023.