Skoči do osrednje vsebine

Gradbeni inšpektorji napovedali akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
V letošnjem letu bodo gradbeni inšpektorji med akcijami usmerjenih nadzorov izvedli tudi akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč v uporabi in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ter stavbe splošnega družbenega pomena, kot so kinodvorane, spa centri in hale za prireditve.

Gradbena inšpekcija bo v okviru inšpekcijskega nadzorstva preverjala, ali je za objekt izdano ustrezno dovoljenje za gradnjo ter ali je objekt zgrajen v skladu z dovoljenjem, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu in ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja. Preverjalo se bo tudi, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta, ki je v javni rabi, zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov.

Cilji akcije:

  • preprečitev uporabe objektov v javni rabi brez uporabnih dovoljenj,
  • zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov,
  • ugotovitev, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • ali se objekti gradijo in rekonstruirajo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • ali se objekti vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • odprava obstoječih grajenih ovir ter preprečitev nastanka novih grajenih ovir.

Inšpekcijski ukrepi:

V kolikor bo gradbeni inšpektor ugotovil lažje nepravilnosti, bo zavezanca zgolj opozoril nanje in določil rok za njihovo odpravo. Za večje kršitve določil predpisov, bo odpravo nepravilnosti v določenem roku, odredil z odločbo. Če bo ugotovil, da bi bilo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev oziroma ob ugotovitvi drugih nepravilnosti in kršitev tega zakona pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu, bo odredil ustavitev gradnje.